دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اورژانس

قسمتی از متن پایان نامه :

نظام پیشنهادگیری از خانوادهً کارکنان

نظر به اینکه تأثیر خانوادهً کارکنان در تشویق و ترغیت آنها و ایجاد انگیزهً کاری بسیار موًثر می باشد ارتباط  اعضای خانواده کارکنان با محل کار همسران و پدران و مادرانشان از اهمیت زیادی برخوردار می باشد خانوادهً کارکنان را هم می توان با محیط کار پدران و مادرانشان آشنا نمود و از آنها نیز در مورد بهبود مستمر محل کار پیشنهاد گرفت .

2-2-5-تاریخچه نظام پیشنهادات

موضوع مشارکت مردم در امور مختلف و کوشش برای حلّ مسایل و معضلات گوناگون جوامع بشری از طریق همکاری و همفکری دسته جمعی افراد ، سابقه ای دیرینه دارد و به آغاز خلقت بشر بر می گردد زیرا تردیدی نیست که با پیدایش و تشکیل نخستین خانواده ها بر روی کرهً زمین ، افراد هر خانواده ناگزیر بوده اند مسایل و معضلات زندگی خود را از طریق مشارکت و همکاری با یکدیگر بر طرف نمایند .

با گذر زمان و گسترش جوامع بشری نیاز افراد به مشارکت در اشکال گوناگون افزایش پیدا نمود و بهره گیری از این موضوع در سازمانها نیز ضرورت پیدا نمود. امّا مسألهً مشارکت کارکنان در امور کارخانه ها از اواخر قرن نوزدهم ، به عنوان یک ایده مطرح گردید و در سالهای بعد از جنگ جهانی اوّل به گونه جدی مورد توجّه قرار گرفت.

به گونه کلی گفته می گردد نظام پیشنهادها به عنوان یک تکنیک مدیریتی در افزایش کارآیی و سود سازمان در ایالات متحده مرسوم بوده می باشد و بعد از جنگ جهانی دوم ، ژاپنی ها با این سیستم در صنایع خود ترویج دادند. نظام پیشنهادها در آمریکا بیشتر بر اثرات مالی پیشنهاد، تأکید می ورزید در حالی که این سیستم در ژاپن بر جنبه های مشارکت توجه پیدا نمود و بزودی انگیزه مالی جای خود را به گرایش های گروهی و مشارکت کارکنان داد.

هدف اصلی از اجرای نظام پیشنهادها در ژاپن افزایش روحیهً کارکنان بوده می باشد . بدین مقصود اولآ : پیشنهادها به انواع فردی و گروهی طبقه بندی شدند. ثانیآ : مرحله بندی گردیدند یعنی نظام پیشنهادها درسه مرحله اجرا گردید:

الف ) در مرحلهً اول کوشش ها مصروف دریافت پیشنهادها با هدف افزایش روحیهً کارکنان گردید.

ب ) مرحلهً دوم آموزش افراد مد نظر قرار گرفت.

ج) در مرحلهً سوم جنبه های اقتصادی پیشنهادها مطرح گردید.

آغاز به کارگیری نظام پیشنهادها به سال 1880 بر می گردد، هنگامیکه یال وتون کارخانه تولیدی خود را افتتاح نمودند و برای اولّین بار طرح پیشنهادها را به ثبت رساندند.

علاقه به نظام پیشنهادها در ایالات متحده از سال 1880 تا سال 1968 افزایش چشمگیری پیدا نمود . بر اساس گزارش عملکرد نظام پیشنهادها در شرکت ژنرال موتورز که در سال 1968 منتشر گردید، در میان تمام شرکت ماتسو شیتا در سال 1985 با دریافت بیش از 6 میلیون پیشنهاد در میان تمام شرکت های ژاپنی مقام اول را بدست آورد، بالاترین تعداد پیشنهادهایی که توسط یک کارگر در طول سال در این شرکت ارایه گردید 16821 مورد بوده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلی

هدف اصلی تخقیق مطالعه تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای  مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران می باشد.

1-4-2- اهداف فرعی تخقیق

الف- مطالعه ارتباط استقرار نظام پیشنهادات با کارآمدی نیروی انسانی در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

ب- مطالعه ارتباط استقرار نظام پیشنهادات با کارآمدی مدیریت در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

ج- مطالعه ارتباط استقرار نظام پیشنهادات با کارآمدی سازمان (ساختار و نظام اداری) فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

د- مطالعه ارتباط  استقرار نظام پیشنهادات با کیفیت خدمات سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

و در پایان پیشنهاداتی در پیشبرد اهداف پژوهش ارایه نمایم .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-5-  سؤالات پژوهش

1-5-1- سوال اصلی پژوهش

تاثیراستقرار نظام پیشنهادات درپاسخگویی حرفه ای  مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران چگونه می باشد؟.

1-5-2- سوالات فرعی

♦- آیا بین استقرار نظام پیشنهادات و کارآمدی نیروی انسانی در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران ارتباط هست؟

♦- آیابین استقرار نظام پیشنهادات و کارآمدی مدیریت در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران ارتباط هست؟

♦- آیا بین استقرار نظام پیشنهادات و کارآمدی سازمان (ساختار و نظام اداری) فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران ارتباط هست؟

♦- آیابین استقرار نظام پیشنهادات و کیفیت خدمات سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران ارتباط هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اورژانس  با فرمت ورد