جستجو در سایت

                                                                                                                                                                        

جدیدترین مطالب :

No category

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع اشخاص ثالث، حقوق اشخاص، جبران خسارت

مؤسسین بپردازد، آیا با چنین تصویبی شرکت نیز نسبت به آن اعمال که قبل از پیدایش شخصیت حقوقی شرکت صورت پذیرفته است، مسئولیت می‌یابد.”به نظر می‌رسد تصویب اعمال مدیران که قبل از تشکیل شرکت صورت بیشتر بخوانید...

No category

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع عام و خاص، شخص ثالث

ن مملکت است”. بدین‌ترتیب تابعیت اشخاص حقوقی، به تبع اقامتگاه آن‌ها، تعیین می‌شود13. درخصوص تابعیت شرکت‌های تجارتی، ماده اول “قانون راجع‌به ثبت شرکت‌ها” مصوب 1310، می‌گوید: “هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی بیشتر بخوانید...

No category

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع اشخاص ثالث، اصل استقلال، انحلال شرکت

وقتی تشکیل می‌شود که، پس از انجام کارهای مقدماتی و اخذ “موافقت‌نامه تشکیل” از وزارت تعاون، “اولین مجمع عمومی عادی”8 آن، اساسنامه را تصویب و اولین هیئت‌مدیره و اولین بازرس یا بازرسان شرکت شرکت تعاونی بیشتر بخوانید...

No category

پایان نامه درباره سلامت روان، بهداشت روان، دانشگاه تهران

سلامت عمومی و شادکامی در دانشجویان دانشگاه یزد. مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی، دوره دهم، شماره 1، 110-116. امیریان، محمد الیاس.(1390). بررسی رابطه ساده و چند متغیره هوش معنوی با سلامت روان و شادکامی بیشتر بخوانید...