پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تأثیر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان با در نظر گرفتن اثر تعدیل گر سرمایه های اجتماعی

قسمتی از متن پایان نامه :

  • فهرست مطالب

 

1-4-1) اهداف اصلی و فرعی پژوهش 7

1-6-1) قلمرو مکانی پژوهش 9

1-6-2) قلمرو زمانی پژوهش 9

1-6-3) قلمرو موضوعی پژوهش 9

1-7-1) اشتراک دانش 9

1-7-2) رفتار نوآورانه کارکنان 10

1-7-3) سرمایه اجتماعی 10

2-2-1) اشتراک دانش 13

2-2-1-1) تعریف اشتراک دانش.. 14

2-2-1-2) اشتراک دانش رسمی و غیر رسمی.. 16

2-2-1-3) اشتراک دانش در سطوح فردی و سازمانی.. 16

2-2-1-4) اشتراک دانش ضمنی و صریح.. 17

2-2-1-5) عوامل موثر بر اشتراک دانش.. 17

2-2-1-6) فرهنگ اشتراک دنش.. 18

2-2-1-7) رفتارهای اشتراک دانش.. 19

2-2-2) رفتار نوآورانه کارکنان 19

2-2-2-2) محدوده رفتار نوآورانه کارکنان.. 20

2-2-2-3) تعریف رفتار نوآورانه کارکنان.. 21

2-2-2-4) ابعاد رفتار نوآورانه کارکنان.. 21

2-2-3) سرمایه اجتماعی 23

2-2-3-2) ابعاد سرمایه اجتماعی.. 24

2-3-1) تحقیقات داخلی: 27

2-3-2) تحقیقات خارجی: 29

2-4-1) ارتباط بین اشتراک بهترین تجربیات و رفتار نوآورانه کارکنان: 33

2-4-2) ارتباط بین اشتراک خطاها و رفتار نوآورانه کارکنان 34

2-4-3) اثر تعدیل‌گر سرمایه اجتماعی ارتباط‌ای بر ترویج ایده‌های جدید در رفتار نوآورانه کارکنان: 35

2-4-4) اثر تعدیل‌گر سرمایه اجتماعی ساختاری بر ترویج ایده‌های جدید در رفتار نوآورانه کارکنان: 35

3-4-1) متغیر مستقل پژوهش 40

3-4-2) متغیر وابسته پژوهش 40

3-4-3) متغیر تعدیل‌گر پژوهش 40

3-6-1) روایی پرسشنامه 42

3-6-1-1) روایی صوری.. 42

3-6-1-2) روایی ساختاری.. 43

3-6-2) پایایی پرسشنامه 45

3-7-1) روشهای آماری آزمون 46

3-7-1-1) مدل‌یابی معادلات ساختاری.. 46

3-7-1-2) حداقل مربعات جزئی برای مدل ساختاری.. 47

4-1-1) ویژگی جامعه آماری پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت 49

4-1-2) ویژگی جامعه آماری پاسخ دهندگان بر حسب تأهل: 50

4-1-3) ویژگی جامعه آماری پاسخ دهندگان بر حسب سن: 51

4-3-4 ) ویژگی جامعه آماری پاسخ دهندگان بر حسب تحصیلات: 51

4-2-1 ) مطالعه نرمال بودن داده‌ها: 52

4-2-2)  مطالعه مدل پژوهش: 53

4-2-2-1) تحلیل مدل اندازه‌گیری:.. 55

4-2-2-2) پایایی نشانگر‌های متغیرهای مکنون:.. 56

4-2-2-3)  پایایی سازه (سازگاری درونی):.. 57

4-2-2-4) روایی (اعتبار) همگرا:.. 58

4-2-2-5 ) مطالعه فرضیه های پژوهش:.. 58

4-2-3) مطالعه شاخص‌های برازش مدل: 63

4-2-4) اختصار نتایج فرضیه‌ها و مدل پیشنهادی 65

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1) اهداف اصلی و فرعی پژوهش

  • هدف اصلی 1 : تعیین اثر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد
  • هدف فرعی 1-1: تعیین تأثیر اشتراک بهترین تجربیات بر ترویج ایده در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد
  • هدف فرعی 1-2: تعیین تأثیر اشتراک خطاها و اشتباهات بر ترویج ایده در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد
  • هدف اصلی 2 : تعیین اثر تعدیل کننده سرمایه ­اجتماعی بر ارتباط بین اشتراک دانش و رفتار نوآورانه کارکنان در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد
  • هدف فرعی 2-1: تعیین اثر تعدیل کننده سرمایه ­اجتماعی ارتباط­ای بر ارتباط بین اشتراک بهترین تجربیات و ترویج ایده در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد
  • هدف فرعی 2-2: تعیین اثر تعدیل کننده سرمایه ­اجتماعی ساختاری بر ارتباط بین اشتراک بهترین تجربیات و ترویج ایده در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد
  • هدف فرعی 2-3 :تعیین اثر تعدیل کننده سرمایه ­اجتماعی ارتباط­ای بر ارتباط بین اشتراک خطاها و اشتباهات و ترویج ایده در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد
  • هدف فرعی 2-4: تعیین اثر تعدیل کننده سرمایه ­اجتماعی ساختاری بر ارتباط بین اشتراک خطاها و اشتباهات و ترویج ایده در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان با در نظر گرفتن اثر تعدیل گر سرمایه های اجتماعی  با فرمت ورد