دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر ارتباطات درون سازمانی بر واکنش کارکنان به تغییر سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

–  فرضیه­های پژوهش

1-4-1- فرضیه اصلی

 • ارتباطات درون سازمانی بر واکنش کارکنان در برابر تغییر سازمانی موثر می باشد.

1-4-2-فرضیات فرعی

 1. مشارکت سازمانی بر واکنش کارکنان در برابر تغییر سازمانی موثر می باشد.
 2. هماهنگی سازمانی بر واکنش کارکنان در برابر تغییر سازمانی موثر می باشد.
 3. ارتباطات بر واکنش کارکنان در برابر تغییر سازمانی موثر می باشد.

1-5-  سوالات پژوهش

1-5-1- سوال اصلی پژوهش

 • تاثیر ارتباط درون سازمانی بر واکنش کارکنان در برابر تغییر سازمانی چگونه می باشد؟

1-5-2-سوالات فرعی:

 • تاثیر مشارکت سازمانی بر واکنش کارکنان در برابر تغییر سازمانی چگونه می باشد؟.
 • تاثیر هماهنگی سازمانی بر واکنش کارکنان در برابر تغییر سازمانی چگونه می باشد؟.
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • تاثیر ارتباطات بر واکنش کارکنان در برابر تغییر سازمانی چگونه می باشد؟.

1-6- مدل مفهومی پژوهش

 

شکل شماره1-1: مدل مفهومی پژوهش(تانگ و گائو، 2012).

1-7-  روش شناسی پژوهش

پژوهش حاضر بر اساس هدف یک پژوهش «کاربردی» می باشد. پژوهش حاضر، از حیث روش از نوع پژوهش‌های «توصیفی» از نوع پژوهش‌های «پیمایشی» می باشد و با در نظر داشتن اینکه روابط همزمان میان متغیرها مطالعه می گردد از نوع پژوهش‌های «همبستگی» نیز می‌باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-3-1- هدف آرمانی

ارتقاء عملکرد و تاثیر سازمانی اداره کل آموزش و پرورش بواسطه کنترل مقاومت کارکنان در برابر تغییرات سازمانی

1-3-2-هدف کلی(اصلی)

تعیین اندازه تاثیر ارتباطات درون سازمانی بر واکنش کارکنان در برابر تغییر در اداره کل آموزش و پرورش استان البرز

1-3-3- اهداف ویژه

 1. تعیین اندازه تاثیر ارتباط درون سازمانی بر واکنش کارکنان در برابر تغییر سازمانی،
 2. تعیین اندازه تاثیر مشارکت سازمانی بر واکنش کارکنان در برابر تغییر سازمانی،
 3. تعیین اندازه تاثیر هماهنگی سازمانی بر واکنش کارکنان در برابر تغییر،
 4. تعیین اندازه ارتباطات بر واکنش کارکنان در برابر تغییر سازمانی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر ارتباطات درون سازمانی بر واکنش کارکنان به تغییر سازمانی  با فرمت ورد