دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اورژانس

قسمتی از متن پایان نامه :

موانع و محدودیت های فراروی اجرای مدیریت مشارکتی

تحقیقات و پژوهشهای علمی نشان می دهد که مدیران ارشد و کارکنان رده های پایین سازمان ها بیش از همه آماده اجرای مدیریت مشارکتی هستند و به راحتی می توان مدیران ارشد را با توجیه اقتصادی و فنی وذکر شرایط بحرانزای فعلی و اظهار تجارب موفق سایر سازمانها، نسبت به اجرای روشهای مختلف مدیریت مشارکتی ترغیب نمود. افراد مستقر در قاعده هرم سازمانی نیز، به سبب آنکه آمادگی پذیرش طرحها و برنامه های جدید، به ویژه سیستمهای انگیزشی و روابط انسانی را دارا هستند، با قدری احساسات و شور و شوق که در افراد مختلف متفاوت می باشد، آمادگی خود را اعلام می کنند . مشکل اساسی در آموزش، توجیه و ترغیب مدیران و کارمندان میانی،سرپرستان و افرادی می باشد که به نحوی در فاصله بین رأس و قاعده هرم سازمانی قرار می گیرند. گذشته از همه اینها، عوامل دیگری نیز وجود دارند که اهم آنها را میتوان به تبیین زیر اختصار نمود ( تدینی، 212:1387)

2-1-10-1- در سازمانهای ما، ارتباط بین مدیر و کارکنان همچنان رئیس و مرئوسی می باشد و مفهوم کلمات مدیر و کارکنان هنوز جای خود را به رهبر و پیروان نداده می باشد. مقاومت زیردستان در برابر طرح های مصوب مدیران مانند مدیریتهای مشارکتی، به سبب آنکه آن را بازی دیگری از بازیهای مدیران می دانند و زیرا بادی زودگذر تلقی می کنند، معمولاً بسیار می باشد. تا مدیر با زیردست خود همدل و همزبان نشود و خود را در جایگاه فکری و شغلی واقتصادی او تصور نکند، اجرای مدیریت مشارکتی با مشکل روبه رو خواهد گردید.

2-1-10-2- اعتقاد بسیاری از مدیران جامعه ما، به رغم آنکه حتی پذیرفته اند مدیریت مشارکتی در سازمان آنها اجرا گردد،صرفاً از نگرشهای اقتصادی سرچشمه می گیرد. مدیران ما با جان و دل مدیریت مشارکتی را نمی پذیرند و زیرا درتوجیه اجرا، فواید اقتصادی و صرفه جویی ها و درآمدهای ناشی از اجرای پیشنهادها را شنیده و یا از دیگر سازمانهادیده اند، پذیرفته اند که سازمان آنها هم این روش مدیریتی را تجربه کند. آنها به شایستگی زیردستان اعتقادندارند، و بهسازی مستمر را که از شایستگی انسانها سرچشمه می گیرد یک عامل مزاحم می دانند که هر روزسیستمهای اجرایی آنها را دستخوش تغییر می کند و راه چاره را در این می بینند که زیاد به قضیه مشارکت کارکنان دامن نزنند؛ مشکل دیگر در نوع توجه مدیران به نیروی انسانی می باشد. نظام مدیریت مشارکتی، یک سیستم داوطلبانه می باشد و مدیران ما داوطلب چنین سیستمی نمی شوند و تنگناهای موجود مانند اشکالات ساختاری و تمرکزگرایی در تصمیم گیری های ستادی، معضلات ارزی و اقتصادی آنها را به سوی روشهای خودکامه و در نوع ترجیحی آن خودکامه خیرخواه بکشاند.

2-1-10-3- مانع دیگر، مشارکت زیردستان می باشد: البته این مانع بزرگی نیست زیرا که ممکن می باشد در آغاز ، درجه و اندازه مشارکت آن چنان بالا نباشد، اما عملکرد مثبت مدیران در جلب مشارکت زیردستان و برخوردهای مناسب با مشارکت جویان می تواند بقیه را نیز ترغیب به همکاری و مشارکت کند. چنانچه تأخیر در رسیدگی به پیشنهادهای افراد و گروههای کنترل کیفی، تعویق آموزشها و پرداخت جوایز و نیز اجرای مصوبات حادث گردد، درجه مشارکت نیز کاهش می یابد. لذا عملکرد مدیریت و مشارکت زیردستان، ارتباط متقابل و مستقیم دارند.

2-1-10-4- مدیریت مشارکتی در سازمانهایی که دارای بحرانهای محیطی و جو ناآرام و غیرکارا بوده و از آرامش کافی برخوردار نیستند، پا نمی گیرد: ترس، ملاحظه کاری، گروهگرایی (بر اساس قومیت، زبان، محل سکونت، سن، تجربه،محل تحصیل و…) و داخل شدن در این گروه و آن گروه و دخالت دادن آن در تصمیم گیری ها (چه از طرف مدیریت، چه از طرف کارکنان) سهم موفقیت مدیریت مشارکتی می باشد و متأسفانه از این قبیل موارد در مؤسسات ایرانی کم نداریم.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلی

هدف اصلی تخقیق مطالعه تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای  مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران می باشد.

1-4-2- اهداف فرعی تخقیق

الف- مطالعه ارتباط استقرار نظام پیشنهادات با کارآمدی نیروی انسانی در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

ب- مطالعه ارتباط استقرار نظام پیشنهادات با کارآمدی مدیریت در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

ج- مطالعه ارتباط استقرار نظام پیشنهادات با کارآمدی سازمان (ساختار و نظام اداری) فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

د- مطالعه ارتباط  استقرار نظام پیشنهادات با کیفیت خدمات سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

و در پایان پیشنهاداتی در پیشبرد اهداف پژوهش ارایه نمایم .

1-5-  سؤالات پژوهش

1-5-1- سوال اصلی پژوهش

تاثیراستقرار نظام پیشنهادات درپاسخگویی حرفه ای  مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران چگونه می باشد؟.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-5-2- سوالات فرعی

♦- آیا بین استقرار نظام پیشنهادات و کارآمدی نیروی انسانی در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران ارتباط هست؟

♦- آیابین استقرار نظام پیشنهادات و کارآمدی مدیریت در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران ارتباط هست؟

♦- آیا بین استقرار نظام پیشنهادات و کارآمدی سازمان (ساختار و نظام اداری) فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران ارتباط هست؟

♦- آیابین استقرار نظام پیشنهادات و کیفیت خدمات سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران ارتباط هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اورژانس  با فرمت ورد