دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اورژانس

قسمتی از متن پایان نامه :

تأثیر شورای پیشنهادها در هدایت افراد برای مسئله یابی و ارائه پیشنهادها

2-2-11-1-مقدمه

حیات نظام پذیرش و مطالعه پیشنهادها در گرو تدام پیشنهاد گیری از کارکنان می باشد . به هر دلیلی که فرایند پیشنهاد دهی از جانب کارکنان متوقف گردد ، نظام پیشنهادها زودتر به مرحله بیهودگی در چرخه حیات خود می رسد و مشارکت کاذب جایگزین مشارکت واقعی می گردد. برای اجتناب از چنین جایگاه های نا مطلوب نه تنها بایستی مدیریت ارشد سازمان حمایتهای خود را از نظام پیشنهادها استمرار بخشد، بلکه شورا یا شوراهای پیشنهادها نیز بذوبه خود در هدایت و ارشادکارکنان برای مسئله یابی و ارائه پیشنهادهای مستدل تأثیر مهمی دارند ( محرم زاده ومهری ،92:1385)

2-2-11-2-مسئله یابی

اگر ما ذهن انتقادگری داشته باشیم می توانیم وضعیتهایی را در اطراف خود شناسایی کنیم که معرف مسائل و معضلات سازمانی هستند. ایده ها وقتی متولد می شوند که ما تفکر نقادانه ای را پیدا کرده و به فکر راههایی برای رفع یا تقلیل تنگناها و نارساییها باشیم . به مقصود برخورد حساس با مسائل نباید هیچگاه از وضع موجود راضی باشیم و با طرح سئوالاتی در پی دست یابی به راههای آسان تر ، صحیح تر ، سریع تر ، اقتصادی تر ، امن تر ، و رضایت بخش تر باشیم .

با طرح سئوالاتی همانند این می توان مسائل زیادی را پیدا نمود که نیاز به راهکارهای مناسب دارد. اینگونه مسئله یابی که برای انجام درست کارها انجام می گیرد به روش تک حلقوی ( single-loop ) معروف می باشد . مکمل اینگونه مسئله یابی می تواند روش دو حلقوی ( Double-loop) باشد که برای انجام کارهای درست مورد لحاظ قرار می گیرد. آرجریس[1] ( 1996) این دو نوع مسئله یابی را در مفهوم دو سطح یادگیری سازمانی به تبیین زیر توصیف کرده اند:

1.یادگیری تک حلقه ای : یادگیری تک حلقه ای زمانی اتفاق می افتد که در بستر اهداف و سیاستهای جاری سازمان ، خطاها کشف و اصلاح شوند. از یادگیری تک حلقه ای ،فایول[2] ( 1985) با عنوان یادگیری سطح پایین و میسون[3] ( 1993) با عنوان یادگیری غیر استراتژیک نیز نام می برند.

  1. یادگیری دو حلقه ای : یادگیری دو حلقه ای زمانی اتفاق می افتد که علاوه بر کشف و اصلاح خطاها در سازمان هنجارها ، رویه ها ، سیاستها ، و اهداف موجود نیز زیر سئوال می رود و تعدیل و اصلاح آنها در دستور کار قرار می گیرد.از یادگیری دو حلقه ، فایول( 1985) با عنوان یادگیری سطح بالا ، و میسون ( 1993) با عنوان یادگیری استراتژیک نیز نام می برند (. محرم زاده ومهری ،93:1385)

 

 

[1]– Arjeris

[2] – Henri.Fayol

[3] – Charles.mason

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلی

هدف اصلی تخقیق مطالعه تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای  مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران می باشد.

1-4-2- اهداف فرعی تخقیق

الف- مطالعه ارتباط استقرار نظام پیشنهادات با کارآمدی نیروی انسانی در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

ب- مطالعه ارتباط استقرار نظام پیشنهادات با کارآمدی مدیریت در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

ج- مطالعه ارتباط استقرار نظام پیشنهادات با کارآمدی سازمان (ساختار و نظام اداری) فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

د- مطالعه ارتباط  استقرار نظام پیشنهادات با کیفیت خدمات سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

و در پایان پیشنهاداتی در پیشبرد اهداف پژوهش ارایه نمایم .

1-5-  سؤالات پژوهش

1-5-1- سوال اصلی پژوهش

تاثیراستقرار نظام پیشنهادات درپاسخگویی حرفه ای  مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران چگونه می باشد؟.

1-5-2- سوالات فرعی

♦- آیا بین استقرار نظام پیشنهادات و کارآمدی نیروی انسانی در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران ارتباط هست؟

♦- آیابین استقرار نظام پیشنهادات و کارآمدی مدیریت در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران ارتباط هست؟

♦- آیا بین استقرار نظام پیشنهادات و کارآمدی سازمان (ساختار و نظام اداری) فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران ارتباط هست؟

♦- آیابین استقرار نظام پیشنهادات و کیفیت خدمات سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران ارتباط هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اورژانس  با فرمت ورد