متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با در نظر داشتن تأثیر تعدیل گر رهبری توزیعی

قسمتی از متن پایان نامه :

رهبری توزیع شده: مروری بر کار اندیشمندان این حوزه

المور(2000)

در یک مطالعه طولی که توسط المور (2000) به صورت پیمایشی با هدف مطالعه یادگیری شیوه های مسئولیت پذیری انجام گردید، این نتیجه را بدست داد که اگر در سازمانها ارزشها و هنجارها با انتظارات جمعی هم راستا باشند، به احتمال زیاد سیستم های پاسخگویی قدرتمند را به همراه خواهند داشت (المور، 2000). بعدها کار المور (1999) مبنای ایده هریس (2004)، تحت عنوان «ایجاد تخصص جمعی در سازمان و مدنظر قرار دادن رهبری توزیع شده به عنوان منابع چندگانه هدایت و راهنمایی«، را موجب گردید. در این تعریف پیروان با تخصص گرایی در سازمان مواجه می شوند، و در سراسر فرهنگ سازمان فعالیت های گروهی یکسانی را تجربه می کنند (المور، 1999). المور اعتقاد داشت که رهبری توزیع شده می تواند به عنوان یک ابزار قوی برای بهسازی آموزشی در سطح کلان قلمداد گردد. تعریف رهبری توزیع شده المور مبتنی بر تئوری رهبری توزیع شده اسپیلان، هالورسون و دیاموند (2001 و 2004) می باشد.

المور (1999) اذعان داشت که رهبری توزیع شده کوشش پیچیده ای می باشد که نیازمند متخصصانی متشکل از افراد متعدد می باشد. بعدها المور الگو رهبری توزیع شده را با هدف کمک به بهسازی سازمان تدوین و ارائه نمود. بر اساس ایده وی، الگوی رهبری توزیع شده بر مشخص کردن افراد دارای مهارت، دانش و راغب به انجام وظایفی خاص مبتنی می باشد. وی اذعان داشت که سازماندهی چنین شایستگی های متنوعی در قالب یک کل، مستلزم درک تفاوت های فردی افراد، درک این امر که مهارت ها و دانش افراد چگونه مکمل یکدیگر هستند و درک اینکه یک فرد چگونه شایستگی های حرفه ای خود را با دیگران تسهیم می کند، می باشد (المور، 2002: 15). المور (2002) جهت بهسازی سازمانها در سطح کلان، پنج اصل را به عنوان مبنای رهبری توزیع شده به تبیین زیر نام می برد:

 • «رهبری عبارت می باشد از بهسازی آموزش و عملکرد؛
 • یادگیری مداوم برای بهبود یادگیری لازم و ضروری می باشد؛
 • یادگیری مستلزم مدل سازی و شبیه سازی می باشد؛
 • یادگیری عامل حرکت و تغییر در رهبری می باشد؛
 • وجود اقتدار مستلزم ارتباط متقابل قابلیت پاسخگویی و ظرفیت سازی در سازمان می باشد« (ص. 20).

المور (2002) بیشتر بر تاثیر رهبری توزیع شده بر موفقیت کارکنان و بهسازی سازمان تمرکز داشت. در راستای بهسازی سازمان، مهارت ها، دانش، و آرمان های افراد برای تکمیل وظایف رهبری شناسایی می شوند (هاریسون، 2005).

کراوزر و همکاران (2002)

کراوزر، کاگان، فرگوزن، و هان[1] (2002) رهبری توزیع شده را به عنوان رهبری موازی[2] تعریف نمودند: «رهبری موازی بر ارتباط بین رهبری کارمندان و رهبری مدیران که فعالیت ها و فرآیند خلق دانش را در سازمان تداوم می بخشد، تاکید دارد. رهبری موازی فرآیندی می باشد که رهبران کارمند و مدیرانشان در اقدام جمعی با هدف ظرفیت سازی و بهسازی سازمان با هم فعالیت می کنند. در این فرآیند تکریم متقابل، اهداف مشترک، و اجازه ابراز وجود برای همه افراد فراهم می گردد« (ص.38).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

به علاوه، کروزر و همکاران (2002) متذکر شدند که رهبری موازی دارای سه عنصر مهم و اساسی می باشد:

 • تقابل گرایی[3]: عبارت می باشد از وجود اعتماد و تکریم متقابل بین رهبران رسمی و غیر رسمی (کارمندان)؛
 • داشتن اهداف مشترک: این امر به رهبران کمک می کند اهداف جاری را برای اجرای کار همکارانه به کار بگیرند؛
 • اجازه ابراز وجود[4]: به افراد اجازه داده می گردد ایده ها و اظهارات خویش را اظهار نمایند.

[1] . Crowther, Kaagan, Ferguson & Hann

[2] . Parallel leadership

[3] . Reciprocating

[4] . Assertive

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

1-4-1- اهداف کلی

 • تعیین ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروند سازمانی
 • تعیین تأثیر تعدیل گر رهبری توزیعی در ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی

1-4-2- اهداف جزئی:

 • تعیین تأثیر تعدیل گر فرهنگ سازمان در ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی
 • تعیین تأثیر تعدیل گر مسئولیت مشترک در ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی
 • تعیین تأثیر تعدیل گر ماموریت، چشم انداز و اهداف سازمان در ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی
 • تعیین تأثیر تعدیل گر رفتارهای رهبری در ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تعیین ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با در نظر داشتن تأثیر تعدیل گر رهبری توزیعی  با فرمت ورد