دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اورژانس

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

 

 

عنوان                                                  فهرست مطالب                                                      صفحه

چکیده پژوهش: 1

فصل اول: کلیات پژوهش 2

مقدمه 3

1-2- اظهار مسئله 4

1-3- ضرورت و اهمیت موضوع پژوهش 5

1-4- اهداف پژوهش 6

1-5-  سؤالات پژوهش 6

1-6- مدل(الگو) مفهومی پژوهش 7

1-7- متغیرهای پژوهش 7

1-8- دامنه و قلمرو پژوهش 8

1-9- تعاریف مفهومی واژه های پژوهش 8

فصل دوم: ادبیات وپیشینه پژوهش 11

2-1-بخش اول: مدیریت مشارکتی 12

2-1-1-مقدمه 12

2-1-2-تعریف  نظام مدیریت مشارکتی 12

2-1-4-مفهوم مدیریت مشارکتی 13

2-1-5-فلسفه و مبانی نظری مدیریت مشارکتی 13

2-1-6-ابعاد نظام مشارکت: 14

2-1-7-مشارکت از دیدگاه اسلام 15

2-1-8-عوامل اقتضایی موثر بر مدیریت مشارکتی 18

2-1-9-فوایدو مزایای مدیریت مشارکتی و نظام پیشنهادها: 19

2-1-10-موانع و محدودیت های فراروی اجرای مدیریت مشارکتی 20

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-2-بخش دوم نظام پیشنهادات 23

2-2-1- مقدمه 23

2-2-2-مفهوم نظام پیشنهادات 23

2-2-3–اهداف نظام پیشنهادات 23

2-2-4-ابعاد نظام پیشنهادها 24

2-2-5-تاریخچه نظام پیشنهادات 27

2-2-6-تاریخچه نظام پیشنهادات در ایران 28

2-2-7–بستر قانونی  نظام پیشنهادها در بخش دولتی ایران: 29

2-2-8- فرق  نظام پیشنهادات با صندوق نظرات و انتقادات 29

2-2-9- آشنایی با فرایند استقرار و اجرای   نظام پیشنهادات 30

2-2-10–موضوع پیشنهادها: 33

2-2-11–تأثیر شورای پیشنهادها در هدایت افراد برای مسئله یابی و ارائه پیشنهادها 34

2-2-12- نحوه ارائه پیشنهادات 36

2-2-13-کمیته اجرای پیشنهادهای پذیرفته شده 38

2-2-14-روش اجرا و گردش کار نظام پیشنهادها 39

2-2-15-موانع ذهنی و عینی در(کارآمدی) تاثیر نظام پیشنهادها 41

2-2-16- ارزیابی و بازنگری نظام  پیشنهادات 42

2-2-17- چالشهای  فراروی نظام پیشنهادها: 43

2-2-18- راهکارهایی برای غلبه بر چالشها: 44

2-2-19-ویژگی های نظام موفق پیشنهادها (عوامل مؤثر موفقیت نظام پیشنهادها) 44

2-3-بخش سوم :نظام  پاسخگویی 48

2-3-1-مقدمه 48

2-3-2-پاسخگویی: 48

2-3-3- عوامل قابل سنجش در پاسخگویی: 49

2-3-4-ضرورت وجود نظام پاسخگویی 49

2-3-5-انواع پاسخگویی : 50

2-3-6- طبقه بندی دیگراز نظام پاسخگویی 50

2-3-7-عوامل موًثر بر پاسخگویی : 51

2-3-8- ویژگیهای یک گزارش پاسخگویی 52

2-3-9-نظام عمدهً پاسخگویی : 52

2-3-10-اصول حاکم بر پاسخگویی 53

2-3-11-مراتب پاسخگویی : 54

2-3-12–مدیریت پاسخگو 54

2-3-13-مهمترین آثار و نتایج پاسخگویی 54

2-3-14-:نظارت و پاسخگویی 55

2-3-15-نظام پاسخگویی در اسلام : 56

2-3-16-انواع دولت و پاسخگویی درآنها : 58

2-3-17- زمینه ها و عوامل موًثر برنظام پاسخگویی دولت : 58

2-4- بخش چهارم:آشنایی با سیستم مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اورژانس 115 60

2-4-1-مقدمه 60

2-4-3- خدمات فوریتهای پزشکی 61

2-4-5-تاریخچه خدمات فوریتهای پزشکی در جهان 62

2-4-6-تاریخچه خدمات فوریتهای پزشکی در ایران 64

2-4-7-اهداف راه‌اندازی سیستم خدمات اورژانس پیش بیمارستانی 65

2-4-8-ویژگی های حرفه ای کارکنان فوریتهای پزشکی اورزانس 115 66

2-5- بخش پنجم- سابقه تحقیقات ومطالعات مشابه 73

2-5-1-مقدمه : 73

2-5-2-دستاوردهای آماری و اقتصادی نظام پیشنهادها در سازمانهای داخلی و خارجی 73

2-5-3-سابقه تحقیقات و مطالعات مشابه 73

2-5-4-جمع بندی: 78

فصل سوم:روش پژوهش 79

3-1- مقدمه 80

3-2- روش پژوهش 80

3-3- جامعه آماری 80

3-4- نمونه و روش نمونه گیری 81

3-5- اعتبار و قابلیت اعتماد یا روایی و پایایی() 81

3-6- ابزار و روش جمع‌آوری داده‌ها 82

3-7-روش جمع‌آوری داده‌ها 82

3-8- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 83

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 85

4-1 مقدمه 86

4-2- مطالعه جمعیت شناسی 86

4-3- اختصار نتایج بدست آمده از مطالعه های جمعیت شناسی : 92

4-4-آزمون نرمالیته 92

۴-5- آمار استنباطی 93

4-6- اختصار نتایج بدست آمده : 100

۴-7-آزمون فریدمن : 100

4-8-تعریف آزمون های آنجام شده 102

فصل پنچم: بحث ،نتیجه‌گیری و پیشنهادها 103

5-1- مقدمه 104

5-2- مروری مختصر بر هدف، مسئله و چگونگی کار 104

5-3- نتایج آزمونها 105

5-4- تبیین الگوی نهایی 106

5-5- بحث و مقایسه 107

5-6- معضلات و محدودیتهای پژوهش 109

5-7- پیشنهادات و کاربردهای مدیریتی 110

5-7-3- نظام پیشنهادات در اورژانس مازندران 113

5-7-3- توصیه هایی برای تحقیقات آینده 113

منابع و مأخذ 115

پیوست 119

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلی

هدف اصلی تخقیق مطالعه تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای  مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران می باشد.

1-4-2- اهداف فرعی تخقیق

الف- مطالعه ارتباط استقرار نظام پیشنهادات با کارآمدی نیروی انسانی در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

ب- مطالعه ارتباط استقرار نظام پیشنهادات با کارآمدی مدیریت در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

ج- مطالعه ارتباط استقرار نظام پیشنهادات با کارآمدی سازمان (ساختار و نظام اداری) فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

د- مطالعه ارتباط  استقرار نظام پیشنهادات با کیفیت خدمات سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

و در پایان پیشنهاداتی در پیشبرد اهداف پژوهش ارایه نمایم .

1-5-  سؤالات پژوهش

1-5-1- سوال اصلی پژوهش

تاثیراستقرار نظام پیشنهادات درپاسخگویی حرفه ای  مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران چگونه می باشد؟.

1-5-2- سوالات فرعی

♦- آیا بین استقرار نظام پیشنهادات و کارآمدی نیروی انسانی در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران ارتباط هست؟

♦- آیابین استقرار نظام پیشنهادات و کارآمدی مدیریت در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران ارتباط هست؟

♦- آیا بین استقرار نظام پیشنهادات و کارآمدی سازمان (ساختار و نظام اداری) فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران ارتباط هست؟

♦- آیابین استقرار نظام پیشنهادات و کیفیت خدمات سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران ارتباط هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اورژانس  با فرمت ورد