دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر ارتباطات درون سازمانی بر واکنش کارکنان به تغییر سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

تعاریف عملیاتی

ارتباطات سازمانی: مقصود از ارتباطات سازمانی در پژوهش حاضر مطالعه ارتباطات بین کارکنان، مشارکت و هماهنگی می باشد که بصورت زیر مورد مطالعه قرار می گیرند.

هماهنگی: هماهنگی در پژوهش حاضر با بهره گیری از شاخص هایی از قبیل: تعامل و انجام کار بین کارمند و سرپرست، انتقال قوانین و مقررات از سوی سرپرست به کارکنان، آگاهی دادن برنامه های سازمان به کارکنان، ارائه بازخوردها از سوی سرپرست و ارائه روشهای انجام کار از سوی سرپرست به کارکنان که بوسیله سوالات 1 الی 8 اندازه گیری شده می باشد.

مشارکت: مشارکت در پژوهش حاضر با بهره گیری از شاخص هایی از قبیل امکان پاسخگویی سرپرست به ابهامات کارکنان، امکان سوال از مافوق در مورد اشتباهات او و گوشزد کردن روشهایی که بصورت اشتباه در سازمان انجام می پذیرند، عملیاتی می گردد که بوسیله سوالات 9 الی 11 اندازه گیری شده می باشد.

ارتباطات: ارتباطات در پژوهش حاضر با شاخص هایی همچون؛ آزادی و باز بودن روابط، حق اظهار نظر و امکان تبادل ایده ها بین کارکنان می باشد که بوسله سوالات 12 الی 14 اندازه گیری شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مقاومت در برابر تغییر: در این پژوهش مقاومت در برابر تغییر با بهره گیری از شاخص هایی از قبیل: واکنش عاطفی مثبت، واکنش عاطفی منفی، قصد مثبت در برابر تغییر، قصد منفی در برابر تغییر و واکنش شناختی اندازه گیری می گردد که بوسیله سوالات 15 الی 38 اندازه گیری شده می باشد.

واکنش عاطفی منفی: این متغیر با بهره گیری از شاخص هایی از قبیل اندازه ناراحتی کارمند در برابر تغییر، اندازه عصبانیت کارکنان در برابر تغییر و اندازه بیزاری از تغییرات سازمانی اندازه گیری می گردد که بوسیله سوالات 18 الی 20 اندازه گیری شده می باشد.

واکنش عاطفی مثبت: در این پژوهش واکنش عاطفی مثبت با بهره گیری از شاخص هایی از قبیل اندازه خوشحالی کارکنان از تغییر، اندازه هیجان در برابر تغییر و اندازه احساس امیدواری در برابر تغییر اندازه گیری می گردد که بوسیله سوالات 15 الی 17 مورد سنجش قرار گرفته می باشد.

قصد مثبت در برابر تغییر: متغیر قصد مثبت در برابر تغییر با بهره گیری از شاخص هایی زیرا: اندازه تشویق همکاران به تغییرات، پیشنهاد روش های بهتر در راستای اجرای تغییرات، صحبت کردن در مورد مزایای تغییرات و اجرای موفق تغییرات از سوی کارکنان اندازه گیری می گردد که بوسیله سوالات 21 الی 25 مورد سنجش قرار گرفته می باشد.

قصد منفی در برابر تغییر: در این پژوهش قصد منفی در برابر تغییر با بهره گیری از شاخص هایی زیرا: اندازه تشویق همکاران به عدم تغییرات، مخالفت در برابر اجرای تغییرات، صحبت کردن در مورد معایب و معضلات تغییرات و عدم اجرای موفق تغییرات از سوی کارکنان اندازه گیری می گردد که بوسیله سوالات 26 الی 29 مورد سنجش قرار گرفته می باشد.

واکنش شناختی: این متغیر با شاخص هایی مانند پیش بینی سودمندی تغییرات، اندازه بهبود سبک کاری، اندازه افزایش یا کاهش رضایت شغلی و غیره اندازه گیری می گردد که بوسیله سوالات 30 الی 38 مورد سنجش قرار گرفته می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-3-1- هدف آرمانی

ارتقاء عملکرد و تاثیر سازمانی اداره کل آموزش و پرورش بواسطه کنترل مقاومت کارکنان در برابر تغییرات سازمانی

1-3-2-هدف کلی(اصلی)

تعیین اندازه تاثیر ارتباطات درون سازمانی بر واکنش کارکنان در برابر تغییر در اداره کل آموزش و پرورش استان البرز

1-3-3- اهداف ویژه

  1. تعیین اندازه تاثیر ارتباط درون سازمانی بر واکنش کارکنان در برابر تغییر سازمانی،
  2. تعیین اندازه تاثیر مشارکت سازمانی بر واکنش کارکنان در برابر تغییر سازمانی،
  3. تعیین اندازه تاثیر هماهنگی سازمانی بر واکنش کارکنان در برابر تغییر،
  4. تعیین اندازه ارتباطات بر واکنش کارکنان در برابر تغییر سازمانی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر ارتباطات درون سازمانی بر واکنش کارکنان به تغییر سازمانی  با فرمت ورد