دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اورژانس

قسمتی از متن پایان نامه :

دیدگاه ها و نظریات مرتبط با نظام مشارکت / نظام پیشنهادها:

در این قسمت به اختصار بعضی دیدگاه ها و مبانی نظری مرتبط با بحث نظام مشارکت / نظام پیشنهادها ارائه می گردد:

  • لی پرستون و جیمز پست بر این باور بودند که سه انقلاب در تاریخ مدیریت روی داده می باشد:

انقلاب اول در ارتباط با سلسله مراتب سازمانی

انقلاب دوم در ارتباط با جدایی مالکیت از مدیریت

و در حال حاضر، مشارکت به عنوان سومین و مهمترین انقلاب در مدیریت

  • کورت لوین دانشمند برجسته آلمانی در پژوهشهای خود متوجه گردید، هرگاه مردم در کارها مشارکت داده شوند،اندازه مقاومت و ایستادگی آنان در برابر تغییر، تحول، نوسازی و نوآفرینی کاهش یا فته و راه سازگاری در پیش می گیرند.

2-1-4-مفهوم مدیریت مشارکتی

مدیریت مشارکتی عبارتست از «به وجود آوردن فضا و نظام توسط مدیریت که تمام کارکنان و مشتریان وپیمانکاران یک سازمان در طریقه تصمیم سازی ، تصمیم گیری و حل مسایل و معضلات سازمان با مدیریت با همکاری ومشارکت نمایند».

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آقای ماتسوشیتا در کتاب « نه برای لقمه ای نان » تحت عنوان «مدیریت مشارکتی » می گوید : «کیفیت مدیریت ، عامل تعیین کننده ای در هر بازرگانی می باشد. به گمان من بهترین نوع مدیریت آن می باشد که به کارمندان راه می دهد تا ضمن مشارکت در کار بتوانند بر پایه توان و ظرفیت خود به پژوهش هدف های همگانی یاری دهند. (شیخ محمدی و زواره، 40:1380)

2-1-5-فلسفه و مبانی نظری مدیریت مشارکتی : (طوسی،58:1383)

2-1-5-1- نیاز بشر به تکریم و برابری و اظهار وجود

انسانها فطرتا خواهان برابری با یکدیگرند و تمایل دارند با آنها برخورد محترمانه و مشارکت جویانه گردد. خصوصا بشر فرهیخته و متخصص قرن بیستم خواستار این حق می باشد که «نظر» من را گوش کنید، من هم نظر دارم» مشارکت کارکنان در مدیریت به این خواسته انسانی پاسخ مثبت می دهد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلی

هدف اصلی تخقیق مطالعه تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای  مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران می باشد.

1-4-2- اهداف فرعی تخقیق

الف- مطالعه ارتباط استقرار نظام پیشنهادات با کارآمدی نیروی انسانی در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

ب- مطالعه ارتباط استقرار نظام پیشنهادات با کارآمدی مدیریت در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

ج- مطالعه ارتباط استقرار نظام پیشنهادات با کارآمدی سازمان (ساختار و نظام اداری) فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

د- مطالعه ارتباط  استقرار نظام پیشنهادات با کیفیت خدمات سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

و در پایان پیشنهاداتی در پیشبرد اهداف پژوهش ارایه نمایم .

1-5-  سؤالات پژوهش

1-5-1- سوال اصلی پژوهش

تاثیراستقرار نظام پیشنهادات درپاسخگویی حرفه ای  مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران چگونه می باشد؟.

1-5-2- سوالات فرعی

♦- آیا بین استقرار نظام پیشنهادات و کارآمدی نیروی انسانی در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران ارتباط هست؟

♦- آیابین استقرار نظام پیشنهادات و کارآمدی مدیریت در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران ارتباط هست؟

♦- آیا بین استقرار نظام پیشنهادات و کارآمدی سازمان (ساختار و نظام اداری) فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران ارتباط هست؟

♦- آیابین استقرار نظام پیشنهادات و کیفیت خدمات سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران ارتباط هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اورژانس  با فرمت ورد