دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر ارتباطات درون سازمانی بر واکنش کارکنان به تغییر سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده

هدف از این مطالعه مطالعه تاثیر ارتباطات درون سازمانی بر واکنش کارکنان به تغییرسازمانی در اداره کل آموزش و پرورش استان البرز بوده می باشد. روش پژوهش در این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری آن کلیه کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان البرز بوده که مجموعاًدارای 600 نفر کارمند می باشد.  حجم نمونه آماری  بر اساس جدول مورگان – کرجسی 234 برابر نفر بوده که به صورت از جامعه آماری انتخاب شده اند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه بهره گیری گردیده می باشد. برای تعیین روایی و پایایی پرسشنامه از روش روایی محتوایی و ضریب آلفای کرونباخ بهره گیری گردید. پرسشنامه ای در بین 234 نفر اعضای نمونه مطالعاتی توزیع شده و مورد تحلیل قرار گرفت. آغاز در راستای مطالعه توزیع داده ها از آزمون کولموگرف اسمیرینف بهره گیری گردید تا بر این اساس نرمال بودن داده مورد قضاوت قرار گیرد. سپس برای پاسخ به پرسش پژوهش و آزمون فرضیه های مربوطه روش رگرسیون خطی مورد بهره گیری قرار گرفت. در نهایت نتایج این پژوهش نشان داد که، ارتباطات درون سازمانی و ابعاد آن بر واکنش کارکنان در برابر تغییر موثر بوده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

کلید واژه ها: ارتباطلات درون سازمانی، واکنش در برابر تغییر، اداره کل آموزش و پرورش استان البرز

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-3-1- هدف آرمانی

ارتقاء عملکرد و تاثیر سازمانی اداره کل آموزش و پرورش بواسطه کنترل مقاومت کارکنان در برابر تغییرات سازمانی

1-3-2-هدف کلی(اصلی)

تعیین اندازه تاثیر ارتباطات درون سازمانی بر واکنش کارکنان در برابر تغییر در اداره کل آموزش و پرورش استان البرز

1-3-3- اهداف ویژه

  1. تعیین اندازه تاثیر ارتباط درون سازمانی بر واکنش کارکنان در برابر تغییر سازمانی،
  2. تعیین اندازه تاثیر مشارکت سازمانی بر واکنش کارکنان در برابر تغییر سازمانی،
  3. تعیین اندازه تاثیر هماهنگی سازمانی بر واکنش کارکنان در برابر تغییر،
  4. تعیین اندازه ارتباطات بر واکنش کارکنان در برابر تغییر سازمانی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر ارتباطات درون سازمانی بر واکنش کارکنان به تغییر سازمانی  با فرمت ورد