دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر ارتباطات درون سازمانی بر واکنش کارکنان به تغییر سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست

 

چکیده.. 1

فصل اول :کلیات پژوهش.. 2

مقدمه.. 3

1-1-اظهار مسئله.. 4

1-2- ضرورت و اهمیت پژوهش.. 7

1-3-  اهداف پژوهش.. 7

1-3-1- هدف آرمانی.. 7

1-3-2-هدف کلی(اصلی).. 8

1-3-3- اهداف ویژه.. 8

1-4-  فرضیههای پژوهش.. 8

1-4-1- فرضیه اصلی.. 8

1-4-2-فرضیات فرعی.. 8

1-5-  سوالات پژوهش.. 8

1-5-1- سوال اصلی پژوهش.. 8

1-5-2-سوالات فرعی:.. 9

1-6- مدل مفهومی پژوهش.. 9

1-7-  روش شناسی پژوهش.. 9

1-8- روش گردآوری دادهها و ابزار جمع آوری دادهها.. 10

1-9-  جامعه آماری و روش نمونه گیری وحجم نمونه.. 10

1-10-  قلمرو پژوهش.. 10

1-10-1- قلمرو موضوعی.. 10

1-10-2-قلمرو مکانی.. 10

1-10-3- قلمرو زمانی.. 10

1-11- روش و ابزار تحلیل.. 11

1-12-تعریف نظری و عملیاتی متغیرها.. 11

1-12-1- تعاریف نظری.. 11

1-12-2- تعاریف عملیاتی.. 12

فصل دوم :ادبیات نظری و پیشینه پژوهش.. 15

مقدمه.. 16

2-1- ادبیات نظری پژوهش.. 18

2-1-1- تغییر سازمانی.. 18

2-1-1-1- مبانی نظری تغییر سازمانی.. 18

2-1-1-2- انواع تغییر سازمانی.. 22

2-1-1-3- مدلهای تغییر.. 24

2-2-مدیریت مشارکتی.. 26

2-2-1-  مشارکت.. 26

2-2-2-مدیریت مشارکتی.. 27

2-2-3-  سبکهای مدیریت مشارکتی.. 31

2-2-4-مزایا و کارکرد مدیریت مشارکتی.. 36

2-3- واکنش در برابر تغییر.. 37

2-3-1- آموزش کارکنان.. 42

2-3-2- ارتباطات سازمانی.. 44

2-3-2-1- ارتباطات سازمانی.. 47

2-4-چارچوب نظری پژوهش.. 48

2-5- پیشینه پژوهش.. 51

2-5-1- پیشینه داخلی.. 51

2-5-2- پیشینه خارجی.. 55

فصل سوم: روش پژوهش.. 61

مقدمه.. 62

3-1- روش پژوهش.. 63

3-2- جامعه آماری و روش نمونه گیری.. 63

3-3- ابزار سنجش، پایایی و اعتبار.. 65

3-4- روش اجرای پژوهش.. 68

3-5- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 69

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها.. 71

مقدمه.. 72

4-1- بخش اول: آمار توصیفی.. 72

4-1-1- آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی.. 72

4-2- بخش دوم: آمار استنباطی و آزمون فرضیه ها.. 87

4-2-1- مطالعه وضعیت توزیع دادها.. 87

4-2-2-مطالعه همبستگی بین متغیرها.. 89

4-2-3- مدل اندازه گیری و اعتبار و پایایی سازه ها.. 89

4-2-4- مدل ساختاری و آزمون فرضیه های پژوهش.. 95

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 100

مقدمه.. Error! Bookmark not defined.

5-2- اظهار مسئله.. 101

5-3- مطالعه و تحلیل نتایج.. 102

5-3- محدودیت های پژوهش.. 105

5-4-پیشنهادات.. 105

5-4-1- پیشنهادات کاربردی.. 105

5-4-2- پیشنهادات برای محققان اتی.. 106

منابع.. 107

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-3-1- هدف آرمانی

ارتقاء عملکرد و تاثیر سازمانی اداره کل آموزش و پرورش بواسطه کنترل مقاومت کارکنان در برابر تغییرات سازمانی

1-3-2-هدف کلی(اصلی)

تعیین اندازه تاثیر ارتباطات درون سازمانی بر واکنش کارکنان در برابر تغییر در اداره کل آموزش و پرورش استان البرز

1-3-3- اهداف ویژه

  1. تعیین اندازه تاثیر ارتباط درون سازمانی بر واکنش کارکنان در برابر تغییر سازمانی،
  2. تعیین اندازه تاثیر مشارکت سازمانی بر واکنش کارکنان در برابر تغییر سازمانی،
  3. تعیین اندازه تاثیر هماهنگی سازمانی بر واکنش کارکنان در برابر تغییر،
  4. تعیین اندازه ارتباطات بر واکنش کارکنان در برابر تغییر سازمانی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر ارتباطات درون سازمانی بر واکنش کارکنان به تغییر سازمانی  با فرمت ورد