متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر توانمندسازی منابع انسانی بر عملکرد سازمان

قسمتی از متن پایان نامه :

 

احساس شایستگی/ خود اثربخش

خوداثربخشی در حقیقت احساس افراد در توانایی انجام وظایفشان با مهارت بالاست. خودکارآمدی از نظریه شناخت اجتماعی˝ آلبرت باندورا (1997) روانشناس معروف، مشتق شده می باشد که به باورها یا

قضاوتهای فرد به توانائیهای خود در انجام وظایف و مسئولیت‌ها تصریح دارد. نظریه شناخت اجتماعی مبتنی بر الگوی علی سه حانبه رفتار، محیط و فرد می باشد. این الگو به ارتباط متقابل بین رفتار، اثرات محیطی و عوامل فردی (عوامل شناختی، عاطفی و بیولوژیک) که به ادراک فرد برای توصیف کارکردهای روانشناختی تصریح دارد، تاکید می کند. براساس این نظریه، افراد در یک نظام علیت سه جانبه بر انگیزش و رفتار خود اثر می‌گذارند (باندورا، 1997).

احساس داشتن حق انتخاب (خودسازمانی)

خودمختاری یا داشتن احساس حق انتخاب به معنی آزادی اقدام و استقلال فرد در تعیین فعالیت‌‌های لازم برای بجای آوردن وظایف شغلی تصریح دارد (توماس و ولتهاوس، 1990). پژوهش نشان می‌دهد که احساس دارا بودن حق انتخاب، با از خود بیگانگی کمتر در محیط کار، رضایت کاری بیشتر، سطوح عملکرد بالاتر، فعالیت کارآفرینانه خلاق بیشتر، سطوح درگیری شغلی بالاتر و فشار کاری کمتر همراه می باشد (ابطحی و عابسی، 1386، 88).

احساس موثر بودن (پذیرفتن شخصی نتیجه)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تاثیرگذاری یا به قول وتن و کمرون (1998) پذیرش پیامد شخصی درجه‌ای می باشد که فرد می‌تواند بر نتایج راهبردی، اداری و عملیاتی شغل اثر بگذارد. تاثیرگذاری عکس ناتوانی در تاثیر‌گذاری می باشد (اسپریتزر، 1995). گرین برگر[1] و همکارانش (1989) اظهار می‌کنند افراد توانمند احساس کنترل شخصی بر نتایج دارند. آنان بر این باورند که می‌توانند با تحت تاثیر قرار دادن محیطی که در آن کار می‌کنند یا نتایجی که حاصل می شوند، تغییر ایجاد کنند. گرین معتقد می باشد که احساس موثر بودن، عبارتست از اعتقادات فرد در یک مقطع مشخص از زمان در مورد توانایی‌اش برای ایجاد تغییر در جهت مطلوب (ابطحی و عابسی، 1386، 88).

[1]. Green Berger

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

در پژوهش حاضر به مطالعه تاثیر توانمندسازی منابع انسانی بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران پرداخته می گردد. بر این اساس اهداف اصلی و فرعی پژوهش حاضر مطابق آن چیز که که در مدل مفهومی هم آمده می باشد بدین تبیین خواهد بود:

1-4-1- هدف اصلی پژوهش

مطالعه تاثیر توانمندسازی منابع انسانی بر عملکرد سازمان شعب شمال بانک سامان استان تهران

1-4-2- اهداف فرعی پژوهش:

مطالعه تاثیر دانش و مهارت کارکنان بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران

مطالعه تاثیر اعتماد کارکنان بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران

مطالعه تاثیر ارتباطات کارکنان بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران

مطالعه تاثیر انگیزه کارکنان بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران

1-5- سوالات / فرضیه‌‌های پژوهش

1-5-1- سوالات پژوهش

  • آیا توانمندسازی منابع انسانی بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران تاثیر دارد؟
  • آیا دانش و مهارت کارکنان بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران تاثیر دارد؟
  • آیا اعتماد بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران تاثیر دارد؟
  • آیا ارتباطات بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران تاثیر دارد؟
  • آیا انگیزه بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران تاثیر دارد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر توانمندسازی منابع انسانی بر عملکرد سازمان  با فرمت ورد