دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اورژانس

قسمتی از متن پایان نامه :

-. تقویت بنیان اعتماد به نفس: بى گمان، از هدف ها و انگیزه هاى مشورت اهل بیت علیهم السلام با یاران خویش، رشد و بالندگى شخصیت آنها و ایجاد یا تقویت حس اعتماد به نفس در آنان بوده می باشد. تا بدین وسیله آنها را ازتوانایى درونى شان آگاه سازند و به بهره گیرى از آنان فراخوانند.پیشوایان دین بر اثر هم فکرى و رایزنى با پیروانشان، ذهن آنان را از ایستایى، پس روى و رخوت مى رهاندند و بر گستره اندیشه و عقل شان مى افزودند. »(احمدی ،64:1383)

2-1-8-عوامل اقتضایی موثر بر مدیریت مشارکتی

در تجزیه و تحلیل آثار مدیریت مشارکتی بایستی به عوامل موثر بر آن توجه داشت . حداقل سه نوع اقتضا را می توان بر شمرد که در تاثیر مدیریت مشارکتی تأثیر دارند:1- روانی 2-، ساختاری 3- محیطی

 اقتضائات روانی: شامل ارزشها ، گرایشها و انتظارات اعضا سازمان می گردد. به عنوان مثال ، ویکتور وروم در مطالعه ای دریافت که بعضی از کارکنان نمی خواهند مشارکت کنند. تحقیقات در نظام خودگردانی یوگسلاوی سابق نیز موید این مطلب می باشد. کوشش در راه تحقق مشارکت در زمانی که چنین کارکنانی نسبت قابل توجهی از جمعیت کاری را تشکیل می دهند مطمئنآ با شکست مواجه خواهد گردید.

اقتضائات ساختاری: شامل میزانی می باشد که طراحی کار، کارکنان را به یکدیگر وابسته می سازد. برای مثال ، کارگر خط مونتاژ کاملآ وابسته به کار آنانی می باشد که در مراحل  اولیه خط مونتاژ قرار دارند. وقتی کارکنان شدیدآ به کار یکدیگر وابسته باشند، مانند خط مونتاژ یا گروه کاری متقابل با یکدیگر ، تشویق کارکنان به تصمیم گیری های خود مختارانه کاملآ ضد بهره وری می باشد .

اقتضای دیگر سازمانی برای مشارکت ، جوّ و فرهنگ سازمان می باشد. شیوه مدیریت مشارکتی در سیستم چهار لیکرت بر جوّ سازمانی به عنوان اقتضایی تعیین کننده مبتنی می باشد . اگر جوّ سازمانی به گونه ای می باشد که در آن کارمند اعتماد کمی به مدیران دارد که مستبد به نظر می رسند ( و چنین نیز رفتار می کنند) ، به نظر نمی رسد مشارکت مبتنی بر مدیر – کارمند موفقیت آمیز باشد. لیکرت معتقد می باشد که در چنین شرایطی به جای اقدامات رادیکالی برای اجرای یک شبه مشارکت ، بایستی به آرامی و به تدریج حرکت نمود . با تغییر تدریجی و آهسته ، انتظارات کارکنان و جو سازمانی نیز متحول می گردد و برای روش مشارکت گروهی مورد نظر لیکرت مساعد می گردد .

سومین دسته از اقتضائات محیطی می باشد: که شامل تغییر در فن آوری ، مقررات دولتی و رقابت می گردد. در جایی که چنین تغییراتی سریع صورت می پذیرد ( یا رقابت شدید می باشد ) ، رویکرد مشارکت گروهی مناسب تر از مشارکت فردی یا گروه مدیر- کارمند می باشد . روش گروهی پاسخ سریع و متحد را سریعتر میسر می سازد، به شرطی که مدیران و اعضای گروه از مهارت لازم برای کار موًثر در موضوع برخوردار باشند. (محرم زاده ومهری ،4:1385)

2-1-9-فوایدو مزایای مدیریت مشارکتی و نظام پیشنهادها:

2-1-9-1. کارکنان را ترغیب می کند تا از دانش و آگاهی خود در زمینه بهره وری در محیط کار بهره گیری کنند و آن را از قوه به فعل در آورند.

2-1-9-2. مشارکت مثبت کارکنان را در زمینه های کاری خودشان جلب می کند و طریقه همانند سازی با عملکرد و سلامت اقتصادی شرکت را در نزد آنان ارتقاء می بخشد.

2-1-9-3. موجب رشد و شکوفایی قدرت خلاقیت کارکنان و توانایی آنها در پرداختن به هر مسأله خواهد گردید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-1-9-4. هر فرد را در بخش سازمانی خود و پیرامون فعالیتهای جاری به تفکر وا می دارد و بدیهی می باشد خود آنان به نحو مطلوبتری نسبت به حل معضلات اقدام می کنند.

2-1-9-5. نظام پیشنهادها حرکتی می باشد به سوی دستیابی جامعه به مشارکت.

2-1-9-6. زمینه ساز ایجاد تفکر خود کنترلی می باشد.

2-1-9-7. موجب ازدیاد روحیه کارکنان می گردد و شرکتی که کارکنانی با روحیه بالا داشته باشد تولید بالا دارد.

2-1-9-8- یک جریان عظیم و همه سو از ارتباطهای دو جانبه در شرکت به وجودمی آورد .

2-1-9-9. نظام پیشنهادها ساده ترین نظامی می باشد که بکمک آن آراء و نظریات کارکنان به گوش مقامهای بالای شرکت می رسد و مورد توجه قرار می گیرد.

2-1-9-10. دانسته های مدیریت را در مورد کار و تمایلات کارکنان افزایش می دهد.

2-1-9-11. مدیریت به قابلیتهای افراد پی می برد و آنهایی را که از توانایی بالا برخوردارند شناسایی می کند.

2-1-9-12. فرصت های بیشتری برای کارکنان فراهم می گردد تا خود را بهتر به سر پرستانشان بشناسانند.

2-1-9-13. یک نظام قهرمان پرور می باشد و پذیرش پیشنهادهای هر فرد او را به عنوان قهرمان مطرح می کند.

2-1-9-14. باعث ایجاد همدلی بین کارکنان و رده های مختلف سرپرستی و مدیریت می گردد. (شیخ محمدی و زواره،96:1380)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلی

هدف اصلی تخقیق مطالعه تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای  مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران می باشد.

1-4-2- اهداف فرعی تخقیق

الف- مطالعه ارتباط استقرار نظام پیشنهادات با کارآمدی نیروی انسانی در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

ب- مطالعه ارتباط استقرار نظام پیشنهادات با کارآمدی مدیریت در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

ج- مطالعه ارتباط استقرار نظام پیشنهادات با کارآمدی سازمان (ساختار و نظام اداری) فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

د- مطالعه ارتباط  استقرار نظام پیشنهادات با کیفیت خدمات سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

و در پایان پیشنهاداتی در پیشبرد اهداف پژوهش ارایه نمایم .

1-5-  سؤالات پژوهش

1-5-1- سوال اصلی پژوهش

تاثیراستقرار نظام پیشنهادات درپاسخگویی حرفه ای  مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران چگونه می باشد؟.

1-5-2- سوالات فرعی

♦- آیا بین استقرار نظام پیشنهادات و کارآمدی نیروی انسانی در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران ارتباط هست؟

♦- آیابین استقرار نظام پیشنهادات و کارآمدی مدیریت در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران ارتباط هست؟

♦- آیا بین استقرار نظام پیشنهادات و کارآمدی سازمان (ساختار و نظام اداری) فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران ارتباط هست؟

♦- آیابین استقرار نظام پیشنهادات و کیفیت خدمات سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران ارتباط هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اورژانس  با فرمت ورد