پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تأثیر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان با در نظر گرفتن اثر تعدیل گر سرمایه های اجتماعی

قسمتی از متن پایان نامه :

عوامل موثر بر اشتراک دانش

اشتراک دانش هنگامی ‌رخ می­دهد که یک فرد مایل به کمک و یادگیری از دیگران در توسعه شایستگی­های جدید می باشد. سنگه (1998) می­گوید که یادگیری به معنی درک و جذب می باشد. هدف نهایی از تسهیم دانش کارکنان، کوشش برای انتقال و تبدیل تجربیات و دانش همه افراد به دارایی­ها و منابع سازمانی، به مقصود افزایش و پیشبرد اثربخشی سازمانی می باشد. سالوپک(2000) می­گوید: اگر خواهان این هستیم که افراد در سازمان آن چه را که یاد می­گیرند تسهیم کنند بایستی شرایطی در سازمان فراهم و ایجاد گردد که در آن، تسهیم شرایط نتیجه مزیت فردی باشد. برنامه­های انگیزشی، شامل پاداش­های درونی، بیرونی و اجتماعی می باشد که بایستی ایجاد و توسعه داده شوند. این برنامه­ها و پاداش­ها موجب افزایش خلق دانش، تسهیم، انتقال و به کارگیری دانش می­شوند. کارکنان هم زمان بایستی این واقعیت را آموزش ببینند که پاداش­ها فقط برای تسهیم دانش نمی‌باشد. کارکنان نه تنها بایستی دانش خود را پس از تسهیم حفظ کنند، بلکه هم چنین بایستی یک درون داد مرتبط با دانش تسهیم شده را از گروه یا طرف­های دیگر دریافت نمایند. علاوه بر برنامه­های آموزشی، برنامه­های استاد شاگردی[1] نیز بایستی مورد بهره گیری قرار گیرد. این برنامه­ها برای انتقال یادگیری افراد، دانش و تجربه آن­ها را مورد بهره گیری قرار می­دهد. این تبادل، منجر به غنی­سازی و تقویت دانش و ایجاد دانش جدید می­گردد(Yang & Wan, 2004). به گونه کلی عواملی که موجب شکل­گیری توجه­ها و رفتارهای تسهیم دانش می شوند عبارتند از:

– عادلانه و منصفانه بودن فرآیندهای تصمیم­گیری موجود؛

– برآورده شدن انتظارات کارکنان توسط اقدامات منابع انسانی، فرهنگ و ارائه شغل راضی کننده؛

– قراردادنِ بهره گیری و تسهیم دانش در سیستم ارزیابی و پاداش سازمان؛

– ارتقاء، تشویق و پاداش به تسهیم دانش توسط فرهنگ سازمانی؛

– اندازه اعتماد موجود بین کارکنان و طرفداری مدیریت عالی سازمان.

2-2-1-6) فرهنگ اشتراک دنش

فرهنگ اشتراک دانش در یک سازمان نه تنها بوسیله در نظر گرفتن مستقیم دانش در استراتژی کسب و کارش بلکه همچنین بوسیله تغییر توجه کارکنان و رفتارهای آنها بمنظور بهبود تمایل آنها و اشتراک مستمر دانش ترغیب و تشویق می گردد(Connelly & Kelloway, 2003). اشتراک دانش تأثیر مهمی ‌در کمک رساندن به سازمان­ها برای درک “بهترین تجربیات[2]” و به حداقل رساندن منحنی یادگیری و کوشش­های بکار رفته کارکنان برای تبحر در زمینه جدید تخصصی ایفاء می­کند(Hansen, 2002; McDermott & O’Dell, 2001). اشتراک دانش فرصت­هایی بمنظور حداکثرکردن قابلیت سازمان در برآورد نیازهایش و تولید راه حل­ها و کارایی­هایی برای ارائه کسب و کاری همراه با مزیت رقابتی ایجاد می­کند(Reid, 2003). مطالعات نشان داده­اند که اشتراک دانش ضروری و مهم می باشد زیرا سازمان را قادر می‌سازد که عملکرد نوآوری خود را ارتقاء دهند و کوشش­های یادگیری را کاهش دهند(Calantone, Cavusgil, & Zhao, 2002).

[1] Mentoring

[2] best practices

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1) اهداف اصلی و فرعی پژوهش

  • هدف اصلی 1 : تعیین اثر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد
  • هدف فرعی 1-1: تعیین تأثیر اشتراک بهترین تجربیات بر ترویج ایده در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • هدف فرعی 1-2: تعیین تأثیر اشتراک خطاها و اشتباهات بر ترویج ایده در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد
  • هدف اصلی 2 : تعیین اثر تعدیل کننده سرمایه ­اجتماعی بر ارتباط بین اشتراک دانش و رفتار نوآورانه کارکنان در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد
  • هدف فرعی 2-1: تعیین اثر تعدیل کننده سرمایه ­اجتماعی ارتباط­ای بر ارتباط بین اشتراک بهترین تجربیات و ترویج ایده در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد
  • هدف فرعی 2-2: تعیین اثر تعدیل کننده سرمایه ­اجتماعی ساختاری بر ارتباط بین اشتراک بهترین تجربیات و ترویج ایده در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد
  • هدف فرعی 2-3 :تعیین اثر تعدیل کننده سرمایه ­اجتماعی ارتباط­ای بر ارتباط بین اشتراک خطاها و اشتباهات و ترویج ایده در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد
  • هدف فرعی 2-4: تعیین اثر تعدیل کننده سرمایه ­اجتماعی ساختاری بر ارتباط بین اشتراک خطاها و اشتباهات و ترویج ایده در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان با در نظر گرفتن اثر تعدیل گر سرمایه های اجتماعی  با فرمت ورد