متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر توانمندسازی منابع انسانی بر عملکرد سازمان

قسمتی از متن پایان نامه :

– استراتژی آموزش مهارت‌‌های پشتیبانی و تجهیز منابع

وجود طرفداری‌ها و تجهیز منابع، برای کارکنان اطمینان بیشتری حاصل می‌نماید. آمیدی (1992)، سه نوع طرفداری را در این زمینه مطرح کرده می باشد:

  • طرفداری فرد از خود
  • طرفداری مدیر از فرد
  • طرفداری قانون از فرد.

سازمان می‌تواند از طریق نوشتن، صحبت کردن و یا سخنرانی یک قانون‌گذار و یا فرد سیاسی، طرفداری جمعی را در سازمان اشاعه دهد. وقتی کارکنان بدانند منابع برای پیشرفت فردی آنان در سازمان مهیاست و طرفداری‌‌های لازم در این مسیر هست، توانمندسازی با سرعت و شتاب بالایی انجام می‌گیرد (مصلحی و همکاران، 1391).

باندورا، توانمندسازی را ایجاد قدرت تطابق با شرایط محیط اطراف دانسته و برای آن 4 عامل اصلی را اظهار می کند:

1- طرفداری عاطفی افراد زمانی که درگیر امور استرس زا هستند.

2- تشویق کردن و دادن بازخورد به آنان

3- معرفی افراد موفق و اثربخش به آنان

کسب تجربه از طریق انجام موفقیت آمیز یک فعالیت

2-1-14- شرایط اجرای توانمندسازی

طبق نظر هرنکوهل و همکاران[1] (1999) و وودل[2] (2009)، اجرای موثر پروژه توانمندسازی کارکنان در حفظ نیازهای سازمان مستلزم چهار شرط خواهد بود که عبارتند از:

1) چشم‌انداز مشترک:

چشم انداز یا دورنمای سازمان به معنای مقصد و آرمان سازمان می باشد. بعضی اوقات، زمانی که تصمیمی با مدیر به اشتراک گذاشته شده می باشد خیلی مشکل خواهد بود. حتی گاهی اوقات اجرای پروژه توانمندسازی کارکنان غیرممکن خواهد بود. چشم انداز مشترک با مدیر، تأثیر کلیدی را بازی می کند و کوشش توانمندسازی می‌تواند زمینه را فراهم آورد. می‌توان اهداف را شناسایی نمود، سپس فرایند را با دسترسی به اهداف طراحی نمود. عدم وجود توانمندسازی در سازمان، فرصت آموزش به کارکنان منتخب و بهبود مهارتهای رهبریشان را فراهم می‌آورد.

2) طرفداری سازمانی:

بدون طرفداری واقعی از مدیر، تامین امنیت حضور سرپرستان و مدیران بوسیله آموزش در کارگاههای آموزشی تقریباً غیرممکن خواهد بود. پس، مدیر اجرایی یک تاثیر ضروری در موفقیت اجرای پروژه توانمندسازی در سازمان را دارد.

3) دانش و یادگیری:

بعد از اجرای پروژه توانمندسازی از اعضای گروه انتظار می‌رود که مهارت‌هایشان را در مدیریت پروژه و مهارتهای توسعه گروه بهبود دهند که یک دارایی مناسب برای پروژه‌‌های دیگر خواهد بود و همچنین مهارتهای مشابه، طوفان مغزی، مدیریت زمان، بهبود مباحث (مذاکره)، تصمیم‌گیری مبتنی بر اجماع و تکنیک‌‌های حل مسئله برای مدیران و سرپرستان و آموزش توسعه رهبری و آموزش خدمات مشتری برای کارکنان می‌تواند حفظ گردد.

[1]. Herrenkohl, Judson and Heffner

[2]. Wooddell

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

در پژوهش حاضر به مطالعه تاثیر توانمندسازی منابع انسانی بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران پرداخته می گردد. بر این اساس اهداف اصلی و فرعی پژوهش حاضر مطابق آن چیز که که در مدل مفهومی هم آمده می باشد بدین تبیین خواهد بود:

1-4-1- هدف اصلی پژوهش

مطالعه تاثیر توانمندسازی منابع انسانی بر عملکرد سازمان شعب شمال بانک سامان استان تهران

1-4-2- اهداف فرعی پژوهش:

مطالعه تاثیر دانش و مهارت کارکنان بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه تاثیر اعتماد کارکنان بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران

مطالعه تاثیر ارتباطات کارکنان بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران

مطالعه تاثیر انگیزه کارکنان بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران

1-5- سوالات / فرضیه‌‌های پژوهش

1-5-1- سوالات پژوهش

  • آیا توانمندسازی منابع انسانی بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران تاثیر دارد؟
  • آیا دانش و مهارت کارکنان بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران تاثیر دارد؟
  • آیا اعتماد بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران تاثیر دارد؟
  • آیا ارتباطات بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران تاثیر دارد؟
  • آیا انگیزه بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران تاثیر دارد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر توانمندسازی منابع انسانی بر عملکرد سازمان  با فرمت ورد