دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اورژانس

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف نظام پیشنهادات

این نظام دارای اهداف و منافع زیادی برای سازمان می باشد که در زیر به اهم آنها تصریح می گردد:

2-2-3-1- ایجاد شرایط مناسب برای کار و فعالیت ( عجین کردن و درگیر شدن کارکنان با کار).

2-2-3-2- حذف موانع درمشارکت فراگیر کارکنان.

2-2-3-3- افزایش انگیزش در کارکنان ، تشویق روحیه کاری و افزایش قابلیت حل مسأله.

2-2-3-4-. تقویت و بهبود ارتباطات کارکنان ، و سازمان و ایجاد اعتماد متقابل .

2-2-3-5-. بهبود کار سازمان ، افزایش بهره وری و کیفیت و تقلیل هزینه ها.

2-2-3-6- ارج نهادن بیشتر به شخصیت وجودی بشر ها از طریق ایجاد فضای مناسب برای بروز       خلاقیت ها .

2-2-3-7- آگاهی مدیریت ارشد از اندازه توانایی های بالفعل و بالقوه کارکنان سازمان.

بطور کلی نظام پیشنهادها ، گشودن دانشی می باشد که در صفحات ذهن ما منقوش اما مستور می باشد که با کوشش ، آن صفحه در ضمیر بشر گشوده و به صورت پیشنهاد در ذهن به تصویر در می آید. ( شیخ محمدی و زواره،94:1380)

2-2-4-ابعاد نظام پیشنهادها

نظام پیشنهادها دارای ابعاد زیر می باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-2-4-1- پیشنهادهای فردی کارکنان

2-2-4-2- پیشنهادهای گروهی کارکنان

2-2-4-3- پیشنهادگیری از مشتریان

2-2-4-4- پیشنهادگیری از پیمانکاران

52-2-4-– پیشنهادگیری از خانواده کارکنان

 

نمودار 2-2- 1- ابعاد نظام پیشنهادات ( شیخ محمدی و زواره،94:1380)

 

2-2-4-1-نظام پیشنهادهای فردی کارکنان

دراین نظام کارکنان سازمان به صورت فردی نظرات و پیشنهادهای خود را در هر موردی که بنظرشان می رسد ارایه می دهند.

عمومآ پیشنهادهای فردی کارکنان دارای محدودیتهای زیر می باشد:

الف. کیفیت پایین پیشنهادهای فردی

پیشنهادهای فردی عمومآ پیشنهادهای ساده و با کیفیت پایین هستند گرچه مواردی هم در بین پیشنهادی فردی پیدا نمود می گردد که از کیفیت نسبتآ بالایی برخوردارند.

ب. پایین بودن درصد اجرای پیشنهادهای فردی

ج. پایین بودن درصد مشارکت کارکنان در پیشنهادهای فردی

در شروع اجرای نظام پیشنهادهای فردی ( دو سال اول ) در صد کمی از کارکنان سازمان در ارایه پیشنهاد مشارکت می کنند، به مرور که پشتیبانی مدیریت در تشویق کارکنان و اجرای پیشنهادهای مصوب جدی تر می گردد درصد مشارکت کارکنان افزایش می یابد.

2-2-4-2-نظام پیشنهادهای گروهی کارکنان

به مقصود افزایش کیفیت پیشنهادها و بالا بردن در صد مشارکت کارکنان در ارایه پیشنهاد و همچنین افزایش درصد اجرای پیشنهادها توصیه می گردد بعد از گذشت حدود یکسال از استقرار نظام پیشنهادهای فردی کارکنان به گروه های بهبود کیفیت ( Quality Circles) به صورت داوطلب تشویق گردند و حداقل در6 ماهه اول تشکیل خود چهار وظیفه زیر را انجام دهند:

الف. ارایه پیشنهاد به صورت گروهی

ب. انجام کارشناسی تخصصی پیشنهادهایی که از طرف دبیرخانه نظام پیشنهادها به آنها  ارجاع می گردد.

ج. اجرای پیشنهادهای مربوط به گروه خود

د. افزایش دانش فنی و تخصصی مربوط به گروه خود

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلی

هدف اصلی تخقیق مطالعه تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای  مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران می باشد.

1-4-2- اهداف فرعی تخقیق

الف- مطالعه ارتباط استقرار نظام پیشنهادات با کارآمدی نیروی انسانی در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

ب- مطالعه ارتباط استقرار نظام پیشنهادات با کارآمدی مدیریت در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

ج- مطالعه ارتباط استقرار نظام پیشنهادات با کارآمدی سازمان (ساختار و نظام اداری) فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

د- مطالعه ارتباط  استقرار نظام پیشنهادات با کیفیت خدمات سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

و در پایان پیشنهاداتی در پیشبرد اهداف پژوهش ارایه نمایم .

1-5-  سؤالات پژوهش

1-5-1- سوال اصلی پژوهش

تاثیراستقرار نظام پیشنهادات درپاسخگویی حرفه ای  مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران چگونه می باشد؟.

1-5-2- سوالات فرعی

♦- آیا بین استقرار نظام پیشنهادات و کارآمدی نیروی انسانی در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران ارتباط هست؟

♦- آیابین استقرار نظام پیشنهادات و کارآمدی مدیریت در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران ارتباط هست؟

♦- آیا بین استقرار نظام پیشنهادات و کارآمدی سازمان (ساختار و نظام اداری) فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران ارتباط هست؟

♦- آیابین استقرار نظام پیشنهادات و کیفیت خدمات سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران ارتباط هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اورژانس  با فرمت ورد