پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر تأمین مالی به هنگام برعملکرد اجرائی طرح های بزرگ برق آبی کشور در شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

) مقدمه  :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

درهرتحقیقی لازم می باشد که روش‌پژوهش و همچنین جامعه‌آماری به طورواضح وروشن تعیین و تعریف گردد . زیرا هر مطالعه و مطالعه ای روش‌پژوهش ویژه و مناسب و مربوط به خود را می‌طلبد. لذا، محقّق می‌بایست با در نظر داشتن ماهیت و محتوای موضوع مورد مطالعه از قبل روش‌پژوهش و همین‌گونه جامعه‌آماری مورد مطالعه خود را انتخاب تا بدین ترتیب پژوهش به نحو شایسته و مطلوب صورت پذیرد .) مقدمه‌ای بر روش پژوهش در علوم انسانی-1389)

به گونه کلی روش‌پژوهش را می‌توان از چهار جنبه مطالعه نمود ، که عبارتند از : الف: فرآیند         ب: هدف پژوهش ج: نحوه گرد آوری داده‌ها د: منطق پژوهش.

با در نظر داشتن تبیین فوق ، چهار جنبه پژوهش حاضر عبارتند از :

الف) از لحاظ فرآیند ، این پژوهش کمّی‌می‌باشد ، زیرا که به جمع‌آوری داده‌های کمّی‌می‌پردازد.

ب) از لحاظ هدف،بنیادی می‌باشد چراکه در جستجوی کشف حقایق و واقعیت‌ها و شناخت  روابط بین آن‌ها بوده و فرضیه یا قضایای نظریه‌ای مورد آزمایش قرار می‌گیرد[i] (مقدمه‌ای بر روش پژوهش در علوم انسانی-فصل5)  .

ج) از لحاظ گردآوری داده‌ها ، توصیفی می‌باشد ، زیرا که تبیین و به توصیف شرایط موجود می‌پردازد بدون این‌که اظهار نظر محقق در آن دخالت داشته باشد .

د) ازبعد منطق،استقرایی می‌باشد ، زیرا که از طریق نظاره وجمع‌آوری داده‌های کلّی کوشش دارد نتایج حاصله را به طرح‌هایی که در آینده نیاز به تأمین مالی جهت تسریع در عملیات اجرایی دارند تعمیم دهد.

2-3) جامعه‌آماری و نمونه   :

جامعه‌آماری عبارت‌می باشد از مجموعه‌ای از افراد یا واحدها که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص(جهانی،منطقه‌ای‌محلی و یا مکانی) حداقل در یک صفت مشترک باشند . معمولا در هر پژوهش جامعه مورد مطالعه یک جامعه‌آماری می باشد که پژوهشگر مایل می باشد درمورد صفت‌های متغیّر واحدهای آن به مطالعه بپردازد. تعریف جامعه‌آماری بایستی جامع و مانع باشد . یعنی در تعریف بایستی چنان اظهار گردد که از نقطه نظر زمانی و مکانی همه واحدهای مورد مطالعه را در برگیرد ، در ضمن با در نظر داشتن آن ، از شمول واحدهایی که نباید به مطالعه آن‌ها پرداخته گردد جلوگیری به اقدام آید.

نمونه عبارت‌می باشد از تعدادی از واحدها (افراد جامعه) که از میان جامعه‌آماری انتخاب می شوند.  نمونه بایستی معرف  صفت و ویژگی‌های جامعه‌آماری باشد و بتواند نتایج را به سایر اعضاء جامعه تعمیم دهد . (مقدمه‌ای بر روش پژوهش در علوم انسانی -صفحه59)

ازآنجا که جامعه‌آماری کلیه طرح های تملّک دارائی‌های سرمایه‌ای ، نیروگاه‌های برق‌آبی می‌باشد که تعداد آن‌ها حدود 30 طرح و یا پروژه می‌باشد و با در نظر داشتن این‌که هر چه حجم جامعه کوچکتر باشد بایستی اندازه نمونه به آن نزدیکتر باشد،به منظورافزایش دقت حجم نمونه برابر با کل جامعه در نظرگرفته شده می باشد .

جامعه‌آماری این پژوهش از دو نوع طرح‌های نیروگاه‌های برق‌آبی که بین سالهای1380 الی1391 به اتمام‌رسیده و درحال بهره‌برداری می‌باشند وهم‌چنین طرح های دردست ساخت که بیش از 1000 میلیارد‌ریال درآن‌ها سرمایه‌گذاری شده می باشد را شامل می گردد . تعداد این‌گونه طرح‌ها بسیار محدوداست (طرح‌های ساخته شده ودرحال بهره‌برداری ؟ طرح عمرانی ) و( طرح های در دست‌ساخت ؟ طرح عمرانی) می‌باشد که عبارتند از :

الف ) طرح‌های ساخته شده : نیروگاه کارون3 ، نیروگاه کرخه ، نیروگاه مسجد سلیمان ،نیروگاه گتوندعلیا ونیروگاه کارون4

ب) طرح‌های در دست ساخت: ، نیروگاه سیمره ، نیروگاه ‌رودبارلرستان

[i] حافظ‌نیا.محمدرضا.”مقدمه‌ای بر روش پژوهش در علوم انسانی”.نشر سمت.سال 1389

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

  1. I. اهداف اصلی:
  2. تعیین تأثیرتأمین مالی به هنگام ، برعملکرد اجرایی طرح های عمرانی درحوزه های جغرافیایی مختلف(غرب وجنوب غرب کشور)
  3. تعیین تأثیرطولانی شدن طرح برمنافع پیش بینی شده.
  4. شناسایی روش های تأمین منابع مالی به‌هنگام درطرح های عمرانی
  5. II. اهداف فرعی:
  6. اولویت بندی طرح‌ها براساس بازده سرمایه وهدایت منابع مالی درجهت تسریع دراتمام طرح‌های ناتمام
  7. شناسایی روش مناسب (بهینه) جهت ارائه پیشنهاد بهترین روش تأمین منابع مالی جهت انجام واجرای طرح های عمرانی به سازمان .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر تأمین مالی به هنگام برعملکرد اجرائی طرح های بزرگ برق آبی کشور در شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران  با فرمت ورد