پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تأثیر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان با در نظر گرفتن اثر تعدیل گر سرمایه های اجتماعی

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست نمودارها و اشکال

نمودار 4-1.نمودار فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان 50

نمودار 4-2.نمودار فراوانی مربوط به وضعیت تأهل پاسخ دهندگان 50

نمودار 4-3.نمودار فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان 51

نمودار 4-4.نمودار فراوانی مربوط به سطح تحصیلات پاسخ دهندگان 52

شکل 4-1- مدل مفهومی برازش شده در حالت تخمین استاندارد 53

شکل 4-2- مدل مفهومی برازش شده در حالت معناداری پارامترها 54

شکل 4-3: مدل پژوهش جهت مطالعه فرضیه فرعی 2-1 59

شکل 4-4 : مدل پژوهش جهت مطالعه فرضیه فرعی 2-1 60

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شکل 4-5 : مدل پژوهش جهت مطالعه فرضیه فرعی 2-3 61

شکل 4-6: مدل پژوهش جهت مطالعه فرضیه فرعی 2-4 62

شکل 4-7-  شاخص های برازش مدل 64

شکل 4-8-  نتیجه نهایی از مدل مفهومی پژوهش 65

 

فهرست جداول

جدول 3- 1: تحلیل عاملی اکتشافی پرسشنامه پژوهش 44

جدول 3-2-  ضریب آلفای کرانباخ و پایایی ترکیبی متغیرهای پژوهش 45

جدول4-1- توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان 49

جدول4-2- توزیع فراوانی مربوط به وضعیت تاهل پاسخ دهندگان 50

جدول4-3- توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان 51

جدول 4-5.  نتایج آزمون نرمال بودن داده‌ها 53

جدول 4-6. بارهای عاملی متغیرهای پژوهش 55

جدول 4-7-  ضریب آلفای کرانباخ و پایایی ترکیبی متغیرهای پژوهش 56

جدول 4-8- روایی همگرای سازه‌های (متغیرهای مکنون) پژوهش 57

جدول 4-9- نتایج مربوط به فرضیه فرعی 1-1 پژوهش 58

جدول 4-10- نتایج مربوط به فرضیه فرعی 1-2  پژوهش 58

جدول 4-11 آزمون رگرسیون چندگانه تعدیل شده جهت فرضیه فرعی 2-1 59

جدول4-12 آزمون رگرسیون چندگانه تعدیل شده جهت فرضیه فرعی 2-2 60

جدول4-13 آزمون رگرسیون چندگانه تعدیل شده جهت فرضیه فرعی 2-3 61

جدول4-15 آزمون رگرسیون چندگانه تعدیل شده جهت فرضیه فرعی 2-4 62

جدول4-16 مقدار ضرایب جهت فرضیه فرعی 2-4 63

جدول 4-17-  شاخص‌های اشتراک (CV Com) و شاخص حشو(CV Red) 64

جدول 4-18-  اختصار‌ی نتایج آزمون فرضیه 65

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1) اهداف اصلی و فرعی پژوهش

  • هدف اصلی 1 : تعیین اثر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد
  • هدف فرعی 1-1: تعیین تأثیر اشتراک بهترین تجربیات بر ترویج ایده در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد
  • هدف فرعی 1-2: تعیین تأثیر اشتراک خطاها و اشتباهات بر ترویج ایده در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد
  • هدف اصلی 2 : تعیین اثر تعدیل کننده سرمایه ­اجتماعی بر ارتباط بین اشتراک دانش و رفتار نوآورانه کارکنان در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد
  • هدف فرعی 2-1: تعیین اثر تعدیل کننده سرمایه ­اجتماعی ارتباط­ای بر ارتباط بین اشتراک بهترین تجربیات و ترویج ایده در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد
  • هدف فرعی 2-2: تعیین اثر تعدیل کننده سرمایه ­اجتماعی ساختاری بر ارتباط بین اشتراک بهترین تجربیات و ترویج ایده در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد
  • هدف فرعی 2-3 :تعیین اثر تعدیل کننده سرمایه ­اجتماعی ارتباط­ای بر ارتباط بین اشتراک خطاها و اشتباهات و ترویج ایده در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد
  • هدف فرعی 2-4: تعیین اثر تعدیل کننده سرمایه ­اجتماعی ساختاری بر ارتباط بین اشتراک خطاها و اشتباهات و ترویج ایده در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان با در نظر گرفتن اثر تعدیل گر سرمایه های اجتماعی  با فرمت ورد