پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تأثیر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان با در نظر گرفتن اثر تعدیل گر سرمایه های اجتماعی

قسمتی از متن پایان نامه :

) اهداف پژوهش

1-4-1) اهداف اصلی و فرعی پژوهش

 • هدف اصلی 1 : تعیین اثر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد
 • هدف فرعی 1-1: تعیین تأثیر اشتراک بهترین تجربیات بر ترویج ایده در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد
 • هدف فرعی 1-2: تعیین تأثیر اشتراک خطاها و اشتباهات بر ترویج ایده در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد
 • هدف اصلی 2 : تعیین اثر تعدیل کننده سرمایه ­اجتماعی بر ارتباط بین اشتراک دانش و رفتار نوآورانه کارکنان در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد
 • هدف فرعی 2-1: تعیین اثر تعدیل کننده سرمایه ­اجتماعی ارتباط­ای بر ارتباط بین اشتراک بهترین تجربیات و ترویج ایده در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد
 • هدف فرعی 2-2: تعیین اثر تعدیل کننده سرمایه ­اجتماعی ساختاری بر ارتباط بین اشتراک بهترین تجربیات و ترویج ایده در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد
 • هدف فرعی 2-3 :تعیین اثر تعدیل کننده سرمایه ­اجتماعی ارتباط­ای بر ارتباط بین اشتراک خطاها و اشتباهات و ترویج ایده در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد
 • هدف فرعی 2-4: تعیین اثر تعدیل کننده سرمایه ­اجتماعی ساختاری بر ارتباط بین اشتراک خطاها و اشتباهات و ترویج ایده در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد

1-5) فرضیه‌های پژوهش

فرضیه اصلی1 : اشتراک دانش اثر مثبت و معنی­داری بر رفتار نوآورانه کارکنان در شرکت مهندسی مشاور طوس­آب دارد.

فرضیه فرعی 1-1) اشتراک بهترین تجربیات اثر مثبت و معنی­داری بر ترویج ایده در شرکت مهندسی مشاور طوس آب دارد.

فرضیه فرعی 1-2) اشتراک خطاها و اشتباهات  اثر مثبت و معنی­داری بر ترویج ایده در شرکت مهندسی مشاور طوس آب دارد.

فرضیه اصلی 2 : سرمایه اجتماعی ارتباط بین اشتراک دانش و رفتار نوآورانه کارکنان را در شرکت مهندسی  مشاور طوس آب تعدیل می­کند.

فرضیه فرعی 2-1) سرمایه اجتماعی ارتباط­ای اثر اشتراک بهترین تجربیات بر ترویج ایده در شرکت مهندسی مشاور طوس آب را تعدیل می­کند.

فرضیه فرعی 2-2) سرمایه اجتماعی ساختاری اثر اشتراک بهترین تجربیات بر ترویج ایده در شرکت مهندسی مشاور طوس آب را تعدیل می­کند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فرضیه فرعی 2-3) سرمایه اجتماعی ارتباط­ای اثر اشتراک خطاها و اشتباهات بر ترویج ایده در شرکت مهندسی مشاور طوس آب را تعدیل می­کند.

فرضیه فرعی 2-4) سرمایه اجتماعی ساختاری اثر اشتراک خطاها و اشتباهات بر ترویج ایده در شرکت مهندسی مشاور طوس آب را تعدیل می­کند

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1) اهداف اصلی و فرعی پژوهش

 • هدف اصلی 1 : تعیین اثر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد
 • هدف فرعی 1-1: تعیین تأثیر اشتراک بهترین تجربیات بر ترویج ایده در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد
 • هدف فرعی 1-2: تعیین تأثیر اشتراک خطاها و اشتباهات بر ترویج ایده در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد
 • هدف اصلی 2 : تعیین اثر تعدیل کننده سرمایه ­اجتماعی بر ارتباط بین اشتراک دانش و رفتار نوآورانه کارکنان در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد
 • هدف فرعی 2-1: تعیین اثر تعدیل کننده سرمایه ­اجتماعی ارتباط­ای بر ارتباط بین اشتراک بهترین تجربیات و ترویج ایده در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد
 • هدف فرعی 2-2: تعیین اثر تعدیل کننده سرمایه ­اجتماعی ساختاری بر ارتباط بین اشتراک بهترین تجربیات و ترویج ایده در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد
 • هدف فرعی 2-3 :تعیین اثر تعدیل کننده سرمایه ­اجتماعی ارتباط­ای بر ارتباط بین اشتراک خطاها و اشتباهات و ترویج ایده در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد
 • هدف فرعی 2-4: تعیین اثر تعدیل کننده سرمایه ­اجتماعی ساختاری بر ارتباط بین اشتراک خطاها و اشتباهات و ترویج ایده در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان با در نظر گرفتن اثر تعدیل گر سرمایه های اجتماعی  با فرمت ورد