دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اورژانس

قسمتی از متن پایان نامه :

فرق  نظام پیشنهادات با صندوق نظرات و انتقادات

صندوق پیشنهادها: صندوقی می باشد که توسط مدیران و برای آگاهی از نظرات، انتقادات و پیشنهاده ای کارکنان درقسمتی ازسازمان نصب می گردد و هر چند و قت یک بار جهت نظاره محتوای آن خالی می گردد.درحالی که سیستم پیشنهادها، سیستمی فعال بوده به گونه ای که دارای ساختاری رسمی، تأثیر های تعریف شده واز قبل مشخص شده، آیین نامه ویژه و اهداف مشخص جهت استخراج ایده های کارا و موثر کارکنان در جهت بهبود. مستمر سازمان می باشد.

بسیاری از مدیران عقیده دارند اگر یک صندوق پیشنهادها در نقطه ای استراتژیک نصب نمایند و آن را به صورت مرتب خالی نمایند، سازمانی برپایه یک سیستم پیشنهادها دارند . بخش ها ی بزرگی از جامعه کسب وکار صندوق پیشنهادها را دارای ارزش پایینی قلمداد می نمایند. برای بیشتر مدیران صندوق پیشنهادها یک هستی که اصولاًبرای مدارا کردن و یک اقدام دفاعی جهت ممانعت از یورش کارکنان شمرده خواهد گردید و نه علاقه مند بودن مدیریت به ایده های کارکنان. از سوی دیگر کارکنان به صندوق های فوق به عنوان صندوق های جک یا انبارکهای مناسب آشغال  نگاه می کنند. که برای موفقیت مدیریت در افزایش مشارکت کارکنان و بهبود فعالیتهای سازمان نیاز به یک برنامه پیشنهادهای رسمی می باشد. (محمدی،12:1387)

 

2-2-9- آشنایی با فرایند استقرار و اجرای   نظام پیشنهادات

2-2-9-1-الزامات و پیش زمینه های نظام پیشنهادها:

در کنار این کارکردها و مزایا بایستی به این موضوع نیزتوجه نمود که اجرای نظام پیشنهادها بدون بسترسازیهای موردلزوم سازمانی و ایجاد زمینه های فکری صحیح در مدیریت و کارکنان و همچنین بدون دقت کافی هنگام اجرای مشارکت ،عدم موفقیت در رسیدن به اهداف مشارکت و ایجاد هرج و مرج در فضای سازمان راهمراه خواهد داشت که این مسئله خود باعث بروز توجه منفی به نظام مدیریت مشارکت جو خواهد گردید (برومند ،26:1380) لذا ضروری می باشد تا الزامات و زمینه های لازم برای استقرار نظام پیشنهادها در سطوح زیر فراهم گردند:

الف) الزامات سخت افزاری:منابع اعتباری برای جبران خدمت روش موثر انتقال اطلاعات / مشخص ساختن ساختار مشارکت (طوسی، 1378: 25 ) تسهیم منافع حاصل از مشارکت/ تأمین هزینه های مالی / وجودثبات نسبی در سازمان/ وجود صندوقهای پیشنهادات/ تدوین آیین نامه مناسب برای اجرای نظام / سیستم های دریافت  مطالعه  و انتخاب پیشنهادات/ تأمین بودجه لازم برای اجرای پیشنهادهای پذیرفته شده/ تشکیل دبیرخانه نظام(رضوی و سعیدی 36:1384)

ب) الزامات نرم افزاری: طرفداری و تعهد مدیریت عالی/ سازگاری سبک مدی ریت /آموزش مشارکت (طوسی،1378 ) نظم/ شفافیت رقابت/ انعطاف پذیری / فرهنگ سازمانی و ملی / تسهیم اطلاعات تدوین برنامه های اجرایی و عملیاتی

ج)الزامات فردافزاری: انتخاب مشاوران شایسته و کاردان/ سلامت روانی و ادارکی کارکنان/ استقلال رای و قدرت داوری/ مسوولیت پذیری افراد/کمال طلبی پرسنل/ ارتباط مناسب مدیریت با همکاران اعتماد به نفس اعتقاد کارکنان و مدیران به همکاری و مشارکت / انتخاب دبیر مناسب (رضوی، امیری و سعیدی ،1384،37،)

2-2-9-2- مراحل استقرار نظام پیشنهادات شیخ محمدی و زواره 116:1380)

2-2-9-2-1- مطالعه امکان سنجی طرح نظام پیشنهادها

2-2-9-2-2-ایجاد اعتقاد راسخ در مدیر ارشد ( از طریق ایجاد احساس نیاز در مدیر عامل و مدیران ارشد سازمان)

2-2-9-2-3- ایجاد شرایط وبستر مناسب جهت اجرای نظام پیشنهادها

2-2-9-2-4- سازماندهی اجرای نظام پیشنهادات

2-2-9-2-5-اعلام عمومی نظام و ایین نامه پیشنهادها توسط مدیریت عامل

2-2-9-2-6-اجرای نظام پیشنهادها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-2-9-2-7–بازنگری نظام پیشنهادها

2-2-9-2-8-استمرار نظام پیشنهادها

حال به تشریح مراحل استقرار و اجرای نظام پیشنهادات می پردازیم:

2-2-9-2-1-مطالعه امکان سنجی طرح نظام پیشنهادها

در یک سازمان هنگامی می توان استقرار نظام پیشنهادها را مطرح نمود که سازمان در حالت ثبات رویه بوده و در انجام مأموریت خود فعال وپویا باشد. هدف غایی از استقرار نظام پیشنهادها بهبود مستمر فعالیتهای جاری یک سازمان فعال می باشد و در صورتیکه سازمان بدلایل مختلف با عدم کارائی و پویائی مواجه باشد، طرح کردن موضوع ایجاد نظام چندان صلاح نمی باشد. در شرایطی که سازمان با تنشهای مختلفی روبه رو می باشد و ثبات رویه وجود ندارد اجرای نظام پیشنهادها موفقیت آمیز نخواهد بود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلی

هدف اصلی تخقیق مطالعه تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای  مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران می باشد.

1-4-2- اهداف فرعی تخقیق

الف- مطالعه ارتباط استقرار نظام پیشنهادات با کارآمدی نیروی انسانی در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

ب- مطالعه ارتباط استقرار نظام پیشنهادات با کارآمدی مدیریت در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

ج- مطالعه ارتباط استقرار نظام پیشنهادات با کارآمدی سازمان (ساختار و نظام اداری) فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

د- مطالعه ارتباط  استقرار نظام پیشنهادات با کیفیت خدمات سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

و در پایان پیشنهاداتی در پیشبرد اهداف پژوهش ارایه نمایم .

1-5-  سؤالات پژوهش

1-5-1- سوال اصلی پژوهش

تاثیراستقرار نظام پیشنهادات درپاسخگویی حرفه ای  مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران چگونه می باشد؟.

1-5-2- سوالات فرعی

♦- آیا بین استقرار نظام پیشنهادات و کارآمدی نیروی انسانی در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران ارتباط هست؟

♦- آیابین استقرار نظام پیشنهادات و کارآمدی مدیریت در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران ارتباط هست؟

♦- آیا بین استقرار نظام پیشنهادات و کارآمدی سازمان (ساختار و نظام اداری) فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران ارتباط هست؟

♦- آیابین استقرار نظام پیشنهادات و کیفیت خدمات سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران ارتباط هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اورژانس  با فرمت ورد