دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اورژانس

قسمتی از متن پایان نامه :

عملکرد:

-عملکرد، قابل اندازه‌گیری بوسیله عدد یا یک اصطلاح می باشد.

– عملکرد، بجای آوردن چیزی می باشد با یک قصد و نیت خاص (مثلاً ایجاد ارزش).

– عملکرد، نتیجه یک اقدام می باشد.

پس می‌توان گفت که عملکرد هم به اقدام، هم به نتیجه اقدام تصریح دارد. به بیانی دیگر، عملکرد به عنوان اقدام امروزکه مقدمه تولیدمقدارمشخصی ازارزش خروجی فرداست،تعریف می گردد.(طاهری،15:1378)

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-9-5-کارآمدی

کارامدی، در حقیقت بیانگر قابلیت و توانایی اداره هر کشور توسط مدیران و کارگزاران شایسته آن می باشد و ایفای بهینه کار ویژه‌های دولت و کسب حداکثر رضایتمندی مردم را درپی دارد( طاهری، 18:1378)

1-9-6–نظام پیشنهادها: نظام پیشنهادها یا طرح بسیج اندیشه ها ، یکی از روش های موًثر در تغییر شرایط کار و ایجاد زمینه مناسب برای مشارکت کارکنان می باشد. پیشنهادها یا کایزن فردی، برقراری ارتباط  پایین ترین سطح سازمان با بالاترین سطح آن و معمولآ تمام کارکنان سازمان را شامل می گردد. (شیخ محمدی وزواره ،41:1380)

1-9-7– نظام پاسخگویی: پاسخگویی را عکس العمل به موقع نشان دادن نسبت به تغییرات در منافع و ارجحیتها طی زمان؛ پاسخگویی یکی از راههای ایجاد اعتماد عمومی می باشد (الوانی، دانایی فرد،60:1380) پاسخگویی نیروی پیش برنده ای می باشد که بر بازیگران کلیدی فشار وارد می آورد تا در قبال عملکرد خود، مسئول باشند و از عملکرد خوب خدمات عمومی اطمینان حاصل کند (منوریان،90:1380)

1-9-8--مدیریت

١- هنر بجای آوردن کار به وسیله دیگران

2- پال هرسی و کنث بلانچارد مدیریت را اینگونه تعریف می کنند: کار کردن با افراد وبه وسیله افراد و گروه ها برای تحقق هدف های سازمانی (علاقه بند، ،13:1383)

 1-10- تعاریف عملیاتی واژه های پژوهش

1-10-1-بهره وری :در این پژوهش مقصود از بهره وری ، ارائه خدمات با کیفیت بالا (کاهش آمار مرگ میر و معلولیتها) پیش روی حوادث  مربوط به سیستم  خدمات پزشکی اورژانس

1-10-2-کارایی:مقصود از کارایی در این پژوهش  کوشش برای کاهش هزینه های سیستم و در قبال افزایش کیفیت خدمات می باشد.

1-10-3- تاثیر: مقصود از تاثیر در این پژوهش بهره گیری مدیر از نظرات کارکنان و مشارکت کارکنان در تصمیم گیری برای انجام کارهای درست در ارائه خدمات مناسب به مردم می باشد.

1-10-4-عملکرد: در این پژوهش عملکرد ارزش خروجی هر فرد در برابر حوادث و در مجموع ارزش خروجی سیستم اورژانس مازندران در برابر حوادث می باشد.

1-10-5- کارآمدی :در این پژوهش کارآمدی در حقیقت اندازه رضایت مندی مردم از خدمات ارائه شده توسط اورژانس 115 مازندران و کمیت و کیفیت نجات جان بیماران و مصدومین می باشد.

1-10-6-نظام پیشنهادات:مقصود از نظام پیشنهادات  در این پژوهش بهره گیری مدیران از نظرات ارزنده و مفید کارکنان در تصمیم گیری بهتر سازمان می باشد.

1-10-7-مدیریت :در این پژوهش مقصود از مدیریت کار کردن با کارکنان اورژانس 115 وبه وسیله این کارکنان  و گروه های امداد دیگر سازمانها برای تحقق هدف های سازمانی، بهبود نظام سلامت جامعه می باشد.

1-10-8-نظام پاسخگویی حرفه ای :در این پژوهش مقصود از نظام پاسخگویی در حقیقت واکنش اورژانس 115 در برابر  سوانح و حوادث و اقدامات حیاتی آنها برای نجات جان انسانها و جلوگیری از آسیب بیشتر به بیماران و مصدومان حادثه می باشد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلی

هدف اصلی تخقیق مطالعه تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای  مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران می باشد.

1-4-2- اهداف فرعی تخقیق

الف- مطالعه ارتباط استقرار نظام پیشنهادات با کارآمدی نیروی انسانی در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

ب- مطالعه ارتباط استقرار نظام پیشنهادات با کارآمدی مدیریت در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

ج- مطالعه ارتباط استقرار نظام پیشنهادات با کارآمدی سازمان (ساختار و نظام اداری) فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

د- مطالعه ارتباط  استقرار نظام پیشنهادات با کیفیت خدمات سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

و در پایان پیشنهاداتی در پیشبرد اهداف پژوهش ارایه نمایم .

1-5-  سؤالات پژوهش

1-5-1- سوال اصلی پژوهش

تاثیراستقرار نظام پیشنهادات درپاسخگویی حرفه ای  مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران چگونه می باشد؟.

1-5-2- سوالات فرعی

♦- آیا بین استقرار نظام پیشنهادات و کارآمدی نیروی انسانی در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران ارتباط هست؟

♦- آیابین استقرار نظام پیشنهادات و کارآمدی مدیریت در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران ارتباط هست؟

♦- آیا بین استقرار نظام پیشنهادات و کارآمدی سازمان (ساختار و نظام اداری) فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران ارتباط هست؟

♦- آیابین استقرار نظام پیشنهادات و کیفیت خدمات سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران ارتباط هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اورژانس  با فرمت ورد