دانلود پایان نامه

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
بخش روان شناسی

پایان نامه تحصیلی جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی
گرایش عمومی

بررسی مقایسه ای رابطه بهزیستی معنوی با شادکامی و سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر و حوزه های علمیه شهر کرمان.

مؤلف:
حمیده ورعی

استاد راهنما:
دکتر قاسم عسکری زاده

استاد مشاور:
دکتر مسعود باقری

دی ماه 1392

این پایان نامه به عنوان یکی از شرایط احراز درجه کارشناسی ارشد به
بخش روان شناسی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید باهنر کرمان
تسلیم شده است و هیچ گونه مدرکی به عنوان فراغت از تحصیل دوره مزبور شناخته نمی شود.

دانشجو:

استاد راهنما:

استاد مشاور:

داور 1:

داور 2:

نماینده تحصیلات تکمیلی دانشکده در جلسه دفاع:

معاون آموزشی وپژوهشی دانشکده:

حق چاپ محفوظ و مخصوص به دانشگاه شهید باهنر کرمان است

تقدیم به:
مادر و پدرم به احترام وجود پر مهر و زحمات بی منت شان و دعای خیری که همیشه بدرقه راهم ساختند.
و تقدیم به همسرم “محسن”، پناه خستگی ام، امید بودنم و حامی صبور و مهربانم.

تشکر و قدردانی:
سپاس خدای را که سخنوران، در ستودن او بمانند و شمارندگان، شمردن نعمت های او ندانند و کوشندگان، حق او را گزاردن نتوانند. و سلام و درود بر محمّد و خاندان پاک او، طاهران معصوم، هم آنان که وجودمان وامدار وجودشان است؛ و نفرین پیوسته بر دشمنان ایشان تا روز رستاخیز… .
با تشکر از استاد گرامی، جناب دکتر عسکری زاده که همواره از راهنمایی مشفقانه و حمایت علمی ایشان برخوردار گشتم.
و با تشکر از استاد گرامی، جناب آقای دکتر باقری، به پاس محبت شان.
و با قدردانی از اساتید محترم سرکار خانم دکتر توحیدی و جناب آقای دکتر فضیلت پور، که مرا در تکمیل و بهسازی کار یاری نمودند.
و با سپاس فراوان از مدیریت و معاونین محترم حوزه های علمیه به پاس محبت و همکاری همدلانه شان.
و با تشکر از تمامی کسانی که مرا در این راه یاری نمودند.

چکیده:
هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بهزیستی معنوی با شادکامی و سلامت عمومی و مقایسه این ویژگی ها در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر و حوزه های علمیه شهر کرمان در سال تحصیلی 92-1391 بود. روش: روش پژوهش توصیفی و از نوع علی مقایسه ای است. به منظور جمع آوری نمونه، تعداد 376 نفر(188 دختر و 188 پسر) از دانشگاه شهید باهنر به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای وتعداد 274 نفر(139 دختر و 135 پسر) از حوزه های علمیه شهر کرمان به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب گردید. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه بهزیستی معنوی پالوتزین و الیسون(1982)، شادکامی آکسفورد(1990) و سلامت عمومی فرم 28 سؤالی گلدبرگ و هیلر(1979) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از همبستگی پیرسون، آزمون t مستقل و رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان دادکه بین بهزیستی معنوی و دو زیر مقیاس آن؛ بهزیستی وجودی و بهزیستی مذهبی، با شادکامی رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد و هر سه متغیر فوق با سلامت عمومی و چهار زیر مقیاس آن رابطه معنی دار و منفی دارند. دو گروه دانشجویان دانشگاه و حوزه در بهزیستی معنوی و شادکامی تفاوت معناداری با هم دارند. نتیجه گیری: از یافته های به دست آمده نتیجه گرفته می شود که بهزیستی معنوی پیش بین شادکامی و سلامت عمومی است و با افزایش آن، شادکامی و سلامت عمومی دانشجویان افزایش می یابد.
کلید واژه ها: بهزیستی معنوی، شادکامی، سلامت عمومی.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد رایگان با موضوع اشخاص ثالث، اصل استقلال، انحلال شرکت

فهرست مطالب:
عنوان شماره صفحه
فصل اول: طرح پژوهش
1 ـ 1ـ مقدمه……………………………………………………………………………………………………….2
1 ـ 2ـ بیان مسأله………………………………………………………………………………………………….4
1 ـ 3ـ اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………..6
1 ـ 4ـ اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………….8
1 ـ 4 ـ 1ـ هدف های کلی پژوهش…………………………………………………………………………8
1 ـ 4 ـ 2ـ هدف های جزئی پژوهش……………………………………………………………………….8
1 ـ 5 ـ سؤال های پژوهش…………………………………………………………………………………….10
1 ـ 5 ـ 1ـ سؤال های اصلی پژوهش………………………………………………………………………..10
1 ـ 5 ـ2ـ سؤال های جزئی پژوهش…………………………………………………………………………10
1 ـ 6 ـ تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها………………………………………………………………..12
1 ـ 6 ـ 1ـ بهزیستی معنوی…………………………………………………………………………………….12
1 ـ 6 ـ 2ـ شادکامی……………………………………………………………………………………………..13
1 ـ 6 ـ 3ـ سلامت عمومی……………………………………………………………………………………..13
فصل دوم: پیشینه پژوهش
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….15
2 ـ 1ـ مبانی نظری……………………………………………………………………………………………….15
2 ـ 1 ـ 1ـ بهزیستی معنوی…………………………………………………………………………………….15
2 ـ 1 ـ 1 ـ 1ـ ابعاد بهزیستی معنوی از دیدگاه فیشر……………………………………………………19
2 ـ 1 ـ 2ـ شادکامی……………………………………………………………………………………………..19
2 ـ 1 ـ 2 ـ 1ـ دیدگاه های موجود درباره شادی………………………………………………………..22
2 ـ 1 ـ 2 ـ 1 ـ 1ـ نظریه نقطه ثابت…………………………………………………………………………..22
2 ـ 1 ـ 2 ـ 1 ـ 2ـ نظریه مقایسه……………………………………………………………………………….22
2 ـ 1 ـ 2 ـ 1 ـ 3ـ نظریه عاطفه………………………………………………………………………………..22
2 ـ 1 ـ 2 ـ 2ـ الگوی شادی از دیدگاه شلدون و لیبومیرسکی……………………………………….23
2 ـ 1 ـ 2 ـ 3ـ نظریه های مختلف روانشناسی درباره شادی…………………………………………..23
2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1ـ دیدگاه فروید……………………………………………………………………………..23
2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 2ـ دیدگاه اسکینر…………………………………………………………………………….24
2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 3ـ دید گاه مزلو……………………………………………………………………………….24
2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 4ـ دیدگاه اسلام درباره شادی…………………………………………………………….24
2 ـ 1 ـ 3ـ سلامت روان…………………………………………………………………………………………25
2 ـ 1 ـ 3 ـ 1ـ سلامت روان و ابعاد آن……………………………………………………………………..26
2 ـ 1 ـ 3 ـ 1 ـ 1ـ سلامت جسمانی………………………………………………………………………….26
2 ـ 1 ـ 3 ـ 1 ـ 2ـ سلامت اجتماعی…………………………………………………………………………26
2 ـ 1 ـ 3 ـ 1 ـ 3ـ سلامت هیجانی…………………………………………………………………………..27
2 ـ 1 ـ 3 ـ 1 ـ 4ـ سلامت معنوی……………………………………………………………………………27
2 ـ 1 ـ 3 ـ 2ـ مفهوم سلامت روان براساس رویکردهای مختلف روانشناسی…………………..27
2 ـ 1 ـ 3 ـ 2 ـ 1ـ رویکرد زیستی…………………………………………………………………………..27
2 ـ 1 ـ 3 ـ 2 ـ 2ـ رویکرد تحلیل روانی…………………………………………………………………..27
2 ـ 1 ـ 3 ـ 2 ـ 3ـ رویکرد رفتارگرایی…………………………………………………………………….28
2 ـ 1 ـ 3 ـ 2 ـ 4ـ رویکرد انسان گرایی…………………………………………………………………..28
2 ـ 1 ـ 3 ـ 3ـ نظریه های مختلف روانشناسی درباره سلامت روان……………………………….28
2 ـ 1 ـ 3 ـ 3 ـ 1ـ دیدگاه فروید و مکتب روانکاوی………………………………………………….28
2 ـ 1 ـ 3 ـ 3 ـ 2ـ دیدگاه آلپورت………………………………………………………………………….29
2 ـ 1 ـ 3 ـ 3 ـ 3ـ دیدگاه راجرز…………………………………………………………………………….29
2 ـ 1 ـ 3 ـ 3 ـ 4ـ دیدگاه فروم………………………………………………………………………………30
2 ـ 1 ـ 3 ـ 3 ـ 5ـ دیدگاه مزلو……………………………………………………………………………….30
2 ـ 1 ـ 3 ـ 3 ـ 6ـ دیدگاه فرانکل……………………………………………………………………………31
2 ـ 1 ـ 3 ـ 3 ـ 7ـ دیدگاه پرلز……………………………………………………………………………….31
2 ـ 1 ـ 3 ـ 3 ـ 8ـ سلامت روان از دیدگاه اسلام……………………………………………………….31
2 ـ 2ـ پیشینه تحقیقاتی………………………………………………………………………………………..33
2 ـ 2 ـ 1ـ تحقیقات انجام شده در ایران………………………………………………………………….33
2 ـ 2 ـ 2ـ تحقیقات انجام شده در خارج از ایران………………………………………………………36
فصل سوم: روش پژوهش
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………45
3 ـ 1ـ روش

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید