20 تا 24 ساله ها؛ بیکارترین افراد جامعه

: 20 تا 24 ساله ها؛ بیکارترین مردم

: مرکز آمار ایران یافته های نمونه گیری از نیروی کار رو در سال ۱۳۹۴ اعلام کرد. بر این پایه، بررسی جمعیت شاغل در سال ۱۳۹۴ نشون میده که از کل ۲۴ میلیون و ۱۲۷ هزار و ۱۴۳ نفر جمعیت فعال ۱۵ تا ۶۴ ساله، حدود ۸۸. ۷ درصد افراد شاغل بودن.
به نقل از مهر، ضمن اینکه از کل این شاغلان ۱۰. ۱ درصد مربوط به گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ ساله، ۶۲. ۱ درصد مربوط به گروه سنی ۲۴ تا ۲۵ ساله و ۲۷. ۸ درصد مربوط به گروه سنی ۴۵ تا ۶۰ ساله بودن. این تقریبا واسه مردان به ترتیب ۱۰. ۳ درصد، ۶۱. ۵ درصد، ۲۸. ۳ درصد و واسه زنان ۹. ۳ درصد، ۶۵. ۵ درصد و ۲۵. ۲ درصد بوده.
هم اینکه در سال ۱۳۹۴، ۱۱. ۳ درصد جمعیت فعال ۱۵ تا ۶۴ ساله رو بیکاران تشکیل دادن. از کل تعداد این بیکاران ۲۸. ۱ درصد مربوط به گروه سنی ۱۵ و ۲۴ ساله ۶۳. ۳ درصد مربوط به گروه سنی ۲۵ تا ۴۴ ساله و ۸. ۵ درصد مربوط به گروه سنی ۴۵ تا ۶۴ ساله بودن. در سال ۱۳۹۴ از ۲۴ میلیون و ۷۰۱ هزار و ۱۷۶ نفر جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر، ۱۱ درصد بیکار بودن.
بالاترین اندازه بیکاری مربوط به گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ ساله با ۲۷. ۷ درصد و پایین ترین اندازه بیکاری مربوط به سن ۶۵ ساله و بیشتر با ۰. ۹ درصد بودن. اندازه بیکاری در بین مردان ۹. ۳ درصد و در بین زنان ۱۹. ۴ درصد بوده. این اندازه در نقاط شهری ۱۲. ۲ درصد و در نقاط دهاتی ۸. ۱ درصد بوده.
هم اینکه اندازه مشارکت اقتصادی در جمعیت ده ساله و بیشتر در کل کشور ۳۸. ۲ درصد بوده. این شاخص در بین مردان ۶۳. ۲ درصد و در بین زنان ۱۳. ۳ درصد بوده؛ هم اینکه یافته های نشون می ده که اندازه مشارکت اقتصادی جمعیت ده ساله و بیشتر در مناطق دهاتی بیشتر از مناطق شهری بوده. یعنی، جمعیت ۱۵ ساله به بالا جمعیت سن کار فرض شه اندازه مشارکت اقتصادی در کل کشور ۴۱. ۸ درصده. این شاخص در بین مردان ۶۹. ۴ درصد و در بین زنان ۱۴. ۴ درصد، در نقاط شهری ۴۰. ۸ درصد و در نقاط دهاتی ۴۴. ۴ درصد به دست میاد.
مقایسه اندازه مشارکت اقتصادی در گروه های سنی نشون میده بیشترین اندازه مشارکت اقتصادی ۵۶. ۲ درصد، در گروه های سنی ۳۰ تا ۳۴ و ۳۵ تا ۳۹ ساله بودن. این اندازه واسه مردان گروه سنی ۳۵ تا ۳۹ سال بالاترین اندازه و برابر با ۹۳. ۷ درصده و اندازه مشارکت اقتصادی زنان ۱۰ ساله و بیشتر در گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ ساله بیشترین مقدار برابر با ۲۲ درصده.
در سال ۱۳۹۴ افراد شاغل و بیکار در کل ۳۸. ۲ درصد از جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر رو تشکیل می دادن. این نسبت در جامعه اشاره شده واسه مردان ۶۳. ۲ درصد و واسه زنان ۱۳. ۳ درصد بوده. هم اینکه این نسبت در نقاط شهری ۳۷. ۵ درصد و در نقاط دهاتی ۴۰ درصده. در همین سال از کل شاغلان ۱۰ ساله و بیشتر ۹۱. ۲ درصد باسواد و ۸. ۳ درصد بی سواد بودن. این نسبت واسه مردان به ترتیب ۹۲. ۲ و ۷. ۸ درصد و واسه زنان ۸۶ و ۱۴ درصد بوده؛ هم اینکه از کل جمعیت بیکار ۱۰ ساله و بیشتر ۹۷. ۱ درصد باسواد و ۲. ۹ درصد بی سواد بودن. این نسبت به ترتیب واسه مردان ۹۶. ۱ درصد و ۳. ۹ درصد و واسه زنان ۹۹. ۳ و ۰. ۷ درصد بوده.
آمارهای مرکز آمار ایران بیان کننده اینه که در سال ۱۳۹۴ از بیکاران ۱۰ ساله و بیشتر ۳۳. ۹ درصد، ۱۹ ماه و بیشتر و ۰. ۱ درصد کمتر از یه ماه بیکار بودن. در سال ۱۳۹۴، ۹۶. ۳ درصد بیکاران قبلا شاغل، از بیمه بیکاری استفاده نمی کردن و تنها ۳. ۷ درصد از بیمه بیکاری استفاده کردن. هم اینکه ۱. ۲ درصد بیکاران قبلا شاغل در بخش کشاورزی پنج درصد در بخش صنعت و ۲. ۷ درصد از بیمه بیکاری استفاده کردن، ضمن اینکه در سال ۱۳۹۴ از جمعیت شاغل ۱۰ ساله و بیشتر ۱۹ درصد صنعتگر و به شغل صنعتگری و مشاغل مربوط به اون اشتغال داشتن. ۱۶. ۳ درصد کارگر ساده، ۱۴. ۵ درصد کارکنان ماهر کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیر بودن.
هم اینکه در سال گذشته ۸۳. ۳ درصد جمعیت شاغل رو کارکنان بخش خصوصی (کارفرمایان، کارکنان جداگونه، مزد و حقوق بگیران بخش خصوصی و تعاونی، کارکنان فامیلی بدون مزد) و ۱۶. ۷ درصد رو مزد و حقوق بگیران بخش عمومی تشکیل می دادن. این تقریبا در جامعه مردان ۸۵. ۱ درصد و ۱۴. ۹ درصد و در جامعه زنان ۷۴. ۲ درصد و ۲۵. ۸ درصد بوده.
در سال ۱۳۹۴ مدت اشتغال در شغل اصلی ۱۸. ۳ درصد از شاغلان، سه تا کمتر شش سال و ۱۴. ۳ درصد یک تا کمتر از یه سال بوده. وضعیت اشتغال ناقص نشون میده ۸. ۷ درصد جمعیت فعال اقتصادی دارای اشتغال ناقص بودن. این شاخص در بین مردان ۹. ۸ درصد و در بین زنان ۳. ۶ درصد هم اینکه در نقاط شهری ۷. ۲ درصد و در نقاط دهاتی ۱۲. ۶ درصد بوده. ۹. ۸ درصد از شاغلان دارای اشتغال ناقص بودن.
این نسبت در بین مردان ۱۰. ۸ درصد و در بین زنان ۴. ۵ درصد، در نقاط شهری ۸. ۲ درصد و در نقاط دهاتی ۱۳. ۷ درصد بوده. اندازه مقدار اشتغال ناقص نشون میده چند درصد از زمان بالقوه کار شاغلان رو مقدار اشتغال ناقص تشکیل میده. براساس یافته ها به دست اومده از طرف مرکز آمار ایران ۳. ۸ درصد زمان بالقوه شاغلان رو مقدار اشتغال ناقص تشکیل میده.
این شاخص در بین مردان ۳. ۹ درصد و در بین زنان ۲. ۶ درصد، در نقاط شهری ۳. ۱ درصد و در نقاط شهری ۵. ۶ درصد بوده. در سال ۱۳۹۴ اندازه مشارکت اقتصادی ۳۸. ۲ درصد بوده و به ترتیب یه درصد از سال ۱۳۹۳ که اندازه مشارکت اقتصادی ۳۷. ۲ درصد زیاد شده. اندازه بیکاری هم در سال ۱۳۹۴ به ۱۱ درصد که نشون دهنده افزایش ۰. ۴ درصدی نسبت به سال قبل اون بود.
هم اینکه استانای اردبیل و خراسان شمالی به ترتیب با ۴۳. ۷ درصد و ۴۱. ۸ درصد بالاترین و استانای سیستان وبلوچستان و کهکیلویه و بویراحمد به ترتیب ۲۹. ۹ درصد و ۳۴. ۵ درصد پایین ترین اندازه فعالیت اقتصادی رو به خود اختصاص میدن. اندازه بیکاری در استانای کشور نشون دهنده اون هستش که استانای کهکیلویه و بویراحمد و کرمانشاه به ترتیب با ۱۷. ۷ درصد و ۱۷. ۶ درصد بالاترین اندازه بیکاری و استانای آذربایجان شرقی و کرمان به ترتیب با ۷. ۳ درصد و ۷. ۹ درصد کمترین اندازه بیکاری رو به خود دادن.

منبع :

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*