دانلود پایان نامه

ی مستقل، تولرانس بالاتر از 01/0 و ضریب VIF زیر 10، نشان از عدم هم خطی بودن متغیرهای مستقل داشت.
جدول 4-10: بررسی معنی دار بودن مدل رگرسیون
Sig
F
Mean Square
Df
Sum of Square
مدل
شادی
0001/0
282/194
506/15682
2
012/31365
رگرسیون
دانشگاه

720/80
373
666/30108
باقیمانده

375
678/61473
کل

0001/0
071/101
721/9343
2
443/18687
رگرسیون
حوزه

447/92
271
262/25053
باقیمانده

273
704/43740
کل

برای سنجش تأثیر متغیرهای بهزیستی وجودی و بهزیستی مذهبی بر واریانس شادکامی در دانشجویان ، از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش enter استفاده شد. میزان F محاسبه شده در دانشگاه(28/194F=) و در حوزه(07/101F=)، نشان از معناداری پیش بینی واریانس شادی به کمک بهزیستی وجودی و بهزیستی مذهبی دارد (001/0 P ).

جدول 4-11: نتایج تحلیل رگرسیون چند گانه برای پیش بینی شادکامی براساس متغیرهای بهزیستی وجودی و بهزیستی مذهبی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنرو حوزه های علمیه شهر کرمان
R_adj^2
R^2
R
Sig
T
Beta
?
SE
متغیر های پیشبین
شادی
508/0
510/0
714/0
0001/0
401/15
711/0
019/1
066/0
بهزیستی وجودی
دانشگاه

917/0
104/0
005/0
007/0
064/0
بهزیستی مذهبی

423/0
427/0
654/0
0001/0
526/10
632/0
956/0
091/0
بهزیستی وجودی
حوزه

585/0
547/0
033/0
060/0
111/0
بهزیستی مذهبی

براساس جدول4-11، استفاده از رگرسیون چندگانه متغیرهای بهزیستی وجودی و بهزیستی مذهبی بر روی شادکامی دانشجویان دانشگاه نشان داد که قریب به 50 درصد تغییرات شادکامی بوسیله این دو متغیر تبیین می شود(714/0R=و510/0= R_adj^2). همچنین ضرایب تأثیر متغیرهای مستقل بررسی و مشخص شد که وزن رگرسیون عامل بهزیستی وجودی بر روی شادکامی معنی دار است (711/0B= و401/15 t= و 001/0 P) اما تأثیر بهزیستی مذهبی بر شادکامی معنادار به دست نیامد (005/0B= و104/0 t= و 05/0 P ).
همچنین استفاده از رگرسیون چندگانه متغیرهای بهزیستی وجودی و بهزیستی مذهبی بر روی شادکامی دانشجویان حوزه های علمیه نشان داد که قریب به 42 درصد تغییرات شادکامی بوسیله این دو متغیر تبیین می شود(654/0R=و423/0= R_adj^2). همچنین ضرایب تأثیر متغیرهای مستقل بررسی و مشخص شد که وزن رگرسیون عامل بهزیستی وجودی بر روی شادکامی معنی دار است (632/0B= و526/10 t= و 001/0 P) اما تأثیر بهزیستی مذهبی بر شادکامی معنادار به دست نیامد (033/0B= و547/0 t= و 05/0 P ).

ه ـ سؤال پنجم تحقیق:آیا بین بهزیستی وجودی با علائم جسمانی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر رابطه وجود دارد؟

H_0= بین بهزیستی وجودی با علائم جسمانی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر رابطه معنادار وجود ندارد.
H_1= بین بهزیستی وجودی با علائم جسمانی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر رابطه معنادار وجود دارد.

جدول4ـ12: نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطه بهزیستی وجودی و علائم جسمانی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر
متغیر
ضریب همبستگی اسپیرمن r_s
n
p
بهزیستی وجودی- علائم جسمانی
349/0-
376
01/0

بر طبق جدول 4ـ12 ، بین بهزیستی وجودی و علائم جسمانی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان همبستگی منفی و معنی دار وجود دارد(01/0 p= و34 /0r_s= -). بنابر این فرض وجود رابطه بین بهزیستی وجودی و علائم جسمانی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر با 99% اطمینان تأیید می شود. از روی ضریب تعیین می توان دریافت که 12% از واریانس علائم جسمانی دانشجویان دانشگاهی را، می توان به کمک بهزیستی وجودی پیش بینی نمود.

و ـ سؤال ششم تحقیق: آیا بین بهزیستی وجودی با علائم جسمانی در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان رابطه وجود دارد؟

H_0= بین بهزیستی وجودی با علائم جسمانی در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان رابطه معناداری وجود ندارد.
H_1 = بین بهزیستی وجودی با علائم جسمانی در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان رابطه وجود دارد.

جدول4ـ13: نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطه بهزیستی وجودی و علائم جسمانی در دانشجویان حوزه های علمیه
متغیر
ضریب همبستگی اسپیرمن r_s
n
p
بهزیستی وجودی – علائم جسمانی
277/0-
274
01/0

برطبق جدول 4ـ13، بین بهزیستی وجودی و علائم جسمانی در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان همبستگی منفی و معنی دار وجود دارد(01/0 p= و27 /0r_s= -). بنابر این فرض وجود رابطه بین بهزیستی وجودی و علائم جسمانی در دانشجویان حوزه های علمیه کرمان با 99% اطمینان تأیید می شود. از روی ضریب تعیین می توان دریافت که 7% از واریانس علائم جسمانی دانشجویان حوزه های علمیه را، می توان به کمک بهزیستی وجودی پیش بینی نمود.

ز ـ سؤال هفتم تحقیق:آیا بین بهزیستی مذهبی با علائم جسمانی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر رابطه وجود دارد؟

H_0= بین بهزیستی مذهبی با علائم جسمانی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر رابطه معنادار وجود ندارد.
H_1= بین بهزیستی مذهبی با علائم جسمانی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر رابطه معنادار وجود دارد.

جدول4ـ14: نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطه بهزیستی مذهبی و علائم جسمانی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر
متغیر
ضریب همبستگی اسپیرمن r_s
n
p
بهزیستی مذهبی – علائم جسمانی
230/0-
376
01/0

بر طبق جدول 4ـ14، بین بهزیستی مذهبی و علائم جسمانی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر همبستگی منفی و معنی دار وجود دارد(01/0 p= و23 /0r_s= -). بنابر این فرض وجود رابطه بین بهزیستی مذهبی و علائم جسمانی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر با 99% اطمینان تأیید می شود. از روی ضریب تعیین می توان دریافت که 5% از واریانس علائم جسمانی دانشجویان دانشگاه را، می توان به کمک بهزیستی مذهبی پیش بینی نمود.

ح ـ سؤال هشتم تحقیق:آیا بین بهزیستی مذهبی با علائم جسمانی در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان رابطه وجود دارد؟

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود مقاله با موضوع تجزیه واریانس، مواد غذایی، مورفولوژی

H_0= بین بهزیستی مذهبی با علائم جسمانی در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان رابطه معناداری وجود ندارد.
H_1= بین بهزیستی مذهبی با علائم جسمانی در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان رابطه معنادار وجود دارد.

جدول4ـ15: نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطه بهزیستی مذهبی و علائم جسمانی در دانشجویان حوزه های علمیه
متغیر
ضریب همبستگی اسپیرمن r_s
n
p
بهزیستی مذهبی- علائم جسمانی
173/0-
274
01/0

بر طبق جدول 4ـ15، میان بهزیستی مذهبی دانشجویان حوزه های علمیه و علائم جسمانی آن ها همبستگی منفی و معنی دار وجود دارد(01/0 p= و17 /0r_s= -). بنابر این فرض وجود رابطه بین بهزیستی مذهبی و علائم جسمانی در دانشجویان حوزه های علمیه کرمان با 99% اطمینان تأیید می شود. از روی ضریب تعیین می توان نشان داد که 3% از واریانس متغیر علائم جسمانی را می توان به کمک بهزیستی مذهبی پیش بینی کرد.

ط ـ سؤال نهم تحقیق:آیا بین بهزیستی وجودی با علائم اضطراب و اختلال در خواب در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر رابطه وجود دارد؟

H_0= بین بهزیستی وجودی با علائم اضطراب و اختلال در خواب در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر رابطه معنادار وجود ندارد.
H_1= بین بهزیستی وجودی با علائم اضطراب و اختلال در خواب در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر رابطه معنادار وجود دارد.

جدول4ـ16: نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطه بهزیستی وجودی و علائم اضطراب و اختلال در خواب در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر
متغیر
ضریب همبستگی اسپیرمن r_s
n
p
بهزیستی وجودی- علائم اضطراب و اختلال در خواب
457/0-
376
01/0

برطبق جدول 4ـ16، بین بهزیستی وجودی با علائم اضطراب و اختلال در خواب در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر، رابطه منفی معنادار وجود دارد (01/0 p= و45 /0= – r_s). بنابر این فرض وجود رابطه بین بهزیستی وجودی و علائم اضطراب و اختلال در خواب در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر با 99% اطمینان تأیید می شود. از روی ضریب تعیین می توان دریافت که 21% از واریانس علائم جسمانی دانشجویان دانشگاه را، می توان به کمک بهزیستی مذهبی پیش بینی نمود.

ی ـ سؤال دهم تحقیق: آیا بین بهزیستی وجودی با علائم اضطراب و اختلال در خواب در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان رابطه وجود دارد؟

H_0= بین بهزیستی وجودی با علائم اضطراب و اختلال در خواب در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان رابطه معنادار وجود ندارد.
H_1= بین بهزیستی وجودی با علائم اضطراب و اختلال در خواب در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان رابطه معنادار وجود دارد.

جدول 4ـ17: نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطه بهزیستی وجودی و علائم اضطراب و اختلال در خواب در دانشجویان حوزه های علمیه
متغیر
ضریب همبستگی اسپیرمن r_s
n
p
بهزیستی وجودی- علائم اضطراب و اختلال در خواب
376/0-
274
01/0

برطبق جدول 4ـ17، میان بهزیستی وجودی دانشجویان حوزهای علمیه و علائم اضطراب و اختلال در خواب رابطه منفی و معنادار وجود دارد (01/0 p= و37 /0= – r_s). بنابر این فرض وجود رابطه بین بهزیستی وجودی و علائم اضطراب و اختلال در خواب در دانشجویان حوزهای علمیه شهر کرمان با 99% اطمینان تأیید می شود. از روی ضریب تعیین می توان نشان داد که 14% از واریانس متغیر علائم اضطراب و اختلال در خواب دانشجویان حوزه را، می توان به کمک بهزیستی وجودی پیش بینی کرد.

ک ـ سؤال یازدهم تحقیق:آیا بین بهزیستی مذهبی با علائم اضطراب و اختلال در خواب در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر رابطه وجود دارد؟

H_0= بین بهزیستی مذهبی با علائم اضطراب و اختلال در خواب در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر رابطه معنادار وجود ندارد.
H_1= بین بهزیستی مذهبی با علائم اضطراب و اختلال در خواب در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر رابطه معنادار وجود دارد.

جدول4ـ18: نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطه بهزیستی مذهبی و علائم اضطراب و اختلال در خواب در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر
متغیر
ضریب همبستگی اسپیرمن r_s
n
p
بهزیستی مذهبی- علائم اضطراب و اختلال در خواب
295/0-
376
01/0

بر طبق جدول 4ـ18، بین بهزیستی مذهبی و علائم اضطراب و اختلال در خواب، در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر همبستگی منفی و معنی دار وجود دارد(01/0 p= و29 /0= – r_s). بنابر این فرض وجود رابطه بین بهزیستی مذهبی و علائم اضطراب و اختلال در خواب در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر با 99% اطمینان تأیید می شود. از روی ضریب تعیین می توان نشان داد که 8% از واریانس متغیر علائم اضطراب و اختلال در خواب دانشجویان دانشگاه را، می توان به کمک بهزیستی مذهبی پیش بینی کرد.

ل ـ سؤال دوازدهم تحقیق:آیا بین بهزیستی مذهبی با علائم اضطراب و اختلال در خواب در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان رابطه وجود دارد؟

H_0= بین بهزیستی مذهبی با علائم اضطراب و اختلال در خواب در دانشجویان حوزه های علمیه رابطه معنادار وجود ندارد.
H_1= بین بهزیستی مذهبی با علائم اضطراب و اختلال در خواب در دانشجویان حوزه های علمیه رابطه معنادار وجود دارد.

جدول4ـ19: نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطه بهزیستی مذهبی و علائم اضطراب و اختلال در خواب در دانشجویان حوزه های علمیه
متغیر
ضریب همبستگی اسپیرمن r_s
n
p
بهزیستی مذهبی- علائم اضطراب و اختلال در

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید