دانلود پایان نامه

به منظور مطالعه اثر تداخل علفهایهرز بر عملکرد، اجزاء عملکرد و برخی خصوصیات مورفولوژیک ارقام باقلا آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار در سال زراعی 93-1392 در مزرعه گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان اجرا شد. در این آزمایش زمان حذف تداخل علفهایهرز شامل شاهد (عاری از علفهایهرز در تمام مراحل رشد)، حذف تداخل علفهایهرز درمرحله 4، 8، 12 برگی و تداخل کامل علفهایهرز تا پایان فصل زراعی بود. عامل رقم نیز شامل رقم سرازیری، توده محلی بهبهان و رقم شامی بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد اثر زمان حذف تداخل علفهایهرز و رقم بر تعداد و مادهخشک علفهایهرز، تمام صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزاء عملکرد معنیدار بود. همچنین اثرمتقابل آنها بر صفات ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در مترمربع، شاخص سطح برگ در گلدهی، عملکرد اقتصادی، عملکرد بیولوژیک وشاخص برداشت معنیدار شد. عدموجین باعث کاهش 55/61 درصدی وزن صد دانه نسبت به تیمار وجین کامل شد. وجینکامل رقم سرازیری با میانگین 3/4473 کیلوگرم در هکتار بیشترین و عدموجین واریته با میانگین 3/1068 کیلوگرم در هکتار کمترین عملکرد دانه را تولید کرد. عملکرد دانه در عدموجین توده محلی بهبهان 11/76 درصد کمتر از وجینکامل رقم سرازیری شد.علفهایهرز عمده پیچکصحرایی، چچم، خردلوحشی، یولافایرانی، گلرنگوحشی، یونجهزرد و پنیرک بود. در پایان فصل رشد خردلوحشی بیشترین درصد مادهخشک را در بین علفهایهرز به خود اختصاص داد. قدرت رقابت ارقام با افزایش طول دوره تداخل علفهرز کاهش یافت. همه ارقام قدرت رقابت بیش از صفر داشتند و این به آن معناست که همه در رقابت موفقتر از علفهرز بودند اما توده محلی بهبهان 30 درصد قدرت رقابت کمتری نسبت به رقم سرازیری داشت. قدرت رقابت با تمامی صفات باقلا به جزارتفاع بوته همبستگی مثبت داشت. ارتفاع بوته، تعداد و مادهخشک علفهرز همبستگی منفی با قدرت رقابتی ارقام داشتند.

واژههای کلیدی: رقم، شاخص رقابتی، شاخص سطح برگ، عملکرد، مراحل رشد

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه و اهداف 1
1-1 مقدمه 2
1-2 بیان مسئله 3
1-3 اهداف تحقیق 4
فصل دوم: مروری بر پیشینه موضوع 5
2-1 کلیات 6
2-1-1 منشأ و تاریخچه باقلا 6
2-1-2 وضع تولید در جهان و ایران 6
2-1-3 گیاهشناسی باقلا 7
2-1-4 سازگاری باقلا به شرایط محیطی 7
2-2 علفهایهرز 8
2-2-1 تعریف علفهرز 8
2-2-2 تعریف رقابت و اندازهگیری میزان رقابت بین گیاه زراعی و علفهایهرز 9
2-2-3 رقابت درونگونهای و برونگونهای علفهایهرز 10
2-2-4 رقابت برای منابع رشد 10
2-2-4-1 رقابت برای مواد غذایی 10
2-2-4-2 رقابت برای آب 11
2-2-4-3 رقابت برای نور 11
2-2-4-4 رقابت برای فضا 12
2-2-4-5 اهمیت حذف علفهایهرز 12
2-3زمان وجین 12
2-3-1 ارتفاع بوته 12
2-3-2 تعداد شاخهفرعی 13
2-3-3 تأثیر زمان وجین بر تعداد غلاف در بوته 13
2-3-4 تأثیر زمان وجین بر تعداد دانه در غلاف 14
2-3-5 تأثیر زمان وجین بر وزن صد دانه 15
2-3-6 تأثیر زمان وجین بر شاخص برداشت گیاه زراعی 15
2-3-7 تأثیر زمان وجین بر مادهخشک گیاه 16
2-3-8 تأثیر زمان وجین بر عملکرد گیاه زراعی 17
2-3-9 تأثیر زمان حذف تداخل علفهایهرز بر تراکم و وزن خشک علفهایهرز 18
2-4 رقم 20
2-4-1 تأثیر رقم در رقابت گیاه زراعی با علفهایهرز 20
2-4-2 شاخصهای رقابت 22
فصل سوم: مواد و روشها 23
3-1 مواد آزمایشی 24
3-1-1 مختصات جغرافیایی محل آزمایش 24
3-1-2 خصوصیات اقلیمی محل اجرای آزمایش 24
3-1-3 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه 26
3-1-4 مشخصات اجرای آزمایش 27
3-2 مراحل اجرای آزمایش 28
3-2-1 عملیات زراعی 28
3-2-2 عملیات داشت 28
3-2-3 برداشت 29
3-3 صفات اندازهگیری شده در گیاه زراعی 29
3-3-1 ارتفاع بوته 29
3-3-2 تعداد برگ 29
3-3-3 شاخص سطح برگ 30
3-3-4 تعداد دانه در مترمربع 30
3-3-5 تعداد شاخههایفرعی در بوته 30
3-3-6 تعداد غلاف در بوته 30
3-3-7 تعداد دانه در غلاف 31
3-3-8 وزن صد دانه 31
3-3-9 عملکرد بیولوژیک 31
3-3-10 عملکرد اقتصادی 31
3-3-11 شاخص برداشت 31
3-3-12 شاخص مقایسه قدرت ارقام نسبت به علفهایهرز 32
3-4 صفات اندازهگیری شده در علفهایهرز 33
3-4-1 شمارش تعداد علفهایهرز از هر گونه 33
3-4-2 مادهخشک علفهایهرز 33
3-5 روشهای تجزیه و تحلیل آماری 33
فصل چهارم: نتایج و بحث 34
مقدمه 35
4-1 ویژگیهای مورد ارزیابی علفهایهرز 35
4-1-1 ترکیب گونهای و تعداد علفهایهرز 35
4-1-2 مادهخشک علفهایهرز 43
4-2 خصوصیات مورفولوژیک 47
4-2-1 ارتفاع باقلا 47
4-2-2 تعداد شاخههایفرعی 51
4-2-3 تعداد برگ بوته باقلا 53
4-2-4 شاخص سطح برگ 55
4-3 اجزاء عملکرد 63
4-3-1 تعداد غلاف در بوته 63
4-3-2 تعداد دانه در غلاف 66
4-3-3 تعداد دانه در مترمربع 68
4-3-4 وزن صد دانه 70
4-3-5 عملکرد دانه 72
4-3-6 عملکرد بیولوژیک 76
4-3-7 شاخص برداشت 78
4-3-8 شاخص رقابت ارقام باقلا 80
فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادها 83
5-1 نتیجهگیری 84
5-2 پیشنهادها 85
فهرست منابع 86

فهرست جدولها
عنوان صفحه
جدول 3-1 مشخصات هواشناسی منطقه ملاثانی در سال زراعی 93-1392 (ایستگاه هواشناسی دانشگاه رامین) 25
جدول 3-2 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه آزمایشی در زمان شروع آزمایش (93-1392) 26
جدول 4-1 تجزیه واریانس خصوصیات علفهایهرز 42
جدول 4-2 مقایسه میانگین اثر اصلی تعداد علفهایهرز (بوته در مترمربع) در مرحله حذف علفهایهرز و رقم 43
جدول 4-3 مقایسه میانگین اثر اصلی مادهخشک علفهایهرز (گرم در مترمربع) در مرحله حذف علفهایهرز و رقم 47
جدول 4-4 تجزیه واریانس صفات مورفولوژیک 49
جدول 4-5 برشدهی اثر متقابل مرحله حذف علفهرز و رقم بر ارتفاع بوته 50
جدول 4-6 مقایسه میانگین اثر مرحله حذف علفهرز و رقم بر ارتفاع بوته (سانتیمتر) 50
جدول 4-7 برشدهی اثر متقابل مرحله حذف علفهرز و رقم بر تعداد شاخهفرعی 52
جدول 4-8 مقایسه میانگین اثر مرحله حذف علفهرز و رقم بر تعداد شاخهفرعی 52
جدول 4-9 مقایسه اثر اصلی مرحله حذف علفهرز و رقم بر تعداد برگ بوته 54
جدول 4-10 تجزیه واریانس شاخص سطح برگ 59
جدول 4-11 برشدهی اثر متقابل مرحله حذف علفهرز و رقم بر شاخص سطح برگ در مرحله گلدهی 61
جدول 4-12 مقایسه میانگین اثر مرحله حذف علفهرز و رقم بر شاخص سطح برگ در مرحله گلدهی 61
جدول 4-13 مقایسه میانگین اثر اصلی مرحله حذف علفهرز و رقم بر شاخص سطح برگ در مراحل مختلف 63
جدول 4-14 برشدهی اثر متقابل مرحله حذف علفهرز و رقم بر تعداد غلاف در بوته 64
جدول 4-15 مقایسه میانگین اثر مرحله حذف علفهرز و رقم بر تعداد غلاف در بوته 64
جدول 4-16 تجزیه واریانس اجزاء عملکرد 65
جدول 4-17 مقایسه میانگین اثرات اصلی اجزاء عملکرد 68
جدول 4-18 برشدهی اثر متقابل مرحله حذف علفهرز و رقم بر تعداد دانه در مترمربع 69
جدول 4-19 مقایسه میانگین اثر مرحله حذف علفهرز و رقم بر تعداد دانه در مترمربع 69
جدول 4-20 تجزیه واریانس عملکرد 74
جدول 4-21 برشدهی اثر متقابل مرحله حذف علفهرز و رقم بر عملکرد دانه 75
جدول 4-22 مقایسه میانگین اثر مرحله حذف علفهرز و رقم بر عملکرد دانه (کیلوگرم در هکتار) 75
جدول 4-23 برشدهی اثر متقابل مرحله حذف علفهرز و رقم بر عملکرد بیولوژیک 77
جدول 4-24 مقایسه میانگین اثر مرحله حذف علفهرز و رقم بر عملکرد بیولوژیک (کیلوگرم در هکتار) 77
جدول 4-25 برشدهی اثر متقابل مرحله حذف علفهرز و رقم بر شاخص برداشت 79
جدول 4-26 مقایسه میانگین اثر مرحله حذف علفهرز و رقم بر شاخص برداشت (درصد) 79
جدول 4-27 تجزیه واریانس شاخص رقابت ارقام 81
جدول 4-28 مقایسه میانگین اثرات اصلی شاخص رقابت 81
جدول 4-29 ضرایب همبستگی ساده بین صفات 82

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه با واژگان کلیدی پژوهشگران

فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل 3-1 نقشه طرح به شیوه فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی 27
شکل 4-1 اثر زمان حذف بر تعداد علفهایهرز به تفکیک گونه 40
شکل 4-2 اثر زمان حذف بر درصد تعداد علفهایهرز به تفکیک گونه 40
شکل 4-3 اثر رقم بر تعداد علفهایهرز به تفکیک گونه 41
شکل 4-4 اثر رقم بر درصد تعداد علفهایهرز به تفکیک گونه 42
شکل 4-5 اثر زمان حذف بر مادهخشک علفهایهرز به تفکیک گونه 44
شکل 4-6 اثر زمان حذف بر درصد مادهخشک علفهایهرز به تفکیک گونه 45
شکل 4-7 اثر رقم بر مادهخشک علفهایهرز به تفکیک گونه 46
شکل 4-8 اثر رقم بر درصد مادهخشک علفهایهرز به تفکیک گونه 47
شکل 4-9 اثر زمان حذف علفهرز بر تعداد برگ بوته 53
شکل 4-10 اثر رقم بر تعداد برگ بوته باقلا 54
شکل 4-11 اثر زمان حذف علفهرز بر شاخص سطح برگ در مرحله 8 برگی 58
شکل 4-12 اثر زمان علفهرز بر شاخص سطح برگ در مرحله 12 برگی 60
شکل 4-13 اثر رقم بر شاخص سطح برگ در 12 برگی 60
شکل 4-14 اثر زمان حذف علفهرز بر شاخص سطح برگ در مرحله رسیدگی 62
شکل 4-15 اثر رقم بر شاخص سطح برگ در مرحله رسیدگی 62
شکل 4-16 اثر زمان حذف علفهرز بر تعداد دانه در غلاف 67
شکل 4-17 اثر رقم بر تعداد دانه در غلاف 67
شکل 4-18 اثر زمان حذف علفهرز بر وزن صد دانه 71
شکل 4-19 اثر رقم بر وزن صد دانه 72
شکل 4-20 اثر زمان حذف علفهرز بر قدرت رقابت 80
شکل 4-21 اثر رقم بر قدرت رقابت 81

فهرست تصاویر
عنوان صفحه
تصویر 4-1 پیچکصحرایی 36
تصویر 4-2 چچم 36
تصویر 4-3 خردلوحشی 36
تصویر 4-4 یولافوحشی 36
تصویر 4-5 گلرنگوحشی 37
تصویر 4-6 یونجهزرد 37
تصویر 4-7 تیمار عدموجین تمامفصل 37
تصویر 4-8 پنیرک 37

فصل اول
مقدمه و اهداف

مقدمه و اهداف
1-1 مقدمه
بقولات در سراسر دنیا کشت میشوند و گونههای زراعی آنها به شرایط آب و هوایی متفاوتی از معتدل تا گرمسیر و از مرطوب تا خشک سازگاری یافتهاند و بعد از غلات دومین منبع غذایی انسان و دام به شمار میآیند (عباسیان و همکاران، 1380). باقلا (vicia faba L.) نیز یکی از گیاهان مهم خانواده بقولات است که با توجه به درصد پروتئین بالا و قابلیت آن در تثبیت نیتروژن اتمسفر در خاک، از نظر اهمیت بعد از لوبیا، نخود فرنگی و نخود، در رتبه چهارم حبوبات قرار میگیرد (آننیموس1، 2008).
از سوئی علفهایهرز یک فشار دائمی در تولید کشاورزی محسوب میشوند که در صورت عدم وجین از طریق رقابت با گیاه اصلی باعث کاهش کمیت و کیفیت محصول میشوند (کاورماسی2 و همکاران، 2010). در نظامهای زراعی رقابت بینگونهای ناشی از علفهایهرز، مهمترین عامل کاهش عملکرد است (بوند و گراندی3، 2001).

1-2 بیان مسئله
پدیده رقابت بین گیاه زراعی و علفهایهرز در سیستمهای زراعی فرایند پیچیدهای است زیرا عوامل زیادی در ایجاد و فرایندهای آن دخالت دارند.

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید