پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تأثیر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان با در نظر گرفتن اثر تعدیل گر سرمایه های اجتماعی

قسمتی از متن پایان نامه :

) اشتراک دانش ضمنی و صریح

اشتراک دانش فرآیندی می باشد که بوسیله آن یک واحد بوسیله دانش یا تجربه واحد دیگر تحت تأثیر قرار می­گیرد(Argote & Ingram, 2000) و می­تواند منجر به خلق دانش جدید شوند که هم از طریق اشتراک دانش ضمنی و هم دانش صریح این اتفاق می­تواند رخ دهد(Hooff & Ridder, 2004). این فرآیند ویژگی­اش همکاری رسمی ‌و غیر رسمی ‌شامل انتشار دانش بین افراد، گروه­ها یا سازمان­ها می باشد(Ford & Staples, 2010). عموماً دانش بر اساس درجه­ای که افراد می­توانند به سادگی با دیگران به اشتراک بگذارند، صریح یا ضمنی طبقه­بندی می­شوند(Polanyi, 1962a; Science & Feb, 1994) دانش صریح به دانشی تصریح دارد که به سادگی می­تواند با حرف زدن یا از طریق اسناد و مدراک اظهار گردد، پیش روی آن دانش ضمنی واضح نبوده و بسادگی و بطور کامل اظهار نمی­گردد. پولانی(1962) اظهار کرده می باشد که دانش ضمنی یعنی “ما بیشتر می‌دانیم از آن چیز که می‌توانیم بگوییم”. گرچه نوناکا و تاکوچی(1995) پیشنهاد کرده­اند که تقسیم دانش به صریح و ضمنی یک تقسیم­بندی خوب نبوده یعنی اینکه دانش صریح و ضمنی از همدیگر مستقل نبوده بلکه دو موجودیت مکمل همدیگر می­باشند. همچنین یکی از شیوه­های اندازه­گیری مدیریت دانش، توسط اندازه اشتراک دانش (شامل دانش عیان و ضمنی) می باشد که در سازمان ها انجام می­گردد. بهرحال بر اساس تعریف نوناکا و توکاچی دانش ضمنی شخصی می باشد و پس مشکل می باشد که رسمی ‌و قابل انتقال باشد در حالی که دانش صریح می‌تواند بعنوان دانش قابل انتقال در زبان رسمی ‌و سیستماتیک تشریح گردد. پولانی(1962) همچنین می‌گوید تنها روشی که می‌توان دانش ضمنی را آموخت از طریق کارآموزی و تجربه می‌باشد. فعالیت­های مرتبط با فرآیند اشتراک دانش در شکل صریح از طریق مدل­ها، مستندات و رویه­ها و علاوه بر آن منابع دانش خارجی مثل روزنامه، مجله و منابع رسانه­ای می­باشد و اشتراک دانش ضمنی مثل چگونگی انجام کار، تعاملات شخصی و شرکت در جلسات آموزشی گروهی را شامل می­شوند(Lee, 2001).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-4-1) اهداف اصلی و فرعی پژوهش

  • هدف اصلی 1 : تعیین اثر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد
  • هدف فرعی 1-1: تعیین تأثیر اشتراک بهترین تجربیات بر ترویج ایده در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد
  • هدف فرعی 1-2: تعیین تأثیر اشتراک خطاها و اشتباهات بر ترویج ایده در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد
  • هدف اصلی 2 : تعیین اثر تعدیل کننده سرمایه ­اجتماعی بر ارتباط بین اشتراک دانش و رفتار نوآورانه کارکنان در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد
  • هدف فرعی 2-1: تعیین اثر تعدیل کننده سرمایه ­اجتماعی ارتباط­ای بر ارتباط بین اشتراک بهترین تجربیات و ترویج ایده در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد
  • هدف فرعی 2-2: تعیین اثر تعدیل کننده سرمایه ­اجتماعی ساختاری بر ارتباط بین اشتراک بهترین تجربیات و ترویج ایده در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد
  • هدف فرعی 2-3 :تعیین اثر تعدیل کننده سرمایه ­اجتماعی ارتباط­ای بر ارتباط بین اشتراک خطاها و اشتباهات و ترویج ایده در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد
  • هدف فرعی 2-4: تعیین اثر تعدیل کننده سرمایه ­اجتماعی ساختاری بر ارتباط بین اشتراک خطاها و اشتباهات و ترویج ایده در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان با در نظر گرفتن اثر تعدیل گر سرمایه های اجتماعی  با فرمت ورد