دانلود پایان نامه

ابراهیمیه تحویل گردید و پس از تکمیل توسط کادر اداری حوزه ها ، پس از یک روز با حضور در مدارس، توسط محقق تحویل گرفته شد. داده های به دست آمده، با استفاده از روش های آماری مناسب مورد تحلیل قرار گرفت.
3 ـ 5. شیوه تجزیه و تحلیل داده ها
داده های به دست آمده، با استفاده از نرم افزار18 SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
در قسمت آمار توصیفی از جدول های توزیع فراوانی، نمودارها، شاخص های مرکزی مانند میانگین و شاخص های پراکندگی مانند واریانس و انحراف معیار استفاده گردید.
در قسمت آمار استنباطی ، ابتدا برای بررسی نرمال بودن توزیع داده های هر متغیر، از آزمون کولوموگروف اسمیرنوف و سپس با توجه به نتایج این آزمون و نحوه توزیع داده ها، برای بررسی رابطه بین متغیرها از آزمون‌های همبستگی پیرسون و اسپیرمن و برای مقایسه میانگین گروه‌ها از آزمون‌های تی مستقل و یومن ویتنی استفاده شد. همچنین در این تحقیق از روش آماری تحلیل رگرسیون چندگانه نیز استفاده شده است.

فصل چهارم
یافته های پژوهش

مقدمه
در این فصل به بیان یافته های توصیفی و استنباطی آماری به دست آمده در پژوهش می پردازیم که از تحلیل آماری داده های گردآوری شده، از دانشجویان دانشگاهی و طلاب مدارس علمیه توسط نرم افزار spss فراهم آمده است.
1 ـ 4. یافته های توصیفی
در جدول 4ـ 1 به بیان حجم و درصد نمونه انتخابی دانشگاه به تفکیک دانشکده و جنسیت آزمودنی ها پرداخته و نمونه دانشجویان حوزه را نیز به تفکیک جنسیت آورده ایم.
جدول 4ـ1 :حجم نمونه به تفکیک جنسیت در دانشگاه و حوزه
نمونه
ادبیات
فنی?ومهندسی
علوم
کشاورزی
کل?دانشگاه
درصددرجمعیت?دانشگاه
حوزه
درصددرجمعیت?حوزه
زن
51
50
48
39
188
50
139
3/49
مرد
46
73
34
35
188
50
135
7/50
کل
97
123
82
74
376
100
274
100

جدول 4ـ2:میانگین و انحراف معیار بهزیستی معنوی و مؤلفه های آن به تفکیک دانشگاه و حوزه
نمونه
متغیر ها
تعداد
میانگین
انحراف معیار
دانشگاه
بهزیستی مذهبی
376
68/46
22/9

بهزیستی وجودی
376
69/41
93/8

بهزیستی معنوی
376
18/88
34/16
حوزه
بهزیستی مذهبی
274
23/52
87/6

بهزیستی وجودی
274
22/47
36/8

بهزیستی معنوی
274
53/99
82/13

بر طبق جدول 4ـ2، در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان، میانگین بهزیستی مذهبی 68/46، میانگین بهزیستی وجودی 69/41 و میانگین بهزیستی معنوی به صورت کلی 18/88 است. دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان، از میانگین بهزیستی مذهبی 23/52، میانگین بهزیستی وجودی 29/47 و میانگین بهزیستی معنوی 53/99 برخوردار بودند.
جدول 4ـ3:میانگین و انحراف معیار شادکامی به تفکیک دانشگاه و حوزه
نمونه
متغیر
تعداد
میانگین
انحراف معیار
دانشگاه
شادکامی
376
27/42
80/12
حوزه

274
03/47
65/12
همانطور که در جدول4ـ3 نشان داده می شود، شادی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر، با میانگین 27/42 نشان داده شده است. در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان، میانگین شادی 03/47 بوده است.
جدول 4ـ4 :میانگین و انحراف معیار مؤلفه های سلامت عمومی به تفکیک دانشگاه و حوزه
نمونه
متغیر ها
تعداد
میانگین
انحراف معیار
دانشگاه
علائم جسمانی
376
55/5
20/4

اضطراب
376
57/6
64/4

کارکرد اجتماعی
376
09/7
84/3

افسردگی
376
20/4
62/4

سلامت روان کلی
376
43/23
86/13
حوزه
علائم جسمانی
274
62/5
41/3

اضطراب
274
56/5
03/4

کارکرد اجتماعی
274
45/7
21/3

افسردگی
274
01/3
86/3

سلامت روان کلی
274
65/21
47/11
بر طبق داده های آورده شده در جدول 4ـ4، در دانشجویان دانشگاه، میانگین سلامت جسمانی 55/5، میانگین اضطراب 57/6، میانگین کارکرد اجتماعی 09/7، میانگین افسردگی 20/4 است. میانگین سلامت روان به طور کلی 43/23 است. در دانشجویان حوزه های علمیه کرمان، میانگین سلامت جسمانی 62/5، میانگین اضطراب 56/5، میانگین کارکرد اجتماعی 45/7، میانگین افسردگی 01/3 است. میانگین سلامت روان به طور کلی 65/21 است.

2 ـ 4. یافته های استنباطی
قبل از بررسی سؤالات پژوهش، جهت انتخاب شیوه آماری مناسب، به بررسی نرمال بودن داده ها از طریق آزمون کولوموگروف اسمیرنوف پرداخته و سپس با استفاده از روش مناسب، به بررسی داده ها می پردازیم.

جدول 4-5 :بررسی نرمال بودن داده ها
محل?تحصیل
کلوموگروف-اسمیرنف
شاپیرو-ویلک

statistic
df
sig
statistic
df
sig
دانشگاه
بهزیستی?مذهبی
.074
376
.000
.954
376
.000

بهزیستی?وجودی
.050
376
.027
.988
376
.004

بهزیستی?معنوی
.044
376
.072
.979
376
.000

?جسمانی
.170
376
.000
.886
376
.000

اضطراب
.134
376
.000
.922
376
.000

اجتماعی
.140
376
.000
.950
376
.000

افسردگی
.181
376
.000
.832
376
.000

سلامت
.112
376
.000
.916
376
.000

شادی
.035
376
.200*
.997
376
.767
حوزه
بهزیستی?مذهبی
.129
274
.000
.911
274
.000

بهزیستی?وجودی
.073
274
.001
.970
274
.000

بهزیستی?معنوی
.072
274
.002
.965
274
.000

?جسمانی
.145
274
.000
.930
274
.000

اضطراب
.173
274
.000
.926
274
.000

اجتماعی
.114
274
.000
.977
274
.000

افسردگی
.218
274
.000
.760
274
.000

سلامت
.132
274
.000
.927
274
.000

شادی
.052
274
.067
.992
274
.171

برطبق جدول 4_5 ، براساس آزمون کولوموگروف اسمیرنوف، همه متغیرهای مورد بررسی به جز بهزیستی معنوی و شادی در دانشجویان دانشگاه و شادی در طلاب حوزه، غیر نرمال بود. اجرای عمل ترانسفورم جهت نرمال کردن سایر متغیر ها، به نتیجه نرسید. در نتیجه در بررسی سؤالات پژوهش، از همبستگی اسپیرمن استفاده شد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه با واژگان کلیدی بازشدگی، خطی، الگو‎ی

الف ـ سؤال اول تحقیق: آیا بین بهزیستی وجودی با شادکامی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر رابطه وجود دارد؟

H_0 = بین بهزیستی وجودی با شادکامی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر رابطه معناداری وجود ندارد.
H_1= بین بهزیستی وجودی با شادکامی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر رابطه معناداری وجود دارد.

جدول 4ـ6: نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطه بهزیستی وجودی و شادکامی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر
متغیر
ضریب همبستگی اسپیرمن r_s
n
p
بهزیستی وجودی- شادکامی
708/0
376
01/0

بر طبق جدول 4ـ 6، بین بهزیستی وجودی و شادکامی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر، همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد(01/0 p= و 7/0 r_s=). بنابر این فرض وجود رابطه بین بهزیستی وجودی و شادکامی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر با 99% اطمینان تأیید می شود. از روی ضریب تعیین می توان دریافت که 50% از واریانس شادی دانشجویان دانشگاه را، می توان به کمک بهزیستی وجودی پیش بینی نمود.

ب ـ سؤال دوم تحقیق: آیا بین بهزیستی وجودی با شادکامی در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان رابطه وجود دارد؟

H_0= بین بهزیستی وجودی با شادکامی در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان رابطه معناداری وجود ندارد.
H_1= بین بهزیستی وجودی با شادکامی در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان رابطه وجود دارد.

جدول4ـ7: نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطه بهزیستی وجودی و شادکامی در دانشجویان حوزه های علمیه
متغیر
ضریب همبستگی اسپیرمن r_s
n
p
بهزیستی وجودی- شادکامی
687/0
274
01/0

بر طبق جدول 4ـ7، میان بهزیستی وجودی و شادکامی، در دانشجویان حوزه های علمیه کرمان، همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد(01/0 p= و 68/0 r_s=). بنابر این فرض وجود رابطه بین بهزیستی وجودی و شادکامی در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان با 99% اطمینان تأیید می شود. از روی ضریب تعیین می توان دریافت که 47% از واریانس شادی دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان را، می توان به کمک بهزیستی وجودی پیش بینی نمود.

ج ـ سؤال سوم تحقیق: آیا بین بهزیستی مذهبی با شادکامی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر رابطه وجود دارد؟

H_0= بین بهزیستی مذهبی با شادکامی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر رابطه معناداری وجود ندارد.
H_1= بین بهزیستی مذهبی با شادکامی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر رابطه معناداری وجود دارد.

جدول4ـ8: نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطه بهزیستی مذهبی و شادکامی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر
متغیر
ضریب همبستگی اسپیرمن r_s
n
p
بهزیستی مذهبی- شادکامی
446/0
376
01/0

بر طبق جدول 4ـ8، میان بهزیستی مذهبی و شادکامی، در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان، همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد(01/0 p= و 44/0 r_s=). بنابر این فرض وجود رابطه بین بهزیستی مذهبی و شادکامی در دانشجویان دانشگاه با 99% اطمینان تأیید می شود. از روی ضریب تعیین می توان دریافت که 19% از واریانس شادی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان را، می توان به کمک بهزیستی مذهبی پیش بینی نمود.

د ـ سؤال چهارم تحقیق: آیا بین بهزیستی مذهبی با شادکامی در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان رابطه وجود دارد؟

H_0= بین بهزیستی مذهبی با شادکامی در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان رابطه معنادار وجود ندارد.
H_1 = بین بهزیستی مذهبی با شادکامی در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان رابطه معنادار وجود دارد.

جدول4ـ9: نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطه بهزیستی مذهبی و شادکامی در دانشجویان حوزه های علمیه
متغیر
ضریب همبستگی اسپیرمن r_s
n
p
بهزیستی مذهبی- شادکامی
463/0
274
01/0

بر طبق جدول 4ـ9 ، بین بهزیستی مذهبی و شادکامی در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد(01/0 p= و 46/0 r_s=). بنابر این فرض وجود رابطه بین بهزیستی مذهبی و شادکامی در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان، با 99% اطمینان تأیید می شود. از روی ضریب تعیین می توان دریافت که 21% از واریانس شادی دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان را، می توان به کمک بهزیستی مذهبی پیش بینی نمود.

جهت بررسی سهم بهزیستی وجودی و بهزیستی مذهبی در پیش بینی شادکامی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر و حوزه های علمیه شهر کرمان، از رگرسیون چندگانه استفاده شد.
انجام رگرسیون، مستلزم مفروضاتی است، که اگر برقرار نباشند، اعتبار رگرسیون خدشه دار می شود. یکی از مفروضات، مستقل بودن خطاها از یکدیگر است( خطاها همان تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده توسط معادله رگرسیون هستند). به این منظور از آزمون دوربین واتسون استفاده شد. که در دانشگاه 94/1DW= و در حوزه 76/1DW= بود. مقادیر به دست آمده نشان از استقلال خطاها داشت.
مفروضه دوم، در اجرای رگرسیون نرمال بودن متغیر وابسته است که با تست کولوموگروف اسمیرنوف بررسی شد شادکامی در دو نمونه دانشگاهی و حوزوی نرمال بود ( 05/0 p ). تست نرمال بودن برای متغیر سلامت معنی دار بدست نیامد ( 05/0 p ). با توجه به نرمال نبودن این متغیر با استفاده از روش نرمال سازی با لگاریتم طبیعی متغیر نرمال گردید.
مفروضه سوم، عدم هم خطی بودن متغیر های مستقل است و در صورت همبستگی بالای بین متغیر های مستقل، ممکن است با وجود بالا بودن R^2 ، مدل دارای اعتبار بالایی نباشد. در بررسی متغیرهای

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید