دانلود پایان نامه

(2008)، با مطالعه 1283 نفر از بزرگسالان آفریقای جنوبی، با تحصیلات دبیرستان و بالاتر، نشان دادکه رابطه مثبت معنادار بین بهزیستی معنوی و توانایی سازگاری افراد وجود دارد. در این مطالعه رابطه مثبت معنادار به ویژه بین سازگاری و ابعاد تعالی و اجتماعی بهزیستی معنوی مشاهده شد که نشان از افزایش توان سازگاری فردی همراه با بهبود ارتباط فردی با خدا و افراد جامعه دارد.
جکسون112 (2010)، در مطالعه ای تحت عنوان تجربیات معنوی روزانه، به عنوان سپری در برابر اثرگذاری استرس های روزمره بر خلق روزانه، با بررسی 244 بزرگسال 55 تا 92 ساله، دریافت که تجربیات معنوی روزانه، اثرات منفی استرس های روزمره بر خلق را تعدیل می کند. این تجربیات معنوی به گونه ای معنی دار کاهش اثرات منفی استرس ادراک شده روزمره، بر خلق را به دنبال داشتند. تجارب معنوی روزانه در این نمونه، رابطه معناداری با وضعیت های خلق روزانه(مثبت و منفی)، نشان نداد.
جعفری و همکاران (2010)، در مقاله رضایت از زندگی، بهزیستی معنوی و امید در بیماران سرطانی ، نشان دادند که بهزیستی مذهبی و وجودی به طور معناداری کیفیت زندگی را پیش بینی می کنند و می توان نتیجه گرفت که این مؤلفه ها نقش مهمی در رضایت از زندگی و سازگاری روانی بر عهده دارند.
از بررسی مجموع پژوهش های صورت گرفته در بررسی رابطه معنویت و دینداری با شادی (موکرجی و برون(2005)، عقیلی و کومار(2008)،گرین و الیوت(2010)، برنا و سواری(1387)، صحرائیان و همکاران(1390 )،رجبی و صارمی(1391)، فیشر(2013)، الیسون و فن(2008)، موکرجی و برون(2005)، کوهن113(2002)، و پاتریک و کینی114(2003)) و سلامت روان (رجبی و صارمی(1391)، واحدی و همکاران(1389)، قدرتی میرکوهی و خرمایی(1389)،اژدری فرد و همکاران(1389)، پاکیزه(1387)،صدیق نژاد و محمدی(1387) ، کوئنیگ و همکاران(2012)، هوانگ و همکاران(2012)، کراوز(2010)، غباری بناب و همکاران(2008)، عبدالخالق و نیسر(2007)، ریو و وونگ(2006)، ریپنتروپ و همکاران(2005)، لی و نیوبرگ(2005)، فرانسیس و همکاران(2004)، سویدمیر و همکاران(2004)، پاول، شهابی و تورسن 115(2003)، کوئنیگ و همکاران(2001) و ریچتر(2001))، به روشنی به رابطه معنویت با شادکامی و سلامت روان، پی می بریم. از پژوهش های جعفری و همکاران(1388)، صفائی راد و همکاران(1389)، سویو و همکاران(2009) رابطه منفی بهزیستی معنوی و مؤلفه های آن با سلامت روان تأیید می گردد. در بررسی بهزیستی معنوی شادکامی نیز، هرچند پیشینه ای یافت نشد اما پژوهش هایی در بررسی رابطه بهزیستی معنوی و بهزیستی روانشناختی موجود است و می توان شادی را جزئی از بهزیستی روانشناختی دانست. از طرفی تنها مطالعه یافته شده در مقایسه دانشجویان دانشگاه و حوزه، مقایسه سطح افسردگی آنان در پژوهش پرتوی نژاد و همکاران(1390) بود. پس ضمن تأیید مطالعات پیشین، خلأ پژوهشی در این زمینه مشهود بوده و انجام پژوهشی دقیق و کامل تر در این زمینه را لازم ساخته است.

فصل سوم
روش پژوهش

مقدمه
در این فصل ابتدا به بیان نوع پژوهش، متغیر های مورد بررسی، جامعه آماری و حجم نمونه و روش نمونه گیری، ابزار های پژوهش و شیوه اجرای پژوهش می پردازیم و در انتها شیوه تجزیه و تحلیل داده ها را شرح خواهیم داد.
3 ـ 1. روش پژوهش
تحقیق حاضر یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و علی مقایسه ای است.
3 ـ 2. جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری
جامعه آماری این پژوهش، تمامی دانشجویان مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 92ـ1391 در دانشگاه شهید باهنر کرمان و حوزه های علمیه این شهر می باشند، که بر اساس آخرین آمار دریافتی به ترتیب 17189 و 920 نفر بودند.
براساس حجم جامعه آماری و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان116 (1970)، حجم نمونه مورد نظر برای این پژوهش از دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان 376 نفر و برای دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان 274 نفر به دست آمد که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای در دانشجویان دانشگاه و نمونه گیری در دسترس در بین دانشجویان حوزه صورت گرفت. بنابراین حجم نمونه ما در این پژوهش در مجموع 650 نفر بود.
نمونه گیری از بین دانشجویان دانشگاه شهید باهنر به صورت نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انجام شد. ابتدا از بین دانشکده های موجود، دانشکده های ادبیات و علوم انسانی، فنی و مهندسی، کشاورزی و علوم به صورت تصادفی انتخاب شد. سپس از میان رشته های دانشکده ادبیات و علوم انسانی، رشته های زبان و ادبیات فارسی، جغرافیا، علوم اجتماعی و کتابداری؛ از میان رشته های دانشکده فنی و مهندسی، رشته های مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر، مهندسی مکانیک؛ از دانشکده کشاورزی، رشته های مهندسی آب، علوم دامی، اقتصاد کشاورزی و زراعت و اصلاح نباتات؛ و از دانشکده علوم، رشته های زیست، شیمی و فیزیک به صورت تصادفی انتخاب گردید. در مرحله بعد در مراجعه به بخش های مربوطه، به انتخاب تصادفی از بین کلاس های هر بخش پرداخته و در مراجعه به کلاس های انتخاب شده، پرسشنامه ها در بین افراد داوطلب پخش شد و به صورت فردی تکمیل گردید . در انتها به نمونه ای با تعداد 97 نفر از دانشکده ادبیات(79/25 % از نمونه دانشگاهی)، 123 نفر از دانشکده فنی و مهندسی(71/32 %)،82 نفر از دانشکده علوم( 80/21 %) و 74 نفر از دانشکده کشاورزی( 68/19 %)، با تعداد کل 376 نفر دست یافتیم.
برای نمونه گیری از بین دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان، به دلیل محدودیت های موجود، روش نمونه گیری در دسترس مورد استفاده قرار گرفت و از بین دو حوزه علمیه خواهران با ظرفیت411 نفر و چهار حوزه علمیه برادران با ظرفیت 509 نفر، تعداد 274 نفر مورد بررسی واقع گردید.
3 ـ 3. ابزارهای تحقیق
3 ـ3 ـ 1. پرسشنامه بهزیستی معنوی
پرسشنامه بهزیستی معنوی117 توسط پالوتزین و الیسون118 در سال 1982 ساخته شد و شامل 20 سؤال و دو خرده مقیاس است شامل بهزیستی مذهبی که بهزیستی ناشی از ارتباط با یک قدرت متعالی است و بهزیستی وجودی که عنصری روانی ـ اجتماعی است، بیانگر احساس فرد است از اینکه چه کسی است؟ چه کاری و چرا انجام می دهد و به کجا تعلق دارد؟ (راد و همکاران،1389). سؤالات فرد آزمون، مربوط به خرده مقیاس بهزیستی مذهبی بوده و میزان تجربه فرد از رابطه رضایت بخش با خدا را مورد سنجش قرار می‌دهد و سؤالات زوج، مربوط به خرده مقیاس بهزیستی وجودی است که احساس هدفمندی و رضایت از زندگی را می‌سنجد. مقیاس پاسخگویی به سوالات، لیکرت 6 درجه‌ای از کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم است. در مورد سؤالات مثبت گزینه کاملا موافقم نمره 6 و به ترتیب گزینه کاملا مخالفم نمره 1 می گیرد. نمره گذاری سؤالات منفی بر عکس است(سوالات1-2-5-6-9-12-13-16-18 سؤالات منفی هستند). از طریق نمره‌گذاری این مقیاس، نمره بهزیستی مذهبی، بهزیستی وجودی و نمره کل بهزیستی معنوی به دست می‌آید. پالوتزین و الیسون (1982)، ضرایب آلفای کرونباخ بهزیستی مذهبی و وجودی و کل مقیاس را به ترتیب برابر با 91/0، 91/0 و 93/0 گزارش کردند. خصوصیات روانسنجی این مقیاس توسط دهشیری و همکاران(1387) بر روی دانشجویان دانشگاههای تهران مورد بررسی قرار گرفته است. ضرایب پایایی بازآزمایی کل مقیاس، بهزیستی مذهبی و بهزیستی وجودی به ترتیب برابر با 85/0، 78/0 و80/0 گزارش شده است(دهشیری و همکاران، 1387). همچنین ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس بهزیستی معنوی 90/0 و برای خرده مقیاس های بهزیستی مذهبی و وجودی به ترتیب 82/0 و 87/0 گزارش شده است. به منظور بررسی روایی مقیاس بهزیستی معنوی همبستگی نمره های آن با مقیاس شادکامی آکسفورد، پرسشنامه عمل به باورهای دینی و پرسشنامه سلامت عمومی در یک نمونه 49 نفری از دانشجویان محاسبه شد. همبستگی نمره های کل بهزیستی معنوی با شادکامی برابر با 64/0 است.همبستگی نمره های بهزیستی معنوی، بهزیستی مذهبی و وجودی با نمره های عمل به باورهای دینی به ترتیب برابر 51/0، 47/0 و 40/0 است. این ضرایب همبستگی نشانه روایی همگرای مقیاس بهزیستی معنوی است (همان). در پژوهش حاضر، به ضرایب آلفای کرونباخ 92/0 برای کل مقیاس و 88/0 و 88/0 برای خرده مقیاس هاس بهزیستی مذهبی و وجودی دست یافتیم.
3 ـ 3 ـ 2. پرسشنامه شادکامی آکسفورد119
پرسشنامه شادکامی آکسفورد، ‌در پژوهش های مربوط به شادی جایگاه ویژه ای دارد، این ابزار 29 گویه ای به عنوان ابزار اندازه گیری شادی فردی در دپارتمان روانشناسی تجربی دانشگاه آکسفورد توسط آرگیل و لو(1999)، ساخته شد. این پرسشنامه بر اساس طراحی و فرمت پرسشنامه افسردگی بک،‌ ایجاد شده است. سؤالات 120BDIدر صورت معکوس شدن، شادی ذهنی را نشان می دهند(هیلز و آرگیل، 2001). این پرسشنامه را علی پور و نور بالا (1378)، به فارسی ترجمه کردند و ضریب آلفای آن را 93/0 به دست آوردند. همبستگی پیرسون بین فهرست شادکامی آکسفورد با فهرست افسردگی بک و زیر مقیاس های برون گرایی و نوروزگرایی EPQ به ترتیب برابر با 48/0-، 45/0 و39/0- بود که روایی هم گرا و واگرای فهرست شادکامی آکسفورد را تأیید کرد. درستی برگردان آن را هشت متخصص روانشناس و روان پزشک تأیید کرده اند.هادی نژاد و زارعی(1388) پایایی پرسشنامه از طریق بازآزمایی با فاصله زمانی چهار هفته را 87/0 و آلفای کرونباخ را 84/0 گزارش کرده اند. در پژوهش کنونی، ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 91/0 به دست آمد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع پایان نامه درمورد آزمون و خطا

3 ـ 3 ـ 3. پرسشنامه سلامت عمومی
پرسشنامه سلامت عمومی121 توسط گلدبرگ و هیلر(1979)، به منظور سنجش سلامت روانشناختی تدوین شد. این پرسشنامه دارای چهار خرده مقیاس نشانه های بدنی122، علائم اضطرابی و اختلال خواب123 ، اختلال در کارکرد اجتماعی124 و علائم افسردگی125 می باشد. هر خرده مقیاس در قالب هفت سؤال متوالی سنجیده می شود. روش نمره گذاری آن نیز بر اساس یک مقیاس چهار گزینه ای است که به هر سوال نمره ای از یک تا چهار تعلق می گیرد. لازم به ذکر است که نمرات بیشتر در این پرسشنامه نشانگر سلامت روانی کمتر است(گلدبرگ و هیلر،1979). ویلیامز، گلدبرگ و ماری، متوسط روایی آزمون را 86/0 معرفی کردند(فتحی آشتیانی،1390). همچنین این پرسشنامه بوسیله تقوی (1380)برای استفاده در ایران اعتباریابی شد و ضرایب اعتبار آلفای کرونباخ، تنصیفی، دوباره سنجی و روایی همزمان آن به ترتیب90/0، 93/0، 70/0 و 55/0 گزارش گردیده است. در این پژوهش به ضریب پایایی 91/0 دست یافتیم.
3 ـ 4 . شیوه اجرای پژوهش
در دانشگاه شهید باهنر کرمان، پس از انتخاب تصادفی کلاس های هر بخش، با حضور در کلاس، بر داوطلبانه بودن شرکت در پژوهش تأکید شد و توضیح داده شد که پرسشنامه ها بدون نام است و داده های حاصل از این پژوهش محرمانه بوده و فقط به منظور پیشرفت علمی در زمینه مورد پژوهش استفاده خواهد شد و در صورت عدم تمایل، امکان کناره گیری از پژوهش در هر مرحله وجود دارد. بعد از ارائه توضیحات لازم، پرسشنامه در بین شرکت کنندگان مایل به پاسخگویی در هر کلاس توزیع گردید و از آن ها خواسته شد که به سؤالات با دقت پاسخ دهند و پس از پاسخ دهی پرسشنامه ها جمع آوری شده و با حضور در کلاس بعدی، با ارائه توضیحات لازم، نسبت به تکمیل سایر پرسشنامه ها اقدام می شد. اجرا به صورت فردی بود. پرسشنامه ها در دانشگاه در طی سه روز تکمیل گردید.
پرسشنامه های دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان، پس از هماهنگی و کسب اجازه از مدیریت حوزه های علمیه شهر کرمان، در مراجعه حضوری، به مدیریت حوزه های علمیه دخترانه فاطمیه و حضرت زینب”س” و حوزه های علمیه پسرانه امام مهدی”عج”، صالحیه، محمودیه و

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید