دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر ارتباطات درون سازمانی بر واکنش کارکنان به تغییر سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

روش گردآوری داده­ها و ابزار جمع آوری داده­ها

از روش کتابخانه­ای برای استخراج مطالب بهره گیری شده و از روش میدانی جهت جمع­آوری داده­های آماری از نمونه مورد مطالعه بهره گیری شده می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات در روش کتابخانه­ای فیش برداری و در روش میدانی، پرسشنامه می­باشد. پرسشنامه پژوهش از مطالعات گذشته استخراج شده و مورد بهره گیری قرار می­گیرد.

1-9-  جامعه آماری و روش نمونه گیری وحجم نمونه

جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان اداره کل اموزش و پرورش استان البرز می باشد که بر اساس استعلام از واحد مربوطه تعداد کل کارکنان برابر با 600 نفر می باشند. جهت تعیین حجم نمونه از جدول مورگان و همکاران بهره گیری شده می باشد. که بر اساس جدول نامبرده تعداد افراد نمونه 234 نفر انتخاب شده می باشد. بعد از انتخاب نمونه جهت توزیع پرسشنامه ها، از روش نمونه گیری تصادفی بهره گیری شده می باشد.

1-10-  قلمرو پژوهش

1-10-1- قلمرو موضوعی

قلمرو موضوعی پژوهش حاضر حوزه مدیریت منابع انسانی می باشد.

1-10-2-قلمرو مکانی

قلمرو مکانی اداره کل آموزش و پرورش استان البرز می باشد.

1-10-3- قلمرو زمانی

پژوهش حاضر اردیبهشت ماه 93 شروع و شهریور ماه 93 پایان یافته می باشد.

1-11- روش و ابزار تحلیل

برای تحلیل داده ها از روشهای آماری پارامتریک و ناپارامتریک بهره گیری شده می باشد. در این پژوهش به مقصود توصیف داده ها از آمار توصیفی و به مقصود تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش از آمار استنباطی و از روش مدل یابی معادلات ساختاری بهره گیری شده می باشد. برای این مقصود از دو نرم افزار Spss  و Amos بهره گیری می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-3-1- هدف آرمانی

ارتقاء عملکرد و تاثیر سازمانی اداره کل آموزش و پرورش بواسطه کنترل مقاومت کارکنان در برابر تغییرات سازمانی

1-3-2-هدف کلی(اصلی)

تعیین اندازه تاثیر ارتباطات درون سازمانی بر واکنش کارکنان در برابر تغییر در اداره کل آموزش و پرورش استان البرز

1-3-3- اهداف ویژه

  1. تعیین اندازه تاثیر ارتباط درون سازمانی بر واکنش کارکنان در برابر تغییر سازمانی،
  2. تعیین اندازه تاثیر مشارکت سازمانی بر واکنش کارکنان در برابر تغییر سازمانی،
  3. تعیین اندازه تاثیر هماهنگی سازمانی بر واکنش کارکنان در برابر تغییر،
  4. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  5. تعیین اندازه ارتباطات بر واکنش کارکنان در برابر تغییر سازمانی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر ارتباطات درون سازمانی بر واکنش کارکنان به تغییر سازمانی  با فرمت ورد