متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر توانمندسازی منابع انسانی بر عملکرد سازمان

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست نمودارها

عنوان                                              صفحه

نمودار 1-1- مدل توانمندسازی چهارعاملی ملهم(2004).. 6

نمودار 2-1- مدل توانمندسازی باون و لاولر (ابطحی و عابسی، 1386).. 25

نمودار 2-2- ساختار آموزشی سه مرحله‌ای نیکولاس.. 33

نمودار 2-3- اجزای محیط کاری توانمند.. 40

نمودار 2-4- فرایند توانمندسازی(cook, 1994).. 43

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نمودار2-5- درجه همکاری افراد در فرایند تصمیم‌گیری (دمیرسی و همکاران، 2010)   45

نمودار 2-6- مدل احتمالی از عملکرد تیم مجازی (کرکمن و همکاران، 2004)   47

نمودار 2-7- عوامل موثر در حفظ و نگهداری نیروی انسانی(گول و همکاران، 2011)   51

نمودار2-8- الگوی مدیریت فرایند توانمندسازی (کینلا، 2005).. 56

نمودار 2-9- مدل جامع راهبردی توانمندسازی منابع انسانی (طالبیان و همکاران، 1388).. 58

نمودار 2-10- مدل مفهومی seidu)، 2011( 61

نمودار2-11- تاثیر سبک مدیریت بر توانمندسازی کارکنان (Weiss, 1996).. 64

نمودار2-12- الگوی توانمندسازی رابینز و همکاران.. 90

نمودار 4-1- آمارتوصیفی جنسیت افراد 106

نمودار 4-2- آمارتوصیفی وضعیت تاهل افراد ……………… 106

نمودار 4-3- آمار توصیفی سن افراد…………………….. 107

نمودار 4-4- آمارتوصیفی تحصیلات افراد.. 108

نمودار 4-5- آمارتوصیفی سابقه افراد.. 108

نمودار 4-6- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال1 پرسشنامه.. 110

نمودار 4-7- نمودار توزیع فراوانی مربوط به سئوال2 پرسشنامه.. 111

نمودار 4-8- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال3 پرسشنامه.. 111

نمودار 4-9- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال1 پرسشنامه.. 112

نمودار 4-10- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال5 پرسشنامه.. 113

نمودار 4-11- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال6 پرسشنامه.. 114

نمودار 4-12- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال7 پرسشنامه.. 115

نمودار 4-13- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال8 پرسشنامه.. 116

نمودار 4-14- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال9 پرسشنامه.. 117

نمودار 4-15- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال10 پرسشنامه   118

نمودار 4-16- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال11 پرسشنامه   119

نمودار 4-17- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال12 پرسشنامه   120

نمودار 4-18- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال 13 پرسشنامه   121

نمودار 4-19- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال 14 پرسشنامه   122

نمودار 4-20- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال 15 پرسشنامه   123

نمودار 4-21- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال 16 پرسشنامه   124

نمودار 4-22- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال 17 پرسشنامه   125

نمودار 4-23- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال 18 پرسشنامه   126

نمودار 4-24- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال 19 پرسشنامه   127

نمودار 4-25- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال 20 پرسشنامه   128

نمودار 4-26- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال 21 پرسشنامه   129

نمودار 4-27- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال 22 پرسشنامه   130

نمودار 4-28- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال 23 پرسشنامه   131

نمودار 4-29- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال 24 پرسشنامه   132

 

 


فهرست جداول

عنوان                                              صفحه

جدول 2-1- سیر تاریخی مفهوم توانمندسازی.. 19

جدول 2-2- مدل‌ها و ابعاد توانمندسازی از دید دانشمندان مختلف.. 23

جدول 2-3- اختصار تحقیقات انجام شده در ارتباط با موضوع پژوهش.. 94

جدول 4-1- آمارتوصیفی جنسیت افراد.. 105

جدول 4-2- آمارتوصیفی وضعیت تاهل افراد.. 106

جدول 4-3- آمارتوصیفی سن افراد.. 107

جدول 4-4- آمارتوصیفی تحصیلات افراد.. 107

جدول 4-5- آمارتوصیفی سابقه افراد.. 108

جدول 4-6- آمار توصیفی مربوط به تک تک سوالات پرسشنامه……. 109

جدول 4-7- فراوانی و درصد فراوانی تجمعی مربوط به سئوال 1 پرسشنامه پژوهش   110

جدول 4-8- فراوانی و درصد فراوانی تجمعی مربوط به سئوال 2 پرسشنامه پژوهش   110

جدول 4-9- فراوانی و درصد فراوانی تجمعی مربوط به سئوال 3 پرسشنامه پژوهش   111

جدول 4-10- فراوانی و درصد فراوانی تجمعی مربوط به سئوال 4 پرسشنامه پژوهش   112

جدول 4-11- فراوانی و درصد فراوانی تجمعی مربوط به سئوال 5 پرسشنامه پژوهش   113

جدول 4-12- فراوانی و درصد فراوانی تجمعی مربوط به سئوال 6 پرسشنامه پژوهش   114

جدول 4-13- فراوانی و درصد فراوانی تجمعی مربوط به سئوال 7 پرسشنامه پژوهش   115

جدول 4-14- فراوانی و درصد فراوانی تجمعی مربوط به سئوال 8 پرسشنامه پژوهش   116

جدول 4-15- فراوانی و درصد فراوانی تجمعی مربوط به سئوال 9 پرسشنامه پژوهش   117

جدول 4-16- فراوانی و درصد فراوانی تجمعی مربوط به سئوال 10 پرسشنامه پژوهش   118

جدول 4-17- فراوانی و درصد فراوانی تجمعی مربوط به سئوال 11 پرسشنامه پژوهش   119

جدول 4-18- فراوانی و درصد فراوانی تجمعی مربوط به سئوال 12 پرسشنامه پژوهش   120

جدول 4-19- فراوانی و درصد فراوانی تجمعی مربوط به سئوال 13 پرسشنامه پژوهش   121

جدول 4-20- فراوانی و درصد فراوانی تجمعی مربوط به سئوال 14 پرسشنامه پژوهش   122

جدول 4-21- فراوانی و درصد فراوانی تجمعی مربوط به سئوال 15 پرسشنامه پژوهش   123

جدول 4-22- فراوانی و درصد فراوانی تجمعی مربوط به سئوال 16 پرسشنامه پژوهش   124

جدول 4-23- فراوانی و درصد فراوانی تجمعی مربوط به سئوال 17 پرسشنامه پژوهش   125

جدول 4-24- فراوانی و درصد فراوانی تجمعی مربوط به سئوال 18 پرسشنامه پژوهش   126

جدول 4-25- فراوانی و درصد فراوانی تجمعی مربوط به سئوال 19 پرسشنامه پژوهش   127

جدول 4-26- فراوانی و درصد فراوانی تجمعی مربوط به سئوال 20 پرسشنامه پژوهش   128

جدول 4-27- فراوانی و درصد فراوانی تجمعی مربوط به سئوال 22 پرسشنامه پژوهش   130

جدول 4-28- فراوانی و درصد فراوانی تجمعی مربوط به سئوال 23 پرسشنامه پژوهش   131

جدول 4-29- فراوانی و درصد فراوانی تجمعی مربوط به سئوال 24 پرسشنامه پژوهش   132

جدول 4-30- آزمون کولموگروف اسمیرنوف.. 133

جدول 4-31- آمار توصیفی و آزمون کای دو مربوط به تک تک سوالات پرسشنامه   134

جدول 4-32- آمار توصیفی و آزمون کای دو مربوط به تک تک سوالات پرسشنامه   135

جدول 4-33- آمارتوصیفی متغیر دانش و مهارت.. 136

جدول 4-34- آزمون تی تست برای فرضیه فرعی اول.. 136

جدول 4-35- آمارتوصیفی متغیر اعتماد.. 136

جدول 4-36- آزمون تی تست برای فرضیه فرعی دوم.. 137

جدول 4-37- آمارتوصیفی متغیر ارتباطات.. 137

جدول 4-38- آزمون تی تست برای فرضیه فرعی سوم.. 137

جدول 4-39- آمارتوصیفی متغیر انگیزه.. 138

جدول 4-40- آزمون تی تست برای فرضیه فرعی چهارم.. 138

جدول 4-41- آمارتوصیفی متغیر توانمندسازی کارکنان.. 138

جدول 4-42- آزمون تی تست برای فرضیه اصلی.. 139

جدول4-43- آماره کای اسکویر.. 139

جدول4-44- اولویت‌بندی شاخص ها.. 140

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

در پژوهش حاضر به مطالعه تاثیر توانمندسازی منابع انسانی بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران پرداخته می گردد. بر این اساس اهداف اصلی و فرعی پژوهش حاضر مطابق آن چیز که که در مدل مفهومی هم آمده می باشد بدین تبیین خواهد بود:

1-4-1- هدف اصلی پژوهش

مطالعه تاثیر توانمندسازی منابع انسانی بر عملکرد سازمان شعب شمال بانک سامان استان تهران

1-4-2- اهداف فرعی پژوهش:

مطالعه تاثیر دانش و مهارت کارکنان بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران

مطالعه تاثیر اعتماد کارکنان بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران

مطالعه تاثیر ارتباطات کارکنان بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران

مطالعه تاثیر انگیزه کارکنان بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران

1-5- سوالات / فرضیه‌‌های پژوهش

1-5-1- سوالات پژوهش

  • آیا توانمندسازی منابع انسانی بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران تاثیر دارد؟
  • آیا دانش و مهارت کارکنان بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران تاثیر دارد؟
  • آیا اعتماد بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران تاثیر دارد؟
  • آیا ارتباطات بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران تاثیر دارد؟
  • آیا انگیزه بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران تاثیر دارد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر توانمندسازی منابع انسانی بر عملکرد سازمان  با فرمت ورد