پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر تأمین مالی به هنگام برعملکرد اجرائی طرح های بزرگ برق آبی کشور در شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 

 

 

 ?   فهرست مطالب                                                                                                                                                                   

چکیده : 1

مقدمه: 2

فصل اول. 4

اظهار مسأله پژوهش: 5

اهمّیت و ضرورت پژوهش: 5

اهداف پژوهش: 6

  1. I. اهداف اصلی: 6
  2. II. اهداف فرعی: 6

مدل : 7

فرضیه‌های پژوهش : 8

روش ‌پژوهش : 8

قلمرو پژوهش (موضوعی- زمانی – مکانی) 8

جامعه‌آماری : 8

روش محاسبه تعداد نمونه : 9

روش نمونه گیری: 9

کتابخانه ای: 9

روش تحلیل داده‌ها : 9

تعریف واژه‌ها و متغیّرها : 9

فصل دوم 11

بخش اول : 12

مقدمه. 12

ساختار تأمین مالی جهت ا جرای طرح های نیروگاهی برق‌آبی درجهان: 13

طرح‌های توسعه ای: 15

طرح‌های ملی: 15

طرح‌های تجاری: 16

ساختار تأمین مالی جهت اجرای طرح های نیروگاهی برق‌آبی درشرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران : 17

منابع‌عمومی‌: 17

سایر منابع: 18

درآمد اختصاصی : 18

مشارکت : 19

اوراق‌مشارکت: 19

فاینانس(تسهیلات بلند مدت مالی- تأمین منابع مالی ارزی- خطوط اعتباری خارجی) 21

2-1-2) مطالعات مالی طرح. 27

3-1-2) اهداف کلی و اصولی مطالعات مالی طرح. 29

4-1-2 ) هدف‌های خاص مطالعات مالی طرح. 31

2-2) بخش دوم : فرایندهای اصلی مطالعات.. 32

1-2-2)اطلاعات ویژه و تحلیل‌های پایه : 32

2-2-2) ارزیابی منابع مالی طرح : 33

3-2-2) ارزیابی ظرفیت وام‌گیری: 33

4-2-2 ) تخصیص سرمایه‌گذاری‌ها: 34

5-2-2) باز پرداخت سرمایه‌گذاری‌ها: 34

3-2 ) تأمین منابع  مالی : 35

1-3-2)معرفی روش‌های مناسب جهت تأمین منابع مالی برای اجرای طرح های تملّک دارائی‌های سرمایه‌ای:( قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) – مدیریت طرح‌های عمرانی) 35

قراردادهای جدید مهندسی. 35

الف- قرارداد احداث ، بهره‌برداری ، انتقال (ساخت– بهره برداری– واگذاری) : 36

ب) قرارداد احداث ، تملّک ، بهره‌برداری (ساخت – تملک – بهره برداری): 38

ج) قرارداد احداث ،( تملّک ، بهره‌برداری ،انتقال) : 38

چ) قرارداد( احداث،انتقال،بهره‌برداری)  : 38

د) قرارداد( احداث،اجاره،انتقال): 38

ه) قرارداد ساخت و انتقال: 39

و) قرارداد بیع متقابل : 39

نقاط قوّت : 41

نقاط ضعف: 42

بهره گیری از ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) 43

اصول و مبانی ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) 43

کارکرد های ابزارهای مالی اسلامی. 43

ویژگی های اوراق بهادار اسلامی (صکوک) 45

‌أ.      مالکیت صاحبان اوراق. 45

‌ب.       کیفیت توزیع سود 45

‌ج.    تضمین اصل سرمایه. 47

تفاوت صکوک با اوراق قرضه (اوراق ربوی با درآمد ثابت) 49

مزایای شش‌گانه صکوک.. 50

2-3-2) سابقه تاریخی : 51

فصل سوم 53

1-3 ) مقدمه  : 54

2-3) جامعه‌آماری و نمونه   : 54

3-3) روش جمع‌آوری داده‌ها 55

4-3) متغیّرهای پژوهش : 56

5-3) نحوه انجام فعا لیت در این پایان‌نامه : 56

6-3)روش اجرای پژوهش: 56

1-6-3: طرح های تملّک دارائی‌های‌سرمایه‌ای  که انتخاب شده‌اند 57

الف ) معرفی طرح های خاتمه یافته : 57

1-    نیروگاه برق‌آبی کارون3 : 57

2-    نیروگاه برق‌آبی کرخه : 58

3-                                                                                                نیروگاه برق‌آبی مسجدسلیمان : 58

4-    نیروگاه برق‌آبی کارون4: 59

ب) معرفی طرح های نیمه تمام و در حال اجراء: 60

1-    نیروگاه آبی گتوند علیا : 60

2-    نیروگاه برق‌آبی سیمره : 61

3-    نیروگاه برق‌آبی رودبار لرستان : 62

4-    طرح سد و نیروگاه داریان. 63

2-6-3- معرفی چند طرح در خارج از کشور. 63

سد و نیروگاه”هووردام”در کشور آمریکا 63

سد و نیروگاه نم تئون 2 در کشور لائوس.. 64

3-6-3- بهره گیری از روش‌های تأمین منابع مالی موجود در بخش‌های نیروگاه های برق‌آبی‌خارجی. 65

فصل چهارم 67

1-4 ارائه اطلاعات و ارقام و مطالعه آن‌ها 68

1-1-4 )طرح تملّک دارائی‌های‌سرمایه‌ای نیروگاه کرخه. 68

2-1-4 ) طرح تملّک دارائی سرمایه‌ای سد و نیروگاه مسجد سلیمان : 69

3-1-4) طرح سد و نیروگاه کارون3 : 70

4-1-4)  طرح سد و نیروگاه کارون4 : 71

1- 2-4) طرح های تملّک دارائی‌های‌سرمایه نیمه تمام : 72

2-2-4) طرح سد و نیروگاه گتوند علیا 72

3-2-4) طرح سد و نیروگاه سیمره : 73

4-2-4) طرح سد و نیروگاه رودبار لرستان : 74

طرح سد و نیروگاه داریان: 75

تجزیه و تحلیل داده‌ها : 76

فصل پنجم 90

1- 5- اختصار : 91

2-5-نتایج مبتنی برفرضیه‌ اصلی پژوهش: 91

3-5-نتایج مبتنی برفرضیه‌های فرعی پژوهش: 91

4-5-پیشنهادهای مبتنی برفرضیه‌ها: 92

5-5- محدودیت‌های پژوهش: 96

منابع و مآخذ: 98

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

  1. I. اهداف اصلی:
  2. تعیین تأثیرتأمین مالی به هنگام ، برعملکرد اجرایی طرح های عمرانی درحوزه های جغرافیایی مختلف(غرب وجنوب غرب کشور)
  3. تعیین تأثیرطولانی شدن طرح برمنافع پیش بینی شده.
  4. شناسایی روش های تأمین منابع مالی به‌هنگام درطرح های عمرانی
  5. II. اهداف فرعی:
  6. اولویت بندی طرح‌ها براساس بازده سرمایه وهدایت منابع مالی درجهت تسریع دراتمام طرح‌های ناتمام
  7. شناسایی روش مناسب (بهینه) جهت ارائه پیشنهاد بهترین روش تأمین منابع مالی جهت انجام واجرای طرح های عمرانی به سازمان .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر تأمین مالی به هنگام برعملکرد اجرائی طرح های بزرگ برق آبی کشور در شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران  با فرمت ورد