دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اورژانس

قسمتی از متن پایان نامه :

ایجاد اعتقاد راسخ در مدیر ارشد ( از طریق ایجاد احساس نیاز در مدیر عامل و مدیران ارشد سازمان بهره وری و زیر سیستمهای آن مانند نظام هایی هستند که بایستی برای پیاده سازی آنها طرفداری همه جانبه مدیر عامل و مدیران ارشد را جلب نمود و اعتقاد به آنها را در ایشان به وجودآورد. آموزش صحیح و توجیه این مدیران ، اولین قدمی می باشد که بایستی با استواری برداشته گردد.

در صورتیکه تشکیلات نظام پیشنهادها مستقیمآ زیر نظر مدیر عامل قرار گیرد، اولین پیروزی در جلب طرفداری مدیریت ارشد سازمان محقق می گردد.

2-2-9-2-3-ایجاد شرایط وبستر مناسب جهت اجرای نظام پیشنهادها

الف-آموزش مدیران ارشد

موفقعیت در تسری نظام و جلب مشارکت سایر کارکنان در آن حوزه از طریق آموزش مدیر ارشد میسّر می باشد. از طرفی دیگر مدیران ارشد با مدیر سازمان بی واسطه در ارتباط هستند و می توانند معضلات و موانع نظام را مطرح نموده و برای بر طرف کردن آنها طرفداری مدیر سازمان را نیز جلب نمایند.

ب-آموزش مدیران و سرپرستان برای پیاده سازی نظام پیشنهادها

مدیران و سرپرستان بایستی توجیه شوند که با برقراری نظام پیشنهادها ، می توان آراءو نظرات کارکنان را در اتخاذ تصمیماتی که حال و آینده سازمان را تعیین می نماید، جمع آوری نموده و از آنها بهره گیری نمود.

ج- آموزش عمومی و آگاهی کارکنان نسبت به فواید مشارکت و تأثیر آنان در نظام پیشنهادها

از آنجایی که کارکنان پیش روی ایده بهبود بهره وری و اندازه گیری آن مقاومت می کنند، لازم می باشد که تعهد آنها را نسبت به بهبود و اندازه گیری بهره وری ، از طریق به کارگیری آنها در این فرآیندها جلب نمود.

2-2-9-2-4-سازماندهی اجرای نظام پیشنهادات

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تهیه آیین نامه و دستور العملهای اجرایی نظام پیشنهادها

برای اجرای اصولی هر نظامی بایستی یک سری مقدمات مهیا گردد و سپس با در نظر گرفتن شرایط و بازخوردها و رعایت یکسری ملاحظات ،روش اجرایی را برای پیاده سازی و استقرار نظام تدوین نمود.این روش بیانگر حدود کاربرد ،مسوولیتها ساختار سازمانی نظام،وظایف واحدهای سازمانی نسبت به نظام  ،روشهای اجرای نظام ،نحوه گردش اطلاعات میان واحدهای سازمانی و… می باشد.و موارد زیر بایستی در آیین نامه مورد توجه قرار گیرد که شامل

1- اهداف

2- لزوم

3- ساختار ،سازمان و ارکان تشکیلاتی

4- شرایط و چگونگی پیشنهادها

5-روش اجرا و گردش کار نظام پیشنهادها

6- ارزشیابی پیشنهاد و نحوه محاسبه و پرداخت پاداش

7- نحوه قدردانی از کارشناسان و مطالعه کنندگان و مجریان پیشنهادها

مدیر ارشد اجرایی

نمودار شماره 2-2-2- ارکان و تشکیلات مناسب برای استقرار نظام پیشنهادها (شیخ محمدی و زواره 119،1380)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلی

هدف اصلی تخقیق مطالعه تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای  مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران می باشد.

1-4-2- اهداف فرعی تخقیق

الف- مطالعه ارتباط استقرار نظام پیشنهادات با کارآمدی نیروی انسانی در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

ب- مطالعه ارتباط استقرار نظام پیشنهادات با کارآمدی مدیریت در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

ج- مطالعه ارتباط استقرار نظام پیشنهادات با کارآمدی سازمان (ساختار و نظام اداری) فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

د- مطالعه ارتباط  استقرار نظام پیشنهادات با کیفیت خدمات سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

و در پایان پیشنهاداتی در پیشبرد اهداف پژوهش ارایه نمایم .

1-5-  سؤالات پژوهش

1-5-1- سوال اصلی پژوهش

تاثیراستقرار نظام پیشنهادات درپاسخگویی حرفه ای  مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران چگونه می باشد؟.

1-5-2- سوالات فرعی

♦- آیا بین استقرار نظام پیشنهادات و کارآمدی نیروی انسانی در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران ارتباط هست؟

♦- آیابین استقرار نظام پیشنهادات و کارآمدی مدیریت در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران ارتباط هست؟

♦- آیا بین استقرار نظام پیشنهادات و کارآمدی سازمان (ساختار و نظام اداری) فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران ارتباط هست؟

♦- آیابین استقرار نظام پیشنهادات و کیفیت خدمات سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران ارتباط هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اورژانس  با فرمت ورد