دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اورژانس

قسمتی از متن پایان نامه :

بخش دوم نظام پیشنهادات

2-2-1- مقدمه

نظام پیشنهاد ها تکنیکی می باشد که می توان با بهره گیری از آن از فکر و اندیشه کارکنان برای شناسایی مسائل و حل آنها بهره جست تا به این وسیله کارکنان کلیه سطوح در امر مدیریت مشارکت داده شوند  بهره گیری درست از این ابزار ارج نهادن به ارزشهای انسانی و به یاری طلبیدن افراد برای رسیدن به اهداف مشخص و مشترک می باشد. اگربرنامه های مشارکت با در نظر داشتن شرایط فرهنگی اجتماعی حاکم بر سازمان به گونه مناسب انتخاب گردد نتایج مثبتی در بهبود شرایط خواهد داشت.این سیستم اولا صاحبان اندیشه های سازنده را به گونه یکسان و بدون در نظر داشتن جایگاه سازمانی آنها در نظام پرسنلی تشکیلات پذیرا می باشد . ثانیا اختیارات و قدرت تصمیم گیری و مسئولیت مدیریت را به هیچ وجه تضعیف و یا مخدوش نکرده وموجبات لازم برای تشویق مادی و معنوی پرسنل را در قبال عرضه کردن اندیشه های سازنده فراهم می نماید تا از خلاقیت و پویایی تفکر انسانها در جهت ساختن دنیای بهتر بهره گیری مطلوب به اقدام آید..(مقیمی،23:1385)

2-2-2-مفهوم نظام پیشنهادات

نظام پیشنهادها سیستمی می باشد که بتواند زمینه لازم را برای حضور و مشارکت فعال تمامی کارکنان از مرحله آموزش و دریافت فرمهای پیشنهاد تا اعلام نتایج نهایی و اجرای پیشنهادها، بدون پدید آمدن هیچ مانع بازدارنده ای فراهم آورد. (خاکی،46:1386)

پیشنهادات در لغت به معنی اظهار عقیده و پیشنهاد کردن آمده می باشد و نظام پیشنهادات که در مباحث مدیریت مشارکتی بکار رفته می باشد ،تکنیکی می باشد که از طریق آن می توان به یافته های ذهنی و اندیشه سرمایه های انسانی در حل مسایل و ایجاد سوًالات جدید و راه حل های بهینه ، در راستای فرهنگ تغییر و بهسازی مستمر سازمان دست پیدا نمود.

بعبارت دیگر ، نظام پیشنهادها ، فرمانبری از دانایی و بگردش انداختن اندیشه و بالاخره ترویج روحیهً مشارکت را پیدا می کند . پس نظام پیشنهادها دو ویژگی مهم را در سازمان نهادینه می کند:

-ارتقای بلوغ سازمانی و حذف ترس از محیط کار

-زدودن تفکر استبداد به رأی( شیخ محمدی و زواره، 91:1380)

2-2-3–اهداف نظام پیشنهادات

این نظام دارای اهداف و منافع زیادی برای سازمان می باشد که در زیر به اهم آنها تصریح می گردد:

2-2-3-1- ایجاد شرایط مناسب برای کار و فعالیت ( عجین کردن و درگیر شدن کارکنان با کار).

2-2-3-2- حذف موانع درمشارکت فراگیر کارکنان.

2-2-3-3- افزایش انگیزش در کارکنان ، تشویق روحیه کاری و افزایش قابلیت حل مسأله.

2-2-3-4-. تقویت و بهبود ارتباطات کارکنان ، و سازمان و ایجاد اعتماد متقابل .

2-2-3-5-. بهبود کار سازمان ، افزایش بهره وری و کیفیت و تقلیل هزینه ها.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلی

هدف اصلی تخقیق مطالعه تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای  مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران می باشد.

1-4-2- اهداف فرعی تخقیق

الف- مطالعه ارتباط استقرار نظام پیشنهادات با کارآمدی نیروی انسانی در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

ب- مطالعه ارتباط استقرار نظام پیشنهادات با کارآمدی مدیریت در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

ج- مطالعه ارتباط استقرار نظام پیشنهادات با کارآمدی سازمان (ساختار و نظام اداری) فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

د- مطالعه ارتباط  استقرار نظام پیشنهادات با کیفیت خدمات سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

و در پایان پیشنهاداتی در پیشبرد اهداف پژوهش ارایه نمایم .

1-5-  سؤالات پژوهش

1-5-1- سوال اصلی پژوهش

تاثیراستقرار نظام پیشنهادات درپاسخگویی حرفه ای  مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران چگونه می باشد؟.

1-5-2- سوالات فرعی

♦- آیا بین استقرار نظام پیشنهادات و کارآمدی نیروی انسانی در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران ارتباط هست؟

♦- آیابین استقرار نظام پیشنهادات و کارآمدی مدیریت در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران ارتباط هست؟

♦- آیا بین استقرار نظام پیشنهادات و کارآمدی سازمان (ساختار و نظام اداری) فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران ارتباط هست؟

♦- آیابین استقرار نظام پیشنهادات و کیفیت خدمات سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران ارتباط هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اورژانس  با فرمت ورد