متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر توانمندسازی منابع انسانی بر عملکرد سازمان

قسمتی از متن پایان نامه :

 

– فرضیه‌‌ اصلی:

توانمندسازی منابع انسانی بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران تاثیر دارد.

1-5-2-2- فرضیه‌‌های فرعی:

 • دانش و مهارت کارکنان بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران تاثیر دارد.
 • اعتماد بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران تاثیر دارد.
 • ارتباطات بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران تاثیر دارد.
 • انگیزه بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران تاثیر دارد.

1-6- قلمرو پژوهش

قلمرو زمانی: قلمرو زمانی پژوهش حاضر، یک دوره زمانی شش ماهه از بهمن ماه 92 تا مردادماه 93 خواهد بود.

قلمرو مکانی: قلمرو مکانی پژوهش حاضر، شعب شمال بانک سامان استان تهران می‌باشد.

قلمرو موضوعی: این پژوهش در موضوعات مربوطه تئوریهای مدیریت، رفتار سازمانی، مدیریت منابع انسانی و روانشناسی سازمان‌ها در محیط کلی وارد شده و نقطه تمرکز پژوهش مربوط به فرآیند توانمندسازی منابع انسانی می‌باشد.

قلمرو موضوعی این پژوهش مطالعه تاثیر توانمندسازی منابع انسانی بر عملکرد سازمان می‌باشد.

 

1-7- تعاریف مفهومی/ عملیاتی متغیرها

1-7-1- تعاریف نظری پژوهش

توانمندسازی منابع انسانی

توانمندسازی نیروی انسانی مفهومی روان شناختی می باشد که به حالات، احساسات و باور افراد، شغل و سازمان مربوط می گردد و بعنوان فرایند انگیزش درونی تعریف شده می باشد.

توانمندسازی موجب می گردد که کارکنان، سازمان و شغل را از آن خود بدانند و از کارکردن در آن به خود ببالند. بدون توانمندسازی، نه مدیران و نه سازمانها نمی‌توانند در درازمدت کامیاب باشند. مدیر سازمان، مهمترین عامل در تواناسازی کارکنان می‌باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

در پژوهش حاضر به مطالعه تاثیر توانمندسازی منابع انسانی بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران پرداخته می گردد. بر این اساس اهداف اصلی و فرعی پژوهش حاضر مطابق آن چیز که که در مدل مفهومی هم آمده می باشد بدین تبیین خواهد بود:

1-4-1- هدف اصلی پژوهش

مطالعه تاثیر توانمندسازی منابع انسانی بر عملکرد سازمان شعب شمال بانک سامان استان تهران

1-4-2- اهداف فرعی پژوهش:

مطالعه تاثیر دانش و مهارت کارکنان بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران

مطالعه تاثیر اعتماد کارکنان بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران

مطالعه تاثیر ارتباطات کارکنان بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران

مطالعه تاثیر انگیزه کارکنان بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران

1-5- سوالات / فرضیه‌‌های پژوهش

1-5-1- سوالات پژوهش

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • آیا توانمندسازی منابع انسانی بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران تاثیر دارد؟
 • آیا دانش و مهارت کارکنان بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران تاثیر دارد؟
 • آیا اعتماد بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران تاثیر دارد؟
 • آیا ارتباطات بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران تاثیر دارد؟
 • آیا انگیزه بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران تاثیر دارد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر توانمندسازی منابع انسانی بر عملکرد سازمان  با فرمت ورد