پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تأثیر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان با در نظر گرفتن اثر تعدیل گر سرمایه های اجتماعی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

نوآوری در دنیای رقابتی نه تنها برای رشد سازمان‌ها بلکه برای بقای آن‌ها نیز ضروری می باشد (تسای، ۲۰۱۱). ایده‌ها و روش‌های جدید به سرعت جایگزین روش‌های قبلی می گردد و تغییر و تحول، روالی عادی شده می باشد. سازمان‌های امروزی به نوآوری‌های سریع و مداوم در محصولات، خدمات، فناوری‌ها و فرآیندها نیاز دارند. به دلیل تغییرات سریع و رقابت شدید، شرکت‌ ها چاره­ای غیر از نوآوری ندارند. شرکت‌هایی که نمی‌توانند به‌گونه مستمر محصولات و خدمات نوآورانه به بازار عرضه کنند، محکوم به شکست خواهند بود. شرکت‌هایی بودند که علی­رغم جایگاه خوبی که در بازار داشتند به دلیل ضعف در نوآوری، دچار افول و حتی شکست شده­ اند. شرکت‌ها بدون نوآوری مستمر، نمی‌توانند رضایت مشتریان فعلی خود را به ­دست آورند و وفاداری آن‌ها را حفظ کنند. علاوه بر آن در جذب مشتریان جدید نیز ناموفق خواهند بود، زیرا مشتریان در بازار پر رقابت کنونی به سمت بهره گیری از محصولات و خدمات نوآورانه گرایش دارند.

بهبود عملکرد نوآوری سازمان‌ها از طریق منابع انسانی امکان‌پذیر می باشد. در سازمان‌ها، نیروهای انسانی مهم­ترین عامل مزیت رقابتی به دست آمده از نوآوری به شمار می ­طریقه. سازمان‌ها با سرمایه­گذاری بر روی سرمایه‌های انسانی خود می‌توانند به نوآوری دست یابند. زیرا کارکنان نوآور و خلاق، عامل و ایجادکننده­ نوآوری هستند. اما نوآوری توسط کارکنانی ایجاد می گردد که دارای رفتار نوآورانه کارکنان باشند. نوآوری یک فرآیند چند مرحله‌ای شامل تولید ایده، ترویج ایده و پیاده‌سازی ایده می باشد. لذا در هر مرحله‌ای، رفتارهای مختلفی موردنیاز می باشد (جانسون، ۲۰۰۴). اگر شرکت‌ها رفتار نوآورانه کارکنان را در کارکنان خویش تقویت نکنند، نمی‌توانند به نوآوری در محصولات، خدمات و فرآیندهای خود دست یابند، زیرا موتور محرکه­ نوآوری در سازمان، کارکنان نوآور و دارای رفتار نوآورانه کارکنان می باشد. بعضی از شرکت‌ها در ایجاد نوآوری، سرمایه­ گذاری‌های زیادی انجام می‌دهند، اما کلید نوآوری را در بیرون شرکت جستجو می‌کنند که در این صورت علی­رغم سرمایه­ گذاری‌های زیاد، به نتایج دلخواه نمی‌رسند، در حالی ‌که نوآوری از درون شرکت و از میان کارکنانی که دارای رفتار نوآورانه کارکنان هستند، ایجاد می گردد.

همچنین در راستای بهبود نوآوری در سازمان، ترویج رفتارهای اشتراک دانش در بین کارکنان به‌عنوان یک عامل مهم مطرح می گردد. مدیران اقدامات متعددی انجام می‌دهند تا به‌گونه مستمر، نوآوری را از طریق به ‌کارگیری دانش کارکنان بهبود بخشند. اما غالباً در بهره گیری از دانش کارکنان در جهت نوآوری در سازمان شکست می‌خورند (رادالی و دیگران، ۲۰۱۱). پژوهش‌های موجود در مدیریت دانش بیانگر این می باشد که اگر انتظار داریم سرمایه‌های دانشی منجر به نوآوری گردد، نیاز می باشد که کارکنان، متعهد به رفتارهای اشتراک دانش شوند (لونگو، ۲۰۱۱). با در نظر داشتن این‌که فعالیت شرکت‌های امروزی، تخصصی و مبتنی بر دانش و فناوری می باشد، اهمیت دانش به اشتراک گذاشته‌شده در بهبود عملکرد نوآوری در این شرکت‌ها بالاست. مدیران این شرکت‌ها بدون توسعه­ رفتار اشتراک دانش در بین کارکنان قادر به بهبود عملکرد نوآوری شرکت نخواهند بود.

مطالعه اشتراک دانش در اساس ریشه در ادبیات نوآوری، انتقـال فنـاوری و مـدیریت اسـتراتژیک دارد. پژوهش در این زمینه بر تبیین کامیابی­ها و ناکامی­هـای ملـت­هـای مختلـف در تقویـت رشـد اقتصادی از طریق فن­آوری متمرکز بوده می باشد. بعضی صاحب نظران علم اقتصاد بر ایـن باورنـد کـه نرخ سرمایه گذاری بالا در سـرمایه انـسانی، رشـد و نـوآوری ملـی را بـه همـراه دارد (کـامینگز ،2003).اسمیت و همکاران نیز بر این مهم تأکیـد مـی ورزنـد کـه قـدرت افـراد در تبـادل دانـش، تجربه­ها و مهارت هایشان، بر رشد تولیدات و خدمات جدیـد آنهـا مـی افزایـد. ازایـن رو، اشـتراک دانش پیش­نیاز توسعه فناوری و یا تولیدات جدید قلمداد میشود (Renzel 2000). در قلمرو مدیریت استراتژیک، با نظـر بـه اهمیـت دانـش بـه عنـوان مهـم­تـرین منبـع استراتژیکی سازمان در ایجاد ارزش افزوده، اشـتراک دانـش از جایگـاه والایـی برخـوردار می باشد.

در فصل آغازین به مفاهیم و کلیات اساسی پژوهش پرداخته خواهد گردید. آغاز موضوع اصلی پژوهش، ضرورت و اهمیت موضوع اظهار می­گردد؛ یعنی اینکه چرا پژوهش حاضر انجام شده؟ ضروریات و بدیعات انجام این پژوهش در چیست؟ در ادامه به اینگونه سوالات پاسخ داده خواهد گردید. همچنین فرضیه­های مورد نظر برای موضوع پژوهش اظهار گردیده که این فرضیه­ها شاکله اصلی این پژوهش را تشکیل می­دهند. در ادامه بحث، قلمرو زمانی، مکانی و موضوعی پژوهش مشخص می­گردد؛ اینکه این پژوهش در چه زمانی و در چه مکانی و در چه موضوعی مطالعه می­گردد؟ و در پایان تعریفی کلی از واژگان کلیدی مورد بهره گیری در این پژوهش یعنی اشتراک دانش، رفتار نوآورانه کارکنان، سرمایه اجتماعی اظهار می­گردد. در فصل دوم مبانی نظری تشریح می­گردد. همچنین تمامی متغیرهای مدل و روابط بین آن­ها اظهار می­گردد و مدل ارائه می­گردد. در فصل سوم ، روش پژوهش، جامعه، نمونه، روش های نمونه­گیری، روش و ابزار گردآوری اطلاعات، روایی و پایایی پرسشنامه، متغیرهای پژوهش و  شیوه تجزیه و تحلیل و تفسیر داده­ها اظهار می­گردد. پس از گردآوری داده­های پژوهش،  در فصل چهارم به مطالعه داده­های بدست آمده پرداخته شده می باشد. به مقصود مطالعه داده­های پژوهش حاضر، آغاز اطلاعات حاصل از پرسشنامه استخراج و سپس از طریق نرم افزارهای آماری SPSS 18 و SMART PLS در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت تا تأیید و یا عدم تأیید فرضیه­های پژوهش، مطالعه گردد. در این فصل، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده­ها اختصار می­گردد و با تفسیر آنها کوشش می­گردد تا به سؤالاتی که در فصل اول از سوی محقق مطرح شده بود پاسخ داده گردد. در فصل پنجم نتایج حاصل از اجرای طرح پژوهش و نتیجه­گیریهای صحیح و پیشنهادات مربوط و مناسب ارائه شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1) اهداف اصلی و فرعی پژوهش

  • هدف اصلی 1 : تعیین اثر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد
  • هدف فرعی 1-1: تعیین تأثیر اشتراک بهترین تجربیات بر ترویج ایده در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد
  • هدف فرعی 1-2: تعیین تأثیر اشتراک خطاها و اشتباهات بر ترویج ایده در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد
  • هدف اصلی 2 : تعیین اثر تعدیل کننده سرمایه ­اجتماعی بر ارتباط بین اشتراک دانش و رفتار نوآورانه کارکنان در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد
  • هدف فرعی 2-1: تعیین اثر تعدیل کننده سرمایه ­اجتماعی ارتباط­ای بر ارتباط بین اشتراک بهترین تجربیات و ترویج ایده در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد
  • هدف فرعی 2-2: تعیین اثر تعدیل کننده سرمایه ­اجتماعی ساختاری بر ارتباط بین اشتراک بهترین تجربیات و ترویج ایده در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد
  • هدف فرعی 2-3 :تعیین اثر تعدیل کننده سرمایه ­اجتماعی ارتباط­ای بر ارتباط بین اشتراک خطاها و اشتباهات و ترویج ایده در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد
  • هدف فرعی 2-4: تعیین اثر تعدیل کننده سرمایه ­اجتماعی ساختاری بر ارتباط بین اشتراک خطاها و اشتباهات و ترویج ایده در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان با در نظر گرفتن اثر تعدیل گر سرمایه های اجتماعی  با فرمت ورد