دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اورژانس

قسمتی از متن پایان نامه :

چگونگی پروراندن ایده ها

بعد از مسئله یابی و ادراک مسائل سطحی ، لازم می باشد به علت به وجودآمدن آنها فکر کنیم تا بتوانیم به مسائل واقعی دست پیدا کنیم . اگر تنها به مسائل سطحی توجه کنیم ممکن می باشد توجه ما از علت اصلی مسائل منحرف گردد. وقتی مسائل واقعی مشخص گردید ، بایستی در مورد چگونگی حل آن بیندیشیم . در این مرحله مهمترین موضوع این می باشد که فقط به ارائه یک ایده اکتفا نکنیم ، بلکه هر چه بیشتر بتوانیم زوایای مختلفی را کشف کنیم . هیچگاه نباید فکر کنیم که یک ایده کافی می باشد . ایده ها بایستی از زوایای مختلف مورد مطالعه قرار گیرند و هر چه بیشتر نقطه نظرات مختلفی را به دست آوریم ، امکان بهتری برای یافتن راه حل مناسب وجود خواهد داشت .

2-2-11-4-.تأثیر حمایتی شورای پیشنهادها

این اشتباه می باشد که فکر کنیم نظام پیشنهادها بطور خودکار بعد از استقرار پیش خواهد رفت . تأثیر حمایتی و هدایتی مدیران و شوراهای پذیرش پیشنهادها می تواند در ایجاد محیط خلاق بسیار تعیین کننده باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

خلاقیت با ساختن و یافتن فکرهای جدید و نوع آوری در کاربرد فکرها سروکار دارد. هر انسانی از استعداد خلاقیت برخوردار می باشد ، اما در ظهور خلاقیت موانعی هست از آن جمله می توان به :

1- عدم اعتماد به نفس2-ترس از انتقاد و شکست3- تمایل به همرنگی و همگونی4- عدم تمرکز ذهنی تصریح نمود.

آزاد ساختن توان خلاقیت و به کارگیری فکرهای نو ، در گرو پیروزی بر موانع مذکور می باشد . خلاقیت فردی را می توان با مشاوره و هدایت نیز تقویت نمود. پس اعضای شورای پذیرش و مطالعه پیشنهادها از طریق هدایت و ارشاد کارکنان می توانند باعث شکوفایی خلاقیت شوند. این امر ممکن می باشد به طرق مختلفی شکل بگیرد. کارمندی که پیشنهادی به شورا ارائه می دهد ممکن می باشد همه جوانب امر را مورد لحاظ قرار نداده باشد، صرف رد پیشنهاد یعنی کشتن روحیه خلاقیت در افراد. دعوت از چنین افرادی به شورا و توجه دادن آنها به ابعاد دیگر مسئله ، فکر آنها را به فعالیت وا می دارد. سئوالات و پیشنهادات مطرح شده در جمع ، توجه هر شرکت کننده را به سوی فرایند خلاقیت هدایت می کند و این آگاهی را به وی می دهد که با مطالعه مسئله از دیدگاه های گوناگون می تواند به افکار جدیدی دست یابد.

مطالعه پیشنهادها بایستی هر پیشنهادی که مبتنی بر تغییر شرایط موجود باشد استقبال کنند. برخورد تبعیض آمیز با پیشنهاد دهندگان به آنها می فهماند که دیگر از این نوع پیشنهادها ندهند. و بهتر می باشد افکارشان را نزد خودشان نگه دارند. این به آن معنی نیست که هر فکر خلاقی بایستی مورد قبول شورا قرار گیرد و توسط سازمان به کار گرفته گردد، بلکه بدین معنی می باشد که هر فکری بایستی بطور جدی مورد دقت و تحلیل قرار گیرد و در صورت رد آن بدقت برای پیشنهاد دهنده تشریح گردد. چه به صورت مکتوب و چه شفاهی . لذا اظهاراتی نظیر هیچگاه ممکن نمی باشد یا ما این فکر را قبلآ آزمایش کردیم و موفق نبود کافی نیست . اینگونه اظهارات دلیل بر آن می باشد که شورا به گونه جدی به پیشنهاد توجه نکرده می باشد . (محرم زاده ومهری ،102:1385)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلی

هدف اصلی تخقیق مطالعه تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای  مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران می باشد.

1-4-2- اهداف فرعی تخقیق

الف- مطالعه ارتباط استقرار نظام پیشنهادات با کارآمدی نیروی انسانی در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

ب- مطالعه ارتباط استقرار نظام پیشنهادات با کارآمدی مدیریت در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

ج- مطالعه ارتباط استقرار نظام پیشنهادات با کارآمدی سازمان (ساختار و نظام اداری) فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

د- مطالعه ارتباط  استقرار نظام پیشنهادات با کیفیت خدمات سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

و در پایان پیشنهاداتی در پیشبرد اهداف پژوهش ارایه نمایم .

1-5-  سؤالات پژوهش

1-5-1- سوال اصلی پژوهش

تاثیراستقرار نظام پیشنهادات درپاسخگویی حرفه ای  مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران چگونه می باشد؟.

1-5-2- سوالات فرعی

♦- آیا بین استقرار نظام پیشنهادات و کارآمدی نیروی انسانی در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران ارتباط هست؟

♦- آیابین استقرار نظام پیشنهادات و کارآمدی مدیریت در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران ارتباط هست؟

♦- آیا بین استقرار نظام پیشنهادات و کارآمدی سازمان (ساختار و نظام اداری) فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران ارتباط هست؟

♦- آیابین استقرار نظام پیشنهادات و کیفیت خدمات سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران ارتباط هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اورژانس  با فرمت ورد