متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر توانمندسازی منابع انسانی بر عملکرد سازمان

قسمتی از متن پایان نامه :

 

– ابزارهای توانمندسازی

به مقصود توانمندسازی کارکنان سازمان‌‌های کسب و کار به بسترسازی اولیه و مناسب در محیط سازمان نیاز می باشد. در سازمان‌هایی که در آن فاکتورهای تاثیرگذار در توانمندسازی به گونه کامل و درست اجرا می گردد، می‌توان اطمینان داشت که بهترین بهره گیری از منابع انسانی صورت می‌گیرد و در نتیجه سازمان به سوی سرآمدی حرکت می کند. اما برای اجرای توانمندسازی از چه فنون و ابزاری می‌توان بهره گیری نمود؟ از سوی صاحبنظران و کارشناسان منابع انسانی ابزارهای مختلفی برای توانمندسازی افراد پیشنهاد شده می باشد که در اینجا به اهم آنها تصریح می گردد:

1)رهبری منابع انسانی

رهبری سازمان بایستی اطمینان حاصل کند که ارزش‌ها و سیستم‌‌های لازم را برای توانمندسازی موفق و پایدار منابع انسانی، مدنظر قرار داده می باشد. زمانی که تغییر و بهبود در سازمان مورد نیاز می باشد، مدیریت ارشد سازمان بایستی شخصاً از منابع در دسترس برای کمک به توانمندسازی، ترغیب و مشارکت منابع انسانی بهره گیری کند. رهبران سازمان بایستی از راه اقدام‌ها و رفتارهای خود از فرایندهای توانمندسازی منابع انسانی طرفداری کرده و آن را تسریع و تسهیل کند .‌ساز و کارهای عملیاتی مدیریت منابع انسانی در این زمینه به تبیین زیر می باشد:

 • به وجود آوردن جو یادگیری
 • ایجاد خوداثربخشی در سرمایه‌‌های انسانی
 • رهبری خلاق سرمایه‌‌های انسانی
 • به وجودآوردن شرایط و بسترهای مناسب توانمندسازی
 • اعتمادسازی
 • ایجاد خودباوردی در کارکنان
 • تفویض اختیار به کارکنان

2) خط مشی و استراتژی (راهبرد)

سازمانهای موفق، خط مشی و راهبرد خود را براساس تمرکز بر طرف‌‌های ذینفع و مبتنی بر توانمندی منابع انسانی خود اجرا می‌کنند و فرایندهای توانمندسازی منابع انسانی خود را برای اجرای خط مشی و راهبرد سازمان، بهبود داده و مدیریت می‌کنند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

در پژوهش حاضر به مطالعه تاثیر توانمندسازی منابع انسانی بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران پرداخته می گردد. بر این اساس اهداف اصلی و فرعی پژوهش حاضر مطابق آن چیز که که در مدل مفهومی هم آمده می باشد بدین تبیین خواهد بود:

1-4-1- هدف اصلی پژوهش

مطالعه تاثیر توانمندسازی منابع انسانی بر عملکرد سازمان شعب شمال بانک سامان استان تهران

1-4-2- اهداف فرعی پژوهش:

مطالعه تاثیر دانش و مهارت کارکنان بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران

مطالعه تاثیر اعتماد کارکنان بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران

مطالعه تاثیر ارتباطات کارکنان بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه تاثیر انگیزه کارکنان بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران

1-5- سوالات / فرضیه‌‌های پژوهش

1-5-1- سوالات پژوهش

 • آیا توانمندسازی منابع انسانی بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران تاثیر دارد؟
 • آیا دانش و مهارت کارکنان بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران تاثیر دارد؟
 • آیا اعتماد بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران تاثیر دارد؟
 • آیا ارتباطات بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران تاثیر دارد؟
 • آیا انگیزه بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران تاثیر دارد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر توانمندسازی منابع انسانی بر عملکرد سازمان  با فرمت ورد