دانلود پایان نامه

این اطمینان قلبی را فراهم می آورد.
ـ سؤال پنجم تحقیق:آیا بین بهزیستی وجودی با علائم جسمانی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر رابطه وجود دارد؟
با توجه به جدول 4ـ12 ، این فرضیه تأیید و نتیجه گرفته می شود که بین بهزیستی وجودی وعلائم جسمانی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان رابطه معنی دار وجود دارد.
ـ سؤال ششم تحقیق: آیا بین بهزیستی وجودی با علائم جسمانی در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان رابطه وجود دارد؟
با توجه به جدول 4ـ13 ، این فرضیه تأیید و نتیجه گرفته می شود که بین بهزیستی وجودی وعلائم جسمانی در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان رابطه معنی دار وجود دارد.
بهزیستی وجودی با علائم جسمانی در دانشجویان دانشگاهی و حوزوی رابطه منفی و معنادار نشان داد، جعفری و همکاران(2010) معنویت را زمینه ساز تحصیل سلامت جسمی و روانی و رفتارهای حفاظتی مثل استفاده کمتر از سیگار و الکل و فعالیت جسمی بالاتر دانسته اند. این مسئله را می توان اینگونه تبیین کرد که بهزیستی وجودی با ایجاد هدفمندی در زندگی و فراهم آوردن رابطه معنادار با دنیا و افراد اطراف فرد، فراهم آورنده منبع حمایت عاطفی و وسیله ای برای تفسیر مثبت حوادث زندگی است و از طریق این باورها و فعالیت های اجتماعی، در کنترل استرس های هیجانی که در نهایت به ناراحتی های جسمانی ختم می گردد، به افراد کمک می کند .این یافته با یافته صفایی راد و همکاران (1389) در بررسی رابطه بهزیستی معنوی و مؤلفه های آن با سلامت روان، همسو می باشد. اما در پژوهش صورت گرفته توسط جعفری و همکاران(2010) ، بهزیستی وجودی با علائم جسمانی، رابطه مثبت نشان داد.
ـ سؤال هفتم تحقیق:آیا بین بهزیستی مذهبی با علائم جسمانی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر رابطه وجود دارد؟
با توجه به جدول 4ـ14 این فرضیه تأیید و نتیجه گرفته می شود که بین بهزیستی مذهبی وعلائم جسمانی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان رابطه معنی دار وجود دارد.
ـ سؤال هشتم تحقیق:آیا بین بهزیستی مذهبی با علائم جسمانی در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان رابطه وجود دارد؟
با توجه به جدول 4ـ15 این فرضیه تأیید و نتیجه گرفته می شود که بین بهزیستی مذهبی وعلائم جسمانی در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان رابطه معنی دار وجود دارد.
رابطه بهزیستی مذهبی با علائم جسمانی نیز، در هر دو نمونه دانشجویی منفی و معنادار به دست آمد. بنابراین اعتقاد به قدرتی برتر و برخورداری از حمایت و توجه همیشگی او، فراهم آورنده چهارچوب اعتقادی خاصی است که فرد را از لحاظ جسمی و روانی مزین به صفاتی می کند که قدرت مقابله ای او را افزایش داده و محافظ او در برابر مشکلات سلامت روان خواهد بود. یافته ها با نتیجه تحقیق صفایی راد و همکاران (1389) در بررسی رابطه بهزیستی معنوی و سلامت روان که نشان دهنده رابطه منفی بهزیستی مذهبی با علائم جسمانی بوده، همسو است. البته در پژوهش صورت گرفته توسط جعفری و همکاران(2010)، بهزیستی مذهبی با علائم جسمانی، رابطه معناداری نشان نداد. بسیاری از پژوهش های پیشین بر رابطه منفی دینداری و علائم جسمانی تأکید داشته اندکه یافته های ناطقیان(1387)، قدرتی میر کوهی و خرمایی(1389)، اژدری فرد و همکاران (1389)، سویدمیر، باستیدا و گونزالس126(2004)، ریپنتروپ و همکاران(2005) ، ریو و وونگ127(2006) و کارمودی و همکاران(2008)، از آن جمله است.
ـ سؤال نهم تحقیق:آیا بین بهزیستی وجودی با علائم اضطراب و اختلال در خواب در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر رابطه وجود دارد؟
با توجه به جدول 4ـ16 این فرضیه تأیید و نتیجه گرفته می شود که بین بهزیستی وجودی وعلائم اضطراب و اختلال در خواب در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان رابطه معنی دار وجود دارد.
ـ سؤال دهم تحقیق: آیا بین بهزیستی وجودی با علائم اضطراب و اختلال در خواب در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان رابطه وجود دارد؟
با توجه به جدول 4ـ17 این فرضیه تأیید و نتیجه گرفته می شود که بین بهزیستی وجودی وعلائم اضطراب و اختلال در خواب در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان رابطه معنی دار وجود دارد.
ـ سؤال یازدهم تحقیق:آیا بین بهزیستی مذهبی با علائم اضطراب و اختلال در خواب در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر رابطه وجود دارد؟
با توجه به جدول 4ـ18 این فرضیه تأیید و نتیجه گرفته می شود که بین بهزیستی مذهبی وعلائم اضطراب و اختلال در خواب در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان رابطه معنی دار وجود دارد.

ـ سؤال دوازدهم تحقیق:آیا بین بهزیستی مذهبی با علائم اضطراب و اختلال در خواب در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان رابطه وجود دارد؟
با توجه به جدول 4ـ19 این فرضیه تأیید و نتیجه گرفته می شود که بین بهزیستی مذهبی وعلائم اضطراب و اختلال در خواب در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان رابطه معنی دار وجود دارد.
در بررسی سؤال نهم و دهم به رابطه منفی و معنادار بین متغیرهای بهزیستی وجودی و علائم اضطراب و اختلال در خواب، در دو نمونه مورد مطالعه دست یافتیم. بهزیستی مذهبی نیز با علائم اضطراب و اختلال در خواب رابطه منفی نشان داد. صفایی راد و همکاران (1389) و جعفری و همکاران(2010) به رابطه منفی بهزیستی وجودی و مذهبی با علائم اضطراب و اختلال در خواب دست یافتند. صفایی راد و همکاران(1389) معنویت را به عنوان سپری در برابر مشکلات و ناراحتی های افراد دانسته اند که به صورت ضربه گیر عمل می کند. این یافته را می توان اینگونه تبیین کرد که اثرگذاری معنویت بر توانایی مقابله فرد، مدیریت و کنترل اثر وقایع اضطراب آور را تسهیل کرده و مانع از بروز علائم اضطراب و اختلال در خواب، در فرد می گردد. این یافته با یافته های کوئنیگ و همکاران(2001)، الیسون و همکاران(2009) در بررسی رابطه تجارب معنوی روزانه و بهزیستی روانی و هوانگ و همکاران(2012)، مبنی بر اثرگذاری اعتقادات مذهبی بر کنترل و کاهش اضطراب همسو می باشد.
ـ سؤال سیزدهم تحقیق:آیا بین بهزیستی وجودی با اختلال در کارکرد اجتماعی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر رابطه وجود دارد؟
با توجه به جدول 4ـ20 این فرضیه تأیید و نتیجه گرفته می شود که بین بهزیستی وجودی و اختلال در کارکرد اجتماعی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان رابطه معنی دار وجود دارد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه با واژگان کلیدی گام‌های، پیاپی، نمونه‌ی

ـ سؤال چهاردهم تحقیق:آیا بین بهزیستی وجودی با اختلال در کارکرد اجتماعی در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان رابطه وجود دارد؟
با استناد به جدول 4ـ21 این فرضیه تأیید و نتیجه گرفته می شود که بین بهزیستی وجودی و اختلال در کارکرد اجتماعی در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان رابطه معنی دار وجود دارد.
بررسی رابطه بهزیستی وجودی با اختلال در عملکرد اجتماعی، نشان از رابطه منفی این دو متغیر در دو گروه دانشجویی دانشگاه و حوزه داشت. اگر بهزیستی وجودی را آگاهی یافتن به خود و رو کردن به جامعه و دیگران بدانیم، به طور قطع ارتباط با دیگران در سایه آگاهی وجودی و پذیرش خود و دیگران، ضمن زمینه سازی اخلاق اجتماعی، به کاهش اختلال در عملکرد اجتماعی و بهبود آن می انجامد.
ـ سؤال پانزدهم تحقیق:آیا بین بهزیستی مذهبی با اختلال در کارکرد اجتماعی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر رابطه وجود دارد؟
با توجه به جدول 4ـ22 این فرضیه تأیید و نتیجه گرفته می شود که بین بهزیستی مذهبی و اختلال در کارکرد اجتماعی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان رابطه معنی دار وجود دارد.
ـ سؤال شانزدهم تحقیق:آیا بین بهزیستی مذهبی با اختلال در کارکرد اجتماعی در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان رابطه وجود دارد؟
با استناد به جدول 4ـ23 این فرضیه تأیید و نتیجه گرفته می شود که بین بهزیستی مذهبی و اختلال در کارکرد اجتماعی در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان رابطه معنی دار وجود دارد.
بررسی رابطه بهزیستی مذهبی و اختلال در کارکرد اجتماعی در دانشجویان دانشگاه و حوزه های علمیه به رابطه منفی معنی دار رسید. صفایی راد و همکاران (1389) و جعفری و همکاران(2010) نیز در بررسی این رابطه، به رابطه منفی معنی دار دست یافته اند. اژدری فرد و همکاران(1389) نیز بیان داشته اند که رشد معنویت بر بهبود عملکرد اجتماعی اثر مثبت دارد. رجبی و صارمی(1391) به رابطه منفی دین و اختلال در کارکرد اجتماعی تأکید کرده اند. باور به حضور خداوند به عنوان قدرتی برتر که در قالب بهزیستی مذهبی نمود پیدا می کند، با فراهم آوردن اعتقادات و دستورات عملی خاص، برنامه و شیوه های عملی را پیشنهاد می دهد، که روشنا بخش راه فرد، در زندگی اجتماعی بوده و با بیان شیوه های عمل، ملزومات و محدودیت ها، همراه همیشگی فرد در زندگی اجتماعی گشته و او را در برابر اختلال در کارکرد اجتماعی بیمه می کند.
ـ سؤال هفدهم تحقیق:آیا بین بهزیستی وجودی با علائم افسردگی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر رابطه وجود دارد؟
با توجه به جدول 4ـ24 این فرضیه تأیید و نتیجه گرفته می شود که بین بهزیستی وجودی و علائم افسردگی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان رابطه معنی دار وجود دارد.
ـ سؤال هجدهم تحقیق:آیا بین بهزیستی وجودی با علائم افسردگی در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان رابطه وجود دارد؟
با استناد به جدول 4ـ25 این فرضیه تأیید و نتیجه گرفته می شود که بین بهزیستی وجودی و علائم افسردگی در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان رابطه معنی دار وجود دارد.
رابطه بهزیستی وجودی با نشانه های افسردگی منفی و معنادار به دست آمد که با یافته های صفایی راد و همکاران (1389)، واحدی و همکاران(1389) در بررسی الگوی میانجی بهزیستی معنوی و افسردگی، کتن و همکاران(2005) و جعفری و همکاران(2010) در تأیید این رابطه، همخوان می باشد. واحدی و همکاران(1389) معتقدند که معنویت با ایجاد چارچوبی فلسفی برای درک زندگی، ایمان به خدا به عنوان منبعی پایدار و ایمنی بخش و با تشویق افراد به مشارکت در فعالیت های اجتماعی، مانع ایجاد افسردگی در افراد می گردد. یافته به دست آمده را می توان اینگونه تبیین کرد که بهزیستی وجودی با ایجاد هدفمندی در زندگی و تقویت رفتارهای اجتماعی، سبب رشد فعالیت ها و روابط جمعی شده ضمن فعال و درگیر کردن فرد در روابط، زمینه بروز افسردگی را کاهش می دهد.

ـ سؤال نوزدهم تحقیق:آیا بین بهزیستی مذهبی با علائم افسردگی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر رابطه وجود دارد؟
با توجه به جدول 4ـ26 این فرضیه تأیید و نتیجه گرفته می شود که بین بهزیستی مذهبی و علائم افسردگی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان رابطه معنی دار وجود دارد.
ـ سؤال بیستم تحقیق:آیا بین بهزیستی مذهبی با علائم افسردگی در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان رابطه وجود دارد؟
با استناد به جدول 4ـ27 این فرضیه تأیید و نتیجه گرفته می شود که بین بهزیستی مذهبی و علائم افسردگی در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان رابطه معنی دار وجود دارد.
بهزیستی مذهبی و علائم افسردگی رابطه منفی معنادار در دانشجویان دانشگاه و دانشجویان حوزه نشان دادند. بهزیستی مذهبی با فراهم آوردن اعتقاد به حضور قدرت برتر و توجه و حمایت همیشگی او، موجب می گردد، فرد در مقابل مشکلات زندگی توانایی مقابله بالاتری از خود نشان داده و ضمن مدیریت عقلانی مشکلات، در مواردی که عقل در برخورد با مشکلات، درمانده شد، با توکل به تحمل مشکلات بپردازد. این طریقه برخورد و مدیریت، آسیب پذیری فرد، در مقابل افسردگی را کاهش می دهد. یافته های ما با یافته صفایی راد و همکاران (1389) و جعفری و همکاران(2010) در

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید