دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اورژانس

قسمتی از متن پایان نامه :

– مانع پنجم در زمینه اجرای مدیریت مشارکتی، عدم تثبیت مدیریتها در سازمانها می باشد:

البته در این زمینه عدم تثبیت کارکنان نیز میتواند مهم تلقی گردد. بارها دیده شده می باشد که تغییر مدیری، اجرای مدیریت مشارکتی را به تعویق انداخته و حتی در یکی دو مورد به تعطیلی کشانده می باشد. مدیران ارشد سازمانها زیرا بر اساس نظام ارشدیت انتخاب نشده اند و برای مادام العمر خود را در اختیار سازمان نگذاشته اند، و هر آن در انتظار تعویض و یاانتقال و در نتیجه در حال تزلزل هستند، لذا تزلزل در اجرای مدیریت مشارکتی نیز جو غالب سازمان می گردد وموفقیتی را شاهد نخواهیم بود. با تغییر مدیر و آمدن مدیر جدید، ممکن می باشد اجرای مدیریت مشارکتی ماه ها به تعویق افتد و در این حال، آن چیز که را که در بند سوم گفتیم خود را نشان می دهد و نیاز مجدد به هر آن چیز که که انجام داده ایم، بار دیگر احساس و لمس خواهد گردید. تجربه یکی از شرکتهای ایرانی ( رادیاتور ایران ) که از مدیران با ثباتتری برخوردار بوده می باشد نشان می دهد که موفقیت مدیریت مشارکتی در ارتباط مستقیم با تثبیت مدیران وعدم تغییر آنها می باشد. البته این به آن معنا نخواهد بود که مدیران نالایق را ماهها و سالها بر سر کار نگه داریم تامدیریت مشارکتی موفقتر اقدام نماید. بدیهی می باشد که مدیریت مشارکتی با مدیران نالایق و نیز غیرثابت به نتیجه نخواهد رسید.

2-1-10-6- مشارکت، یک مسیر دو طرفه می باشد: زیرا بعضی اوقات مدیران تصور میکنند که منفعت حاصل از مشارکت فقط مخصوص سازمان می باشد و کارکنان سهم اندکی از این مشارکت پذیری خواهند برد، لذا بعد از مدتی درجه مشارکت کاهش می یابد. بارها دیده شده که مدیر ارشد مؤسسهای در مورد تصویب جایزه برای پیشنهادی که چند صدهزار تومان و یا حتی چند میلیون تومان سود و صرفه جویی و یا درآمد عاید مؤسسه کرده، با خست برخورد می کند و این خود، یک مانع می باشد.

2-1-10-7- عامل دیگر، زمان می باشد: مدیران ارشد سازمانها برای اجرای مدیریت مشارکتی و بهره جویی مادی و معنوی ازاجرای این سیستم غالباً عجله دارند و زیرا در مدت زمان کوتاهی (یک تا دو سال و حتی کمتر) نتایج مورد انتظارخود را که عموماً نیز مادی می باشد، نمی یابند، به عناوین مختلف درصدد تعطیل و یا تغییر مسیر فرآیند مدیریت مشارکتی برمیآیند و ضرب المثل معروف  « گر صبر کنی، زغوره حلوا سازی »  را فراموش می کنند . در سال 1990 درصد مشارکت و به تبع آن اندازه بهره جویی مادی و معنوی درژاپن 67درصد بوده می باشد واین درحالی بوده می باشد که ژاپنیها از 1994 اجرای مدیریت مشارکتی راشروع کرده اند.

2-1-10-8- کم اهمیتی به آموزش یکی دیگر از موانع می باشد: آموزش مشارکت کنندگان در زمینه اصول مشارکت، ابزارهای آماری، ابزارهای هفتگانه گروههای کنترل کیفیت، روش حل مسأله خلاقیت و نوآوری، تشکیل جلسات و مقوله های دیگر معمولاً بسیار کم ارزشو بی اهمیت تلقی میشود و زیرا بابت آموزش بایستی هزینه هایی هم صرف گردد، معمولاً مدیران این روشها را بی اثر و هزینه بر میدانند و برای آنها زحمت خاصی را متحمل نمیشوند و هر آن چیز که را که درابتدا و با زحمت فراوان به دست آمده می باشد، به راحتی از دست می دهند.

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلی

هدف اصلی تخقیق مطالعه تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای  مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران می باشد.

1-4-2- اهداف فرعی تخقیق

الف- مطالعه ارتباط استقرار نظام پیشنهادات با کارآمدی نیروی انسانی در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

ب- مطالعه ارتباط استقرار نظام پیشنهادات با کارآمدی مدیریت در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

ج- مطالعه ارتباط استقرار نظام پیشنهادات با کارآمدی سازمان (ساختار و نظام اداری) فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

د- مطالعه ارتباط  استقرار نظام پیشنهادات با کیفیت خدمات سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

و در پایان پیشنهاداتی در پیشبرد اهداف پژوهش ارایه نمایم .

1-5-  سؤالات پژوهش

1-5-1- سوال اصلی پژوهش

تاثیراستقرار نظام پیشنهادات درپاسخگویی حرفه ای  مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران چگونه می باشد؟.

1-5-2- سوالات فرعی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

♦- آیا بین استقرار نظام پیشنهادات و کارآمدی نیروی انسانی در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران ارتباط هست؟

♦- آیابین استقرار نظام پیشنهادات و کارآمدی مدیریت در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران ارتباط هست؟

♦- آیا بین استقرار نظام پیشنهادات و کارآمدی سازمان (ساختار و نظام اداری) فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران ارتباط هست؟

♦- آیابین استقرار نظام پیشنهادات و کیفیت خدمات سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران ارتباط هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اورژانس  با فرمت ورد