متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر توانمندسازی منابع انسانی بر عملکرد سازمان

قسمتی از متن پایان نامه :

– تشریح یکی از مدل‌‌های توانمندسازی (مدل توانمندسازی باون و لاولر[1])

باون و لاولر (1992) توانمندسازی را تنها نوعی راهبرد در سهیم کردن هرچه بیشتر کاترکنان در قدرت می‌دانند. در این مدل، دسترسی به اطلاعات، تأثیر مهمی در تصمیم‌گیری ایفاء می کند که موجب توانمندی می گردد. از دیدگاه این دو پژوهشگر، عوامل توانمندسازی سازمانی، شامل چهار جزء به تبیین ذیل می‌باشد:

اطلاعات درمورد عملکرد سازمان

پاداش بر مبنای عملکرد سازمانی

قدرت در گرفتن تصمیمات موثر در جهت سازمان

قدرت در گرفتن تصمیمات موثر بر عملکرد سازمان

باون و لاولر عقیده دارند وقتی توانمندسازی هست که شرکتها قدرت، اطلاعات، دانش و پاداش‌ها را توزیع کنند. در این مدل، ارتباط بین عناصر چهارگانه توانمندسازی به صورت اقدام ضرب ریاضی می باشد؛ یعنی اگر یکی از عناصر چهارگانه صفر باشد، توانمندسازی نیز صفر می باشد و با فقدان توانمندسازی روبرو هستیم (باون و لاولر، 1992؛ 39-31). در مقایسه بین مدل توماس و ولتهاوس و مدل باون و لاولر، محقق دیگری به نام اسپریتزر چنین می‌گوید: توانمندسازی روانی توماس و ولتهاوس یک مفهوم انگیزشی می باشد که در چهار جزء شناختی تاثیر، عزم شخصی، شایستگی و معناداری تبیین می گردد. ترکیب این چهار جزء جهت‌گیری فعالی در مورد تأثیر کاری در فرد ایجاد می کند. در این الگو فقدان هر یک از چهار جزء، درجه توانمندی را کاهش خواهد داد اما کاملاً باعث حذف آن نخواهد گردید؛ در حالی که در مدل باون و لاولر اجزا حالت ضرب دارند و غیبت هر یک از اجزا موجب حذف توانمندی می گردد (اسپریتزر، 1995).

 

نمودار 2-1- مدل توانمندسازی باون و لاولر (ابطحی و عابسی، 1386)

 

2-1-9- ابعاد توانمندسازی

در ارتباط با ابعاد توانمندسازی یکی از بهترین مطالعات تجربی تا به امروز توسط اسپریتزر[2] انجام شده می باشد. به زعم وی چهار بعد (عامل) شناختی برای توانمندسازی متصور می باشد. مطالعات میشرا[3] نیز یک بعد به ابعاد فوق افزوده می باشد. برای اینکه مدیران بتوانند دیگران را با موفقیت توانمند سازند، بایستی پنج ویژگی را در آنان ایجاد کنند. هنگامی که مدیران بتوانند این پنج ویژگی را در دیگران پرورش دهند، آنان را با کامیابی توانمند ساخته‌اند افراد توانمند شده نه تنها می‌توانند وظایف خود را انجام دهند، درمورد خودشان نیز به گونه‌ای متفاوت می‌اندیشند. این پنج بعد آن تفاوت را توصیف می‌کنند (وتن و کمرون، 1381، 71).

[1]. Bowen & Lawler

[2]. Spereitzer

[3]. Mishra

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف پژوهش

در پژوهش حاضر به مطالعه تاثیر توانمندسازی منابع انسانی بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران پرداخته می گردد. بر این اساس اهداف اصلی و فرعی پژوهش حاضر مطابق آن چیز که که در مدل مفهومی هم آمده می باشد بدین تبیین خواهد بود:

1-4-1- هدف اصلی پژوهش

مطالعه تاثیر توانمندسازی منابع انسانی بر عملکرد سازمان شعب شمال بانک سامان استان تهران

1-4-2- اهداف فرعی پژوهش:

مطالعه تاثیر دانش و مهارت کارکنان بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران

مطالعه تاثیر اعتماد کارکنان بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران

مطالعه تاثیر ارتباطات کارکنان بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران

مطالعه تاثیر انگیزه کارکنان بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران

1-5- سوالات / فرضیه‌‌های پژوهش

1-5-1- سوالات پژوهش

  • آیا توانمندسازی منابع انسانی بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران تاثیر دارد؟
  • آیا دانش و مهارت کارکنان بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران تاثیر دارد؟
  • آیا اعتماد بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران تاثیر دارد؟
  • آیا ارتباطات بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران تاثیر دارد؟
  • آیا انگیزه بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران تاثیر دارد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر توانمندسازی منابع انسانی بر عملکرد سازمان  با فرمت ورد