متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر توانمندسازی منابع انسانی بر عملکرد سازمان

قسمتی از متن پایان نامه :

رویکردهای توانمندسازی

مفهوم توانمندسازی از دید کارکنان بر روی چشم اندازهای مدیریتی تاکید دارد. توانمندسازی امری ادراکی می باشد و برای سنجش آن بایستی از کارکنان سوال گردد و احساس آنها را دریافت و نتیجه سنجش نقاط ضعف و قوت را شناسایی نمود.

بعضی صاحبنظران علوم انسانی نیز از سه رویکرد زیر به بحث پیرامون توانمندسازی پرداخته‌اند:

الف) رویکرد ارتباطی- ساختاری:

مطالعات رویکرد ساختاری بیشتر به این موضوع توجه دارد که مدیران چه ابزارها و وسایلی را فراهم نمایند تا با آن یا از طریق ایجاد زمینه لازم در محیط فیزیکی کار، کارکنان را توانمند سازند. از این دیدگاه توانمندسازی فرایندی می باشد که از طریق آن رهبر یا مدیر، قدرت خود را بین زیردستان تقسیم می‌نماید پس این رویکرد فرایند تقسیم قدرت مدیر، تفویض اختیار و انتقال قدرت به زیرمجموعه را شامل می گردد که همراه با مرزها و محدودیت‌‌های روشن و پاسخگویی دقیق می باشد و کنترل مدیریتی را افزایش می‌دهد. تأثیر مافوق در این رویکرد مهم می باشد که به اشکال زیر اعمال می گردد:

1- ایجاد هدف مشترک بین خود و کارکنان

تقویت احساس کارکنان در مورد توانمندی‌‌های خود

تمرکز بر استراتژی‌هایی که خودگردانی و استقلال را در کارکنان تقویت می کند.

بلاک (1987)، دیسی (1989)، رایان (1989)، کارسون (1991)، پارکر (1994) و… مانند صاحبنظران این حوزه به شمار می‌آیند.

ب) رویکرد انگیزشی:

 دیدگاه انگیزشی بر مبنای نظریه انگیزشی مک کللند˝ که نیازهای اساسی مدیران را به سه دسته نیاز به قدرت، نیاز به موفقیت و نیاز به تعلق دسته‌بندی می کند، شکل گرفته می باشد. به نظر مک کللند اساسی‌ترین نیاز در تحقق اهداف سازمانی، نیاز به کسب قدرت می باشد که در افراد ایجاد انگیزه می کند. در این دیدگاه فرض شده می باشد که افراد نیاز به کسب قدرت دارند و این نیاز حالتی درونی برای نفوذ و کنترل بر سایر افراد می باشد (ابطحی و عابسی، 1386، 5).

این رویکرد ریشه در تعاملات انگیزشی افراد دارد. هر استراتژی که منجر به حق تعیین فعالیت‌‌های کاری (خود تصمیم گیری) و کفایت نفس کارکنان گردد، توانمندی آنها را بدنبال خواهد داشت و برعکس. توانمندسازی در این رویکرد، به معنای ایجاد شرایط لازم برای ارتقای انگیزش افراد در انجام وظایفشان از طریق کاهش ناتوانی و درماندگی در آنها می باشد. این رویکرد انگیزشی مبتنی بر نیازهای بشر می باشد و معتقد می باشد که تفویض اختیار یا تقسیم قدرت نمی‌تواند به صورت خودکار منجر به توانمندی کارکنان گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

در پژوهش حاضر به مطالعه تاثیر توانمندسازی منابع انسانی بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران پرداخته می گردد. بر این اساس اهداف اصلی و فرعی پژوهش حاضر مطابق آن چیز که که در مدل مفهومی هم آمده می باشد بدین تبیین خواهد بود:

1-4-1- هدف اصلی پژوهش

مطالعه تاثیر توانمندسازی منابع انسانی بر عملکرد سازمان شعب شمال بانک سامان استان تهران

1-4-2- اهداف فرعی پژوهش:

مطالعه تاثیر دانش و مهارت کارکنان بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران

مطالعه تاثیر اعتماد کارکنان بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران

مطالعه تاثیر ارتباطات کارکنان بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران

مطالعه تاثیر انگیزه کارکنان بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران

1-5- سوالات / فرضیه‌‌های پژوهش

1-5-1- سوالات پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • آیا توانمندسازی منابع انسانی بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران تاثیر دارد؟
  • آیا دانش و مهارت کارکنان بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران تاثیر دارد؟
  • آیا اعتماد بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران تاثیر دارد؟
  • آیا ارتباطات بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران تاثیر دارد؟
  • آیا انگیزه بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران تاثیر دارد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر توانمندسازی منابع انسانی بر عملکرد سازمان  با فرمت ورد