دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر ارتباطات درون سازمانی بر واکنش کارکنان به تغییر سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

تعریف نظری و عملیاتی متغیرها

1-12-1- تعاریف نظری

ارتباطات درون سازمانی: فرآیندی که در آن اطلاعات قابل فهم، توسط دو یا چند نفر، با هدف ایجاد انگیزه یا تأثیر بر روی رفتار، رد و بدل می گردد(بالارد و سیبولد[1]، 2004: 38)

هماهنگی: هماهنگی عبارت می باشد از فرایند همسو کردن همه قسمتهای سازمان به گونه ای که تصمیمات، وظایف ، فعالیتها و تخصص همه کارکنان و گروهها برای نایل آمدن به اهداف از قبل تعیین شده در حداکثر مطلوبیت ممکن ترکیب و همسو گردد(آلنا و همکاران[2]، 2007: 124)

مقاومت در برابر تغییر: مقاومت در برابر تغییر یک پاسخ احساسی-رفتاری به تهدیدهای خیالی یا واقعی، نسبت به یک کار جاری تثبیت شده می باشد. هر قدر هم یک برنامه تغییر پیشنهادی از نظر فنی یا اداری کامل باشد افراد سازمان هستند که آن را به اجرا در می آورند یا مانع اجرای آن می شوند(رضائیان، 1384: 458)

واکنش احساسی مثبت: حالتی که فرد در برابر تغییرات سازمانی رفتارهایی از قبیل: احساس خوشحالی، آسوده، هیجان زده و امیدوار از خود نشان می دهد(تانگ و گائو، 2012: 100).

واکنش احساسی منفی: حالتی که فرد در برابر تغییرات سازمانی رفتارهایی از قبیل: ناراحتی، خشم، ترس و بیزاری از خود نشان می دهد(تانگ و گائو، 2012: 101).

قصد مثبت: حالتی که افراد سازمان در آن دیگران را درمورد تغییرات سازمانی راهنمایی، تشویق و کمک
می کنند(تانگ و گائو، 2012: 104).

قصد منفی: حالتی که افراد سازمان در آن دیگران را درمورد تغییرات سازمانی به عدم همکاری، مشارکت و کمک به تغییرات دعوت می کنند(تانگ و گائو، 2012: 104).

واکنش شناختی: باورها و دیدگاههایی که افراد در مورد خروجی تغییر سازمانی برای خود بواسطه اعمال تغییرات در سازمان متصور می شوند مانند: ادامه کار در سازمان، بهبود عملکرد واحد کاری، افزایش رضایت شغلی و…(تانگ و گائو، 2012: 104).

[1] . Ballard and Seibold

[2] . Allena et a

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-3-1- هدف آرمانی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ارتقاء عملکرد و تاثیر سازمانی اداره کل آموزش و پرورش بواسطه کنترل مقاومت کارکنان در برابر تغییرات سازمانی

1-3-2-هدف کلی(اصلی)

تعیین اندازه تاثیر ارتباطات درون سازمانی بر واکنش کارکنان در برابر تغییر در اداره کل آموزش و پرورش استان البرز

1-3-3- اهداف ویژه

  1. تعیین اندازه تاثیر ارتباط درون سازمانی بر واکنش کارکنان در برابر تغییر سازمانی،
  2. تعیین اندازه تاثیر مشارکت سازمانی بر واکنش کارکنان در برابر تغییر سازمانی،
  3. تعیین اندازه تاثیر هماهنگی سازمانی بر واکنش کارکنان در برابر تغییر،
  4. تعیین اندازه ارتباطات بر واکنش کارکنان در برابر تغییر سازمانی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر ارتباطات درون سازمانی بر واکنش کارکنان به تغییر سازمانی  با فرمت ورد