متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر توانمندسازی منابع انسانی بر عملکرد سازمان

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                              صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه………………………………………………. 2

1-1- اظهار مسأله……………………………………… 2

1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش 4

1-3- مدل مفهومی پژوهش 5

1-4- اهداف پژوهش 6

1-4-1- هدف اصلی پژوهش 6

1-4-2- اهداف فرعی پژوهش 6

1-5- سوالات / فرضیه‌‌های پژوهش…………………………… 7

1-5-1- سوالات پژوهش 7

1-5-2- فرضیه‌های پژوهش 7

1-5-2-1- فرضیه‌‌ اصلی 7

1-5-2-2- فرضیه‌‌های فرعی……………………………….. 7

1-6- قلمرو پژوهش 8

1-7- تعاریف مفهومی/ عملیاتی متغیرها 8

1-7-1- تعاریف نظری پژوهش……………………………… 8

1-7-2- تعاریف عملیاتی پژوهش 10

1-8- اختصار فصل……………………………………….. 11

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1- بخش اول: مبانی نظری……………………………… 13

2-1-1- مقدمه 13

2-1-2- توانمندسازی چیست؟ 14

2-1-2- 1- توانمندسازی به عنوان مفهوم تسهیم قدرت 16

2-1-2-2- توانمندسازی به عنوان مفهوم انگیزشی و شناختی 16

2-1-3- سیر تاریخی مفهوم توانمندسازی……………………. 18

2-1-4- توانمندسازی در سازمانهای قدیمی و جدید……………. 19

2-1-5- علت های توانمندسازی………………………………. 20

2-1-6- اهداف توانمندسازی کارکنان 21

2-1-7- انواع توانمندسازی 22

2-1-8- مدل‌ها‌ی توانمندسازی 23

2-1-8-1- تشریح یکی از مدل‌‌های توانمندسازی (مدل توانمندسازی باون و لاولر) 24

2-1-9- ابعاد توانمندسازی 25

2-1-10- اصول توانمندسازی کارکنان 27

2-1-9- ابزارهای توانمندسازی…………………………… 28

2-1-11-1- آموزش، ابزاری در خدمت توانمندسازی 30

2-1-11- 2 – آموزش مهارت‌‌های توانمندسازی کارکنان 31

2-1-12- رویکردهای توانمندسازی 34

2-1-13- استراتژی‌‌های توانمندسازی 37

2-1-14- شرایط اجرای توانمندسازی 39

2-1-15- مراحل توانمندسازی 40

2-1-16- روش‌‌های توانمندسازی……………………………. 41

2-1-17- توانمندسازی و تغییر سازمانی……………………. 42

2-1-18- توانمندسازی و ارتباط آن با فرایند تصمیم گیری 44

2-1-19- تاثیر توانمندسازی در عملکرد گروه مجازی; تأثیر تعامل چهره به چهره 46

2-1-20- تأثیر توسعه ظرفیت، توانمندسازی و پیشرفت کارکنان در حفظ و نگهداری کارکنان 48

2-1-21- تاثیر توانمندسازی بر اجرای مدیریت کیفیت جامع (TQM) در سازمان 51

2-1-22- ویژگی‌‌های کارکنان توانمند 53

2-1-21- فرایند توانمندسازی 56

2-1-22- گامهای فرایند توانمندسازی کارکنان بر اساس مدل جامع راهبردی 58

2-1-23- عوامل موثر بر توانمندسازی منابع انسانی 61

2-1-24- سبک مدیریت و تاثیر آن بر توانمندسازی 63

2-1-25- تأثیر مدیران در افزایش توانمندی کارکنان 64

2-1-26- مزایای توانمندسازی منابع انسانی 73

2-1-27- موانع و چالش‌‌های اجرای برنامه‌‌های توانمندسازی 74

2-1-28- انواع فضاهای سازمانی موثر در تغییر رفتار کارکنان 76

2-1-29- علت های عدم تمایل مدیران به توانمندسازی کارکنان 77

2-1-30- معرفی ابعاد مورد مطالعه در توانمندسازی منابع انسانی 80

2-2- بخش دوم: پیشینه پژوهش 82

2-2-1- مقدمه 82

2-2-2- گفتار اول 82

2-2-2- 1- مروری بر مطالعات و تحقیقات مشابه داخلی 82

2-2-3- گفتار دوم 88

2-2-3- 1- مروری بر مطالعات و پژوهش‌‌های مشابه خارجی 88

2-2-4- جمع بندی 94

فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش

مقدمه 98

3-1- روش پژوهش 98

3-2- جامعه آماری 99

3-3- حجم نمونه و روش اندازه‌گیری 99

3-4- ابزار جمع آوری داده ها 99

3-5- چگونگی سنجش روایی و پایایی ابزار پژوهش   100

3-5-1- تعیین روایی پرسشنامه مورد بهره گیری 100

3-5-2- تعیین پایایی یاقابلیت اعتماد پرسشنامه مورد بهره گیری 101

3-6- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 101

3-7- آزمون کولموگروف- اسمیرنوف 102

3-7- 1- آزمون فریدمن 102

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 103

مقدمه 104

4-1 – تجزیه و تحلیل آمار توصیفی 104

4-1-1- تعاریف آماری 104

4-1-2- آمار توصیفی سوالات پرسشنامه 105

4-2- تجزیه و تحلیل آمار استنباطی 133

4-2-1- پاسخ به فرضیه‌های پژوهش…………………………. 133

4-2-2- اولویت‌بندی فرضیه‌های پژوهش………………………. 139

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها

مقدمه 142

5-1- مروری بر اظهار مساله، اهداف پژوهش و چگونگی روش انجام کار 142

5-2- نتایج آزمون‌ها 144

5-3- نتیجه‌گیری 144

5-4- بحث و مقایسه با تحقیقات دیگر 145

5-5- محدودیت‌‌های و معضلات پژوهش 146

5-5-1- محدودیت‌‌های تحت کنترل محقق 146

5-5-2- محدودیت‌‌های خارج از کنترل محقق 146

5-6- پیشنهادهای پژوهش 147

5-6-1- پیشنهادهای حاصل از ادبیات موضوعی پژوهش…………… 147

5-6-2- پیشنهادهای مبتنی بر یافته‌های پژوهش (به تفکیک فرضیه‌های پژوهش) 147

5-6-3- توصیه‌هایی برای محققان آتی 149

منابع و ماخذ 150

پیوست‌ها 152

چکیده انگلیسی……………………………………….. 155

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

در پژوهش حاضر به مطالعه تاثیر توانمندسازی منابع انسانی بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران پرداخته می گردد. بر این اساس اهداف اصلی و فرعی پژوهش حاضر مطابق آن چیز که که در مدل مفهومی هم آمده می باشد بدین تبیین خواهد بود:

1-4-1- هدف اصلی پژوهش

مطالعه تاثیر توانمندسازی منابع انسانی بر عملکرد سازمان شعب شمال بانک سامان استان تهران

1-4-2- اهداف فرعی پژوهش:

مطالعه تاثیر دانش و مهارت کارکنان بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران

مطالعه تاثیر اعتماد کارکنان بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران

مطالعه تاثیر ارتباطات کارکنان بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران

مطالعه تاثیر انگیزه کارکنان بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران

1-5- سوالات / فرضیه‌‌های پژوهش

1-5-1- سوالات پژوهش

  • آیا توانمندسازی منابع انسانی بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران تاثیر دارد؟
  • آیا دانش و مهارت کارکنان بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران تاثیر دارد؟
  • آیا اعتماد بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران تاثیر دارد؟
  • آیا ارتباطات بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران تاثیر دارد؟
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • آیا انگیزه بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران تاثیر دارد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر توانمندسازی منابع انسانی بر عملکرد سازمان  با فرمت ورد