متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر توانمندسازی منابع انسانی بر عملکرد سازمان

قسمتی از متن پایان نامه :

استراتژی افزایش آگاهی جمعی از طریق داستان گویی

هرگاه کارکنان مسئولیت حل معضلات خود را بر عهده گیرند، مستعد کوشش در جهت بهبود زندگی فردی و سازمانی خود هستند. رویکرد داستان گویی به عنوان عامل ضروری توانمندسازی موجب تقویت کوشش‌‌های مبتنی بر همکاری می گردد.

راپاپورت (1995) بحث می کند که وقتی افراد قصه همکاری خود را کشف و یا خلق می‌کنند و یا انعکاس می‌دهند در حقیقت داستان زندگی خودشان را در سازمان به شیوه‌‌های مثبت اظهار می‌کنند. ˝ پذیرش تبیین کارکنان از معضلات و شناسایی توانایی‌هایشان از عناصر مهم رویکرد توانمندسازی در اقدام می باشد. کارکنان از طریق مشارکت در گروه‌‌های کوچک به تبیین داستان فردی خود در ارتباط با وظایفشان و یا تجربیاتشان که در هر ماه برای آنها اتفاق افتاده می باشد می‌پردازند و از این طریق درمورد مسائل و معضلات خودشان به تفکر و گفتگو می‌پردازند، مسئولیت حل معضلات خود را به عهده می‌گیرند و در نتیجه مستعد کوشش در جهت بهبود زندگی فردی و سازمانی خود می شوند.

2- استراتژی آموزش مهارت‌‌های حل مسئله

مهارت‌‌های حل مسئله می‌تواند، برای توانمندسازی کارکنان در سطح فردی، بین فردی و گروهی، به عنوان یک گام ضروری برای تغییر جایگاه نامطلوب، در نظر گرفته گردد. در این استراتژی، کارکنان معضلات خود را براساس محتوای داستانهایی که در یک محیط همکارانه شکل دادند شناسایی و حل می‌کنند. در این حالت گروه آغاز اهداف حل مسئله را اختصار‌بندی می کند.

برای رسیدن به اهداف حل مسئله، این مراحل قابل پیگیری می باشد: شناسایی مشکل، انتخاب یکی از معضلات مهم، انتخاب هدف برای حل مسئله، تفکر خلاق در جهت حل مسئله، تحقق اهداف و شناسایی منابع، به مقصود کمک به تحقق هدف می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

در پژوهش حاضر به مطالعه تاثیر توانمندسازی منابع انسانی بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران پرداخته می گردد. بر این اساس اهداف اصلی و فرعی پژوهش حاضر مطابق آن چیز که که در مدل مفهومی هم آمده می باشد بدین تبیین خواهد بود:

1-4-1- هدف اصلی پژوهش

مطالعه تاثیر توانمندسازی منابع انسانی بر عملکرد سازمان شعب شمال بانک سامان استان تهران

1-4-2- اهداف فرعی پژوهش:

مطالعه تاثیر دانش و مهارت کارکنان بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران

مطالعه تاثیر اعتماد کارکنان بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران

مطالعه تاثیر ارتباطات کارکنان بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران

مطالعه تاثیر انگیزه کارکنان بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران

1-5- سوالات / فرضیه‌‌های پژوهش

1-5-1- سوالات پژوهش

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • آیا توانمندسازی منابع انسانی بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران تاثیر دارد؟
  • آیا دانش و مهارت کارکنان بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران تاثیر دارد؟
  • آیا اعتماد بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران تاثیر دارد؟
  • آیا ارتباطات بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران تاثیر دارد؟
  • آیا انگیزه بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران تاثیر دارد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر توانمندسازی منابع انسانی بر عملکرد سازمان  با فرمت ورد