دانلود پایان نامه

یلوگرم در هکتار)

مرحله حذف علفهرز
رقم
وجین کامل
4 برگی
8 برگی
12 برگی
عدم وجین
سرازیری
3/4473a
3/1883c
2075 b
1500 d
1466 d
توده محلی بهبهان
7/3686a
7/1456 c
5/1930b
7/1106d
3/1068 d
شامی
7/3646a
1730 c
2/2028 b
1300 d
7/1260 d
میانگینهای دارای حروف مشترک در هر ستون در سطح احتمال خطای 5 درصد اختلاف معنیداری با هم ندارند.

4-3-6 عملکرد بیولوژیک
اثر رقم، زمان حذف علفهرز و اثر متقابل آنها بر صفت عملکرد بیولوژیک در سطح احتمال خطای یک درصد معنیدار شد (جدول 4-20). برشدهی نشان داد که بیشترین و کمترین عملکرد بیولوژیک مربوط به وجینکامل رقم سرازیری با میانگین 7/9369 کیلوگرم در هکتار و عدموجین توده محلی بهبهان با میانگین 3/4896 کیلوگرم در هکتار بود. عدموجین باعث 86/33 درصد کاهش مادهخشک نسبت به وجینکامل علفهرز شد. بین مادهخشک باقلا با تعداد و مادهخشک علفهرز همبستگی منفی وجود داشت (جدول 4-29). بنابراین هر چه مدت تداخل علفهرز طولانیتر شد میزان مادهخشک باقلا کاهش بیشتری نشان داد. وصال و همکاران (1382) در آزمایشی بر روی نخود مشاهده کردند طولانی شدن تداخل علفهرز باعث کاهش 41 درصدی مادهخشک گیاه زراعی شد. بین مادهخشک تولیدی در تیمارهای وجین در مرحله چهاربرگی و هشتبرگی تفاوت معنیداری وجود ندارد. همچنین میان وجین در مرحله دوازدهبرگی و عدموجین نیز تفاوت میزان مادهخشک باقلا معنیدار نبود. این نتایج موید آن است که وجین در گیاه باقلا در صورتی که با کمی تأخیر تا مرحله هشتبرگی صورت گیرد خسارت قابل توجهی به مادهخشک تولیدی وارد نمیشود. به علاوه در صورت تأخیر در وجین علفهایهرز تا مرحله دوازدهبرگی، خسارت حضور علفهرز به گیاه زراعی وارد شده و وجین از آن مرحله به بعد کمک چندانی به افزایش مادهخشک باقلا نمیکند. رقم سرازیری بیشترین و توده محلی بهبهان کمترین میزان مادهخشک را تولید کردند. برهمکنش توده محلی بهبهان و عدموجین باعث کاهش 74/47 درصدی عملکرد بیولوژیک نسبت به وجینکامل رقم سرازیری شد. تعداد شاخههایفرعی، تعداد برگ، سطح برگ و عملکرد دانه بیشتر در رقم سرازیری، میتواند توجیهی بر میزان مادهخشک بالاتر این رقم باشد. این رقم همچنین قدرت رقابتی بالاتر با علفهایهرز داشت و از این طریق باعث شد علفهرز تعداد و مادهخشک کمتری تولید کند.

جدول 4-23 برشدهی اثر متقابل مرحله حذف علفهرز و رقم بر عملکرد بیولوژیک
مرحله حذف علفهرز
درجه آزادی
مجموع مربعات
وجین کامل
2
49603 0001/>
4 برگی
2
11050 0028/0
8 برگی
2
54/3513 1173/0
12 برگی
2
16314 0003/0
عدم وجین
2
16935 0003/0
توان سمت راست بالا نشاندهنده سطح احتمال خطا است.

جدول 4-24 مقایسه میانگین اثر مرحله حذف علفهرز و رقم بر عملکرد بیولوژیک (کیلوگرم در هکتار)

مرحله حذف علفهرز
رقم
وجین کامل
4 برگی
8 برگی
12 برگی
عدم وجین
سرازیری
7/9369 a
6/6516b
3/6243 b
6/6075bc
7/5866c
توده محلی بهبهان
7/7900 a
4/5695b
7/5925b
2/5060c
3/4896c
شامی
7707a
6322 b
3/5768c
8/5773c
3/5756c
میانگینهای دارای حروف مشترک در هر ستون در سطح احتمال خطای 5 درصد اختلاف معنیداری با هم ندارند.

4-3-7 شاخص برداشت
اثر رقم، زمان حذف علفهرز و اثرمتقابل آنها بر شاخص برداشت معنیدار بود (جدول 4-20). برشدهی نشان داد بیشترین شاخص برداشت مربوط به وجینکامل رقم سرازیری با میانگین 74/47 درصد بود. وجین در مرحله دوازدهبرگی و عدموجین توده محلی بهبهان با میانگین 91/21 درصد کمترین شاخص برداشت را داشتند (جدول 4-26). ژائو61 و همکاران (2006) نیز با بررسی قابلیت رقابتی ارقام برنج دریافتند در شرایط رقابت با علفهرز، شاخص برداشت کمتری نسبت به شرایط عاری از علفهرز تولید میگردد. محمدی و همکاران (2004) در مطالعهای بر روی نخود نتیجه گرفتند که شاخص برداشت به طور قابل توجهی تحت تأثیر طول مدت حضور علفهایهرز قرار میگیرد به نحوی که با افزایش زمان حضور علفهرز شاخص برداشت به طور معنیداری کاهش مییابد. در میان زمآنهای وجین، بالاترین شاخص برداشت در مرحله هشتبرگی و پس از آن در مرحله چهاربرگی مشاهده شد. علت این موضوع میتواند وزن صد دانه بالاتر در تیمارهای وجین در مرحله هشتبرگی باشد که به نوبه خود باعث شد عملکرد دانه این مرحله بیشتر از عملکرد دانه در وجین در مرحله چهاربرگی باشد. بین شاخص برداشت با عملکرد دانه و وزن صددانه همبستگی مثبت مشاهده شد (جدول 4-29). شاخص برداشت ارقام مورد بررسی تفاوت معنیداری نشان داد این شاخص در رقم سرازیری 92/31 درصد، شامی 88/30 درصد و در توده محلی بهبهان 73/29 درصد بود. این صفت با ارتفاع بوته، تعداد و مادهخشک علفهایهرز همبستگی منفی داشت (جدول 4-29). رقابت با علفهایهرز شاخص برداشت همه ارقام را کاهش داد اما رقم سرازیری با ارتفاع کمتر و قدرت رقابتی بیشتر در کنترل علفهایهرز، شاخص برداشت بالاتری در بین ارقام داشت. جعفرنژاد و رحیمیانمشهدی (1382) در پژوهشی نشان دادند رقم پابلند روشن در مقایسه با ارقام پاکوتاه از کمترین شاخص رقابت برخوردار بود.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه درباره of، and، اید

جدول 4-25 برشدهی اثر متقابل مرحله حذف علفهرز و رقم بر شاخص برداشت
مرحله حذف علفهرز
درجه آزادی
مجموع مربعات
وجین کامل
2
76/1 4212/0
4 برگی
2
69/16 0014/0
8 برگی
2
86/10 0096/0
12 برگی
2
72/12 0050/0
عدم وجین
2
57/18 0008/0
توان سمت راست بالا نشاندهنده سطح احتمال خطا است.

جدول 4-26 مقایسه میانگین اثر مرحله حذف علفهرز و رقم بر شاخص برداشت (درصد)

مرحله حذف علفهرز
رقم
وجین کامل
4 برگی
8 برگی
12 برگی
عدم وجین
سرازیری
74/47 a
93/28 c
25/33 b
69/24 d
25 d
توده محلی بهبهان
67/46 a
6/25 c
58/32 b
91/21 c
91/21c
شامی
32/47 a
37/27 c
18/35 b
57/22 d
98/21 d
میانگینهای دارای حروف مشترک در هر ردیف در سطح احتمال خطای 5 درصد اختلاف معنیداری با هم ندارند.

4-3-8 شاخص رقابت ارقام باقلا
اثر رقم و زمان حذف علفهرز بر شاخص قدرت رقابت در سطح احتمال خطای یک درصد معنیدار شد اما اثرمتقابل آنها بر این صفت معنیدار نشد (جدول 4-20). قدرت رقابت ارقام با افزایش طول دوره تداخل علفهرز کاهش یافت اما بین تیمارهای وجین در مرحله چهاربرگی و هشتبرگی این تفاوت معنیدار نشد (شکل 4-20). بنابراین میتوان عنوان کرد که وجین بین این دو مرحله مناسبترین زمان برای کنترل علفهرز باقلا است.

شکل 4-20 اثر زمان حذف علفهرز بر قدرت رقابت
همه ارقام قدرت رقابت بیش از صفر داشتند و این به آن معناست که همه در رقابت موفقتر از علفهرز بودند اما توده محلی بهبهان 30 درصد قدرت رقابت کمتری نسبت به رقم سرازیری داشت. قدرت رقابت با تمامی صفات باقلا به جز ارتفاع بوته همبستگی مثبت داشت. ارتفاع بوته، تعداد و مادهخشک علفهرز همبستگی منفی با قدرت رقابتی ارقام داشتند (جدول 4-29). با توجه به این نتایج طبیعی است که توده محلی بهبهان با داشتن کمترین عملکرد و بیشترین ارتفاع و تعداد و مادهخشک علفهرز در بین ارقام، دارای پایینترین میزان قدرت رقابت باشد.

شکل 4-21 اثر رقم بر قدرت رقابت
جدول 4-27 تجزیه واریانس شاخص رقابت ارقام
منابع تغییر
درجه آزادی
مجموع مربعات شاخص رقابت
تکرار
2
43/3 0004/0
رقم
2
8/5 0001/>
مرحله حذف علفهرز
3
6/102 0001/>
اثرمتقابل
6
69/1 1256/0
اشتباه آزمایشی
22
25/3
ضریب تغییرات (درصد)

74/13
توان سمت راست بالا نشان دهنده سطح احتمال خطاست.

جدول 4-28 مقایسه میانگین اثرات اصلی شاخص رقابت
تیمار
شاخص رقابت
وجین در 4 برگی
59/4 a
وجین در 8 برگی
35/4 a
وجین در 12 برگی
38/1 b
عدم وجین
86/0 c
سرازیری
3/3 a
توده محلی بهبهان
31/2 c
شامی
78/2 b
میانگینهای دارای حروف مشترک در ستون در سطح احتمال خطای 5 درصد اختلاف معنیداری با هم ندارند.

جدول 4-29 ضرایب همبستگی ساده بین صفات
صفات
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ارتفاع بوته (1)
1

تعداد شاخههایفرعی (2)
84/0- **
1

تعداد برگبوته (3)
82/0- **
89/0 **
1

شاخصسطحبرگ در گلدهی (4)
65/0- **
59/0 **
64/0 **
1

تعداد غلاف در بوته (5)
86/0- **
84/0 **
82/0 **
56/0 **
1

تعداد دانه در غلاف (6)
86/0- **
88/0 **
81/0 **
65/0 **
89/0 **
1

تعداد دانه در مترمربع (7)
78/0- **
82/0 **
76/0 **
52/0 **
96/0 **
91/0 **
1

وزن صد دانه (8)
65/0- **
62/0 **
53/0 **
2/0 ns
65/0 **
65/0 **
64/0 **
1

عملکرد اقتصادی (9)
77/0- **
77/0 **
71/0 **
48/0 **
91/0 **
82/0 **
92/0 **
64/0 **
1

عملکرد بیولوژیک (10)
76/0- **
77/0 **
76/0 **
47/0 **
91/0 **
81/0 **
92/0 **
58/0 **
94/0 **
1

شاخصبرداشت (11)
78/0- **
77/0 **
69/0 **
5/0 **
87/0 **
8/0 **
86/0 **
67/0 **
97/0 **
84/0 **
1

شاخصرقابتارقام (12)
61/0- **
62/0 **
56/0 **
36/0 *
81/0 **
68/0 **
85/0 **
54/0 **
95/0 **
89/0 **
89/0 **
1

مادهخشک علفهایهرز (13)
81/0 **
85/0- **
85/0- **
68/0- **
74/0- **
77/0- **
69/0- **
46/0- **
74/0- **
7/0- **
78/0-**
6/0- **
1

تعداد علفهایهرز (14)
27/0 ns
22/0- ns
12/0- ns
16/0- ns
48/0- **
42/0- **
54/0- **
28/0- ns
61/0- **
59/0- **
53/0- **
74/0- **
14/0 ns
1
ns، *، **: به ترتیب غیر معنیداری و معنیداری در سطح احتمال خطای 5 درصد و 1 درصد است.

فصل پنجم
نتیجهگیری و پیشنهادها

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید