دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اورژانس

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

 

عنوان                                          فهرست جداول                                                صفحه

جدول 2-5- پیشنه تحقیقات مشابه انجام شده ……………………………………………………………………………………………………..76

جدول شماره4-1- مطالعه  وضعیت جنسیت ………………………………………………………………………………………………………87

جدول شماره ۴-2- مطالعه وضعیت سن……………………………………………………………………………………………………………..88

جدول شماره۴-3- مطالعه  وضعیت تاهل……………………………………………………………………………………………………………89

جدول شماره ۴-4- مطالعه وضعیت سابقه…………………………………………………………………………………………………………..90

جدول شماره ۴-5- مطالعه وضعیت سطح تحصیلات ………………………………………………………………………………………….91

جدول 4-6جمع بندی ………………………………………………………………………………………………………………………………………92

جدول 4-7-آزمون کولوموگروف – اسمیرنوف…………………………………………………………………………………………………….92

جدول 4-8-توصیف متغیر…………………………………………………………………………………………………………………………………93

جدول 4-9-آزمون t سوال اصلی پژوهش …………………………………………………………………………………………………………….94

جدول 4-10-توصیف متغیر……………………………………………………………………………………………………………………………….94

جدول 4- 11-آزمون t سوال فرعی اول………………………………………………………………………………………………………………95

جدول 4-12-توصیف متغیر………………………………………………………………………………………………………………………………96

جدول 4- 13-آزمون t سوال فرعی دوم………………………………………………………………………………………………………………96

جدول 4-14-توصیف متغیر………………………………………………………………………………………………………………………………97

جدول 4- 15-آزمون t سوال فرعی سوم…………………………………………………………………………………………………………….97

جدول 4-16-توصیف متغیر………………………………………………………………………………………………………………………………98

جدول 4- 17-آزمون t سوال فرعی چهارم………………………………………………………………………………………………………….99

جدول 4-18 جمع بندی آزمون فرضیات…………………………………………………………………………………………………………..100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان                                       فهرست نمودارها                                              صفحه

نمودار 2-2- 1- ابعاد نظام پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………..24

نمودار شماره 2-2-2- ارکان و تشکیلات مناسب برای استقرار نظام پیشنهادها ……………………………………………………………32

نمودار شمار–2-2-3-گردش کار کلی نظام پیشنهادها ……………………………………………………………………………………………….40

نمودار شماره4-1- مطالعه  وضعیت جنسیت ………………………………………………………………………………………………………….87

نمودار شماره ۴-2- مطالعه وضعیت سن…………………………………………………………………………………………………………………88

نمودار شماره۴-3- مطالعه  وضعیت تاهل……………………………………………………………………………………………………………….89

نمودار شماره ۴-4- مطالعه وضعیت سابقه………………………………………………………………………………………………………………90

نمودار شماره ۴-5- مطالعه وضعیت سطح تحصیلات ……………………………………………………………………………………………..91

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلی

هدف اصلی تخقیق مطالعه تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای  مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران می باشد.

1-4-2- اهداف فرعی تخقیق

الف- مطالعه ارتباط استقرار نظام پیشنهادات با کارآمدی نیروی انسانی در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

ب- مطالعه ارتباط استقرار نظام پیشنهادات با کارآمدی مدیریت در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

ج- مطالعه ارتباط استقرار نظام پیشنهادات با کارآمدی سازمان (ساختار و نظام اداری) فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

د- مطالعه ارتباط  استقرار نظام پیشنهادات با کیفیت خدمات سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

و در پایان پیشنهاداتی در پیشبرد اهداف پژوهش ارایه نمایم .

1-5-  سؤالات پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-5-1- سوال اصلی پژوهش

تاثیراستقرار نظام پیشنهادات درپاسخگویی حرفه ای  مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران چگونه می باشد؟.

1-5-2- سوالات فرعی

♦- آیا بین استقرار نظام پیشنهادات و کارآمدی نیروی انسانی در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران ارتباط هست؟

♦- آیابین استقرار نظام پیشنهادات و کارآمدی مدیریت در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران ارتباط هست؟

♦- آیا بین استقرار نظام پیشنهادات و کارآمدی سازمان (ساختار و نظام اداری) فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران ارتباط هست؟

♦- آیابین استقرار نظام پیشنهادات و کیفیت خدمات سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران ارتباط هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اورژانس  با فرمت ورد