پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تأثیر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان با در نظر گرفتن اثر تعدیل گر سرمایه های اجتماعی

قسمتی از متن پایان نامه :

) رفتارهای اشتراک دانش

در این پژوهش دو نوع از رفتارهای اشتراک دانش یعنی اشتراک بهترین تجربیات و اشتراک خطاها (Mura et al, 2013) مشخص شده می باشد. مطالعات گذشته این ایده را پشتیبانی می­کنند که اشتراک بهترین تجربیات و خطاها رفتارهای متفاوتی هستند که تحت شرایط متفاوت به وجودآمده و می­توانند منافع متفاوتی برای دریافت­کنندگان دانش ایجاد کنند(Riege, 2007; Wang & Noe, 2010). دو رفتار اشتراک دانش، یعنی اشتراک بهترین شیوه‌ها و اشتراک اشتباهات از هم تفکیک شده می باشد و میزانی که افراد متخصص بهترین شیوه‌ها و اشتباهات را با همکاران خود به اشتراک می‌گذارند را نمایش می‌دهد.

تعریف عملیاتی اشتراک بهترین تجربیات در این پژوهش: کارمندی دارای رفتار اشتراک دانش در بعد اشتراک بهترین تجربیات  می باشد که زمان زیادی را برای انتقال اطلاعات درمورد بهترین شیوه‌های انجام کار به همکارانش صرف می کند؛ به محض این که بهترین شیوه انجام یک کار را متوجه گردید فورا همکاران خود را در جریان آن قرار می‌دهد؛ در بیشتر وقت‌ها بهترین شیوه‌های انجام کار را در برخوردها و ارتباطات غیر رسمی ‌با همکاران در میان می‌گذارد؛ و زمانی که همکاران وی در خصوص بهترین شیوه‌های انجام کار از او سوال می­کنند به سرعت به آن‌ها پاسخ می‌دهد. در پژوهش حاضر، این متغیر بر این اساس که به چه اندازه، کارمند بهترین شیوه‌های انجام کارها را که به تجربه از یا از طریق آموختن دریافته، با همکارانش به اشتراک می‌گذارد، سنجیده می گردد.

تعریف عملیاتی رفتار بعد اشتراک اشتباهات اشتراک دانش:  کارمندی دارای رفتار اشتراک دانش در بعد اشتراک اشتباهات می باشد که اغلب خطاها و اشتباهات کاری روزانه خود را با همکاران در میان می­گذارد؛ تجربیات حاصله از اشتباهات کاری خود را در جلسات، به اشتراک می‌گذارد؛ مشکلی با این مساله که همکاران را در جریان اشتباهات کاری خود قرار دهد ندارد؛ و اشتباهات خود را از طریق تعاملات و ارتباطات غیر رسمی ‌با همکاران، در میان می‌گذارد. لذا، این متغیر بر اساس میزانی که کارمند، تجربیات به دست آمده از اشتباهات و خطاهای کاری خود را با سایر همکاران در میان می‌گذارد، سنجش می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1) اهداف اصلی و فرعی پژوهش

  • هدف اصلی 1 : تعیین اثر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد
  • هدف فرعی 1-1: تعیین تأثیر اشتراک بهترین تجربیات بر ترویج ایده در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد
  • هدف فرعی 1-2: تعیین تأثیر اشتراک خطاها و اشتباهات بر ترویج ایده در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد
  • هدف اصلی 2 : تعیین اثر تعدیل کننده سرمایه ­اجتماعی بر ارتباط بین اشتراک دانش و رفتار نوآورانه کارکنان در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد
  • هدف فرعی 2-1: تعیین اثر تعدیل کننده سرمایه ­اجتماعی ارتباط­ای بر ارتباط بین اشتراک بهترین تجربیات و ترویج ایده در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • هدف فرعی 2-2: تعیین اثر تعدیل کننده سرمایه ­اجتماعی ساختاری بر ارتباط بین اشتراک بهترین تجربیات و ترویج ایده در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد
  • هدف فرعی 2-3 :تعیین اثر تعدیل کننده سرمایه ­اجتماعی ارتباط­ای بر ارتباط بین اشتراک خطاها و اشتباهات و ترویج ایده در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد
  • هدف فرعی 2-4: تعیین اثر تعدیل کننده سرمایه ­اجتماعی ساختاری بر ارتباط بین اشتراک خطاها و اشتباهات و ترویج ایده در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان با در نظر گرفتن اثر تعدیل گر سرمایه های اجتماعی  با فرمت ورد