پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر تأمین مالی به هنگام برعملکرد اجرائی طرح های بزرگ برق آبی کشور در شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

فرضیه‌های پژوهش :

فرضیه‌ اصلی :

  • تأمین مالی به‌هنگام بر عملکرد اجرایی طرح‌های بزرگ برق‌آبی کشور تأثیر دارد.

فرضیه‌های فرعی :

  • اعتبارات بودجه‌ای بر عملکرد طرح‌های اجرایی تأثیر دارد.
  • کمک‌های به‌هنگام دولت بر عملکرد طرح‌های اجرایی تأثیر دارد.
  • تسهیلات بانکی به‌هنگام بر عملکرد طرح‌های اجرایی تأثیر دارد.
  • توزیع اوراق مشارکت به‌موقع بر عملکرد طرح‌های اجرایی تأثیر دارد.
  • فاینانس خارجی به‌موقع بر عملکرد طرح‌های اجرایی تأثیر دارد.
  • مشارکت به‌موقع می‌تواند بر عملکرد طرح‌های بزرگ تأثیر داشته باشد.

 

روش ‌پژوهش :

این پژوهش از نظر ماهیت توصیفی _ پیمایشی می باشد زیرا با گردآوری داده ها آن ها را با مطالعه اسناد و مدارک تحلیل می کند. از نظر هدف کاربردی می‌باشد زیرا با بهره گیری از نتایج حاصل می‌خواهد بدون لحاظ کردن دیدگاه محقق معضل مهمی‌را از نظر تأمین مالی طرح‌های انجام شده وپیشرفت فیزیکی طرح های برق آبی اجراء شده و در دست اجراء حل کند.

اطلاعات و داده‌های پژوهش به روش تاریخی با بهره گیری از کتابخانه و اطلاعات منتشرشده از سوی وزارت نیرو و شرکت های تابعه و مقاله های موجود و آمارهای منتشرشده از سوی بازار برق به دست خواهد آمد. همچنین از ترازنامه انرژی سال90 (وزارت نیرو) و مرکز آمار ایران و شرکت‌توسعه‌منابع‌آب‌و‌‌نیروی‌ایران بهره گیری خواهد گردید. [i]

همچنین از قیمت های جهانی سوخت (سوخت‌های فسیلی) و برابری آن با تولید برق نیز بهره گیری خواهد گردید  تا صرفه‌جویی حاصل از تولید نیروگاه های تجدید‌پذیر در این صنعت به‌دست آید.

 قلمرو پژوهش (موضوعی- زمانی – مکانی)

موضوع : مدیریت مالی

زمان: فیمابین سال‌های 1369- 1391

مکان: وزارت نیرو- طرح های تملّک دارائی‌های‌سرمایه ای – نیروگاه های  برق آبی کشور– حوزه آبگیرخلیج فارس غرب وجنوب غرب کشور

جامعه‌آماری :

وزارت نیرو- طرح‌های تملّک دارائی‌های‌سرمایه‌ای بهره‌برداری شده ودرحال اجراء شامل سد و نیروگاه رودبار لرستان، سد و نیروگاه گتوند علیا، سد و نیروگاه مسجد سلیمان، سد و نیروگاه کارون3، سد و نیروگاه کارون4، سد و نیروگاه سیمره، سد و نیروگاه ژاوه، سد و نیروگاه داریان

روش محاسبه تعداد نمونه :

ازمیان طرح‌های مورداجراء توسط شرکت‌توسعه‌منابع‌آب‌و‌نیروی‌ایران  طرح‌هایی انتخاب خواهد گردید که جزء سدهای بزرگ محسوب می شوند و به اتمام رسیده ویا در شرف اتمام باشد به‌‌طوری‌که ازمیان طرح های بهره‌برداری شده 4 مورد و طرح‌های درحال اتمام 4 طرح برگزیده می شوند.

[i]  وزارت نیرو ، معاونت امور برق و انرژى دفتر برنامه ریزى کلان برق و انرژى.”ترازنامه انرژی” ،1392 ،

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

  1. I. اهداف اصلی:
  2. تعیین تأثیرتأمین مالی به هنگام ، برعملکرد اجرایی طرح های عمرانی درحوزه های جغرافیایی مختلف(غرب وجنوب غرب کشور)
  3. تعیین تأثیرطولانی شدن طرح برمنافع پیش بینی شده.
  4. شناسایی روش های تأمین منابع مالی به‌هنگام درطرح های عمرانی
  5. II. اهداف فرعی:
  6. اولویت بندی طرح‌ها براساس بازده سرمایه وهدایت منابع مالی درجهت تسریع دراتمام طرح‌های ناتمام
  7. شناسایی روش مناسب (بهینه) جهت ارائه پیشنهاد بهترین روش تأمین منابع مالی جهت انجام واجرای طرح های عمرانی به سازمان .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر تأمین مالی به هنگام برعملکرد اجرائی طرح های بزرگ برق آبی کشور در شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران  با فرمت ورد