دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اورژانس

قسمتی از متن پایان نامه :

متغیرهای پژوهش

متغیرها در پژوهش حاضر عبارتند از:نظام پیشنهادات و نظام پاسخگویی می باشد.

1-7-1-متغیر مستقل(x):

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

متغیری می باشد که تاثیر می گذارد که این پژوهش متغیر مستقل ما نظام پیشنهادات می باشد که تاثیر آن را بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای مطالعه خواهیم نمود.

1-7-2-متغیر وابسته

  • متغیری می باشد که تحت تاثیر متغیر مستقل می باشد که عبارتست از :

متغیر وابسته یا (Y) : که در این پژوهش متغیر وابسته کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای می باشد.

1-8- دامنه و قلمرو پژوهش

1-8-1- قلمرو موضوعی:قلمرو موضوعی این پژوهش مطالعه تاثیر  نظام پیشنهادها در کارآمدی نظام  پاسخگویی مرکز مدیریت حواذث و فوریتهای پزشکی اورژانس 115   مازندران  می باشد

.1-8-2- قلمرو مکانی

مکان انجام این پژوهش پایگاهای تحت کنترل مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران در شهرستانهای ساری، نکا ،قایمشهر، محمود آباد، نور، نوشهر، چالوس،عباس آباد،تنکابن،رامسر می باشد.

1-8-3- قلمرو زمانی: سال انجام پژوهش سال1390 شمسی می باشد.

1-9- تعاریف مفهومی واژه های پژوهش

1-9-1- بهره‌وری: تاثیر + کارایی = بهره‌وری

در واقع برای بهره‌ور بودن، هم اثربخشی و هم کارآیی لازم می باشد. کارآیی  نسبت محصول واقعی(یاخدمات ارائه شده) به محصول مورد انتظار می باشد، در حالیکه اثربخشی، درجه تحقق هدف‌ها در سازمان می باشد و بهره‌وری مجموع کارآیی و تاثیر را مورد نظر داردیعنی مفهوم بهره‌وری در برگیرنده دو مفهوم اثربخشی و کارآیی می باشد. ( طاهری،8:1378)

1-9-2-کارآیی:کارآیی مربوط به اجرای درست کارها در سازمان می باشد؛ یعنی تصمیماتی که با هدف کاهش هزینه‌ها، افزایش مقدار تولید و بهبود کیفیت محصول اتخاذ می شوند. ( طاهری، 9:1378)

1-9-3- (تاثیر)

در ادبیات مدیریت، اثربخشی را انجام کارهای درست تعریف کرده اند.

پیتر دراکر صاحبنظر به نام مدیریت، اثربخشی را انجام کار درست تعریف کرده می باشد. تعاریف دیگری همچون اصلاح رویه های مدیریت، کسب موفقیت، تولید ایده های جدید، تقویت ارزشهای سازمانی، تفکرگروهی، مشارکت و مواردی از این قبیل مانند تعابیری هستند که در مدیریت معادل با اثربخشی به کار می طریقه (سلطانی،39:1380)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلی

هدف اصلی تخقیق مطالعه تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای  مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران می باشد.

1-4-2- اهداف فرعی تخقیق

الف- مطالعه ارتباط استقرار نظام پیشنهادات با کارآمدی نیروی انسانی در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

ب- مطالعه ارتباط استقرار نظام پیشنهادات با کارآمدی مدیریت در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

ج- مطالعه ارتباط استقرار نظام پیشنهادات با کارآمدی سازمان (ساختار و نظام اداری) فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

د- مطالعه ارتباط  استقرار نظام پیشنهادات با کیفیت خدمات سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

و در پایان پیشنهاداتی در پیشبرد اهداف پژوهش ارایه نمایم .

1-5-  سؤالات پژوهش

1-5-1- سوال اصلی پژوهش

تاثیراستقرار نظام پیشنهادات درپاسخگویی حرفه ای  مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران چگونه می باشد؟.

1-5-2- سوالات فرعی

♦- آیا بین استقرار نظام پیشنهادات و کارآمدی نیروی انسانی در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران ارتباط هست؟

♦- آیابین استقرار نظام پیشنهادات و کارآمدی مدیریت در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران ارتباط هست؟

♦- آیا بین استقرار نظام پیشنهادات و کارآمدی سازمان (ساختار و نظام اداری) فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران ارتباط هست؟

♦- آیابین استقرار نظام پیشنهادات و کیفیت خدمات سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران ارتباط هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اورژانس  با فرمت ورد